Марат Токоев.

С?рт?мд?р. Ырларскачать книгу бесплатно

Редактор Жыргалбек Касаболотов


© Марат Шейшекеевич Токоев, 2017


ISBN 978-5-4485-0010-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

С?РТ?МД?Р


Анткени
 
Ырларымдан издебе Гармонияны.
Табыш кыйын, оор аны.
Анткени жан-д?йн?мд?н тоомунда
Бийлик кылат душманы «Дис-»11
  (гректин dys, латындын dis деген с?зд?р?н?н) кыйналууну, бузулууну, б?л?н??н?, жоготууну билдирген с?з алдына кел??ч? с?з б?л?г? (мисалы, диссоциация, дисгармония, диспропорция, дизурия).


[Закрыть]

Ооруган тиш
Бийлик кылгандай ойлору?а:
«Зырп» этсе, шамал кулу жалбырактай
Чачылат ойлору? ар-тарапка.
 
 
Бирок да таарынбайм да, ?к?нб?йм
Тагдырыма чыгарылган бул ?к?мг?.
Анткени жапайы да, азоо да
Ыйлатып, термелткен теректи
Куюн да керектир,
Жел гана эмес ?йр?т?лг?н жашоодо:
Кээде керек сезимдерди к?н?м?шк?
Багындыртбас акын – АНТИ м?н?шк?р.
 
30.12.1995
«К?н алдында к?з карыткан аппак жер…»
 
К?н алдында к?з карыткан аппак жер
Жа?ы жылга белек сымал Кудайдан.
Ак белектин к?з?тч?с? тентек жел
Ойногондой мени менен жашынмак
«Мен мындамын, эй!», – дегенсип бутактан
К?б?п кетти бубак карды башыма.
 
 
Кыймылдабай, ушул карды жамынып,
Окшоштурам ?з?мд? бир даракка
Табигатка сезгим келип жакындык.
Бекер ?м?т. Чоочун бойдон калдым мен —
Ортодогу к?р?нб?г?н жарака
Азиз жанга аттап ?тк?с чо? экен.
 
26—27.12.1994
«Улам-улам жолду карайм…»
 
Улам-улам жолду карайм.
К?р?нб?йб? бир караан?
Кимди к?т?м? ?з?м билбейм.
 
 
?з?мд? ?з?м алдап кел

...

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно