Иброхимжон Сулаймонов.

Мавлоно Зав?ийскачать книгу бесплатно

ТА?РИЗ

Мавлоно Зав?ий асари нихоятда ?имматли тарихий во?еаларни ўзига акс эттириш билан биргаликда ?ал?имизнинг оташин шоири Убайдулла Зав?ийнинг ?аёт йўли ва сер?ирра ижоди ?а?ида хикоя ?илади. Асарда ?ў?он адабий мухити ва жуда кўплаб ўша давр шоирлари Нисбат, Мухайир, Мухйи, Му?имий, Фур?ат, Хамза Хакимзодаларнинг ?ам ижоди ?а?ида ноёб маълумотлар келтирилган. Ўша даврнинг ижтимоий – и?тисодий ?аёти, ?ал?нинг аянчли ?исмати жуда ишонарли ?илиб ёритилган. Асарнинг ёш авлод учун тарбиявий а?амияти катта. Ушбу асарни нашр ?илдириш ма?садга мувофи?дир.

М. Ю. Салямов

Тарих фанлари доктори, профессор,

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган таълим ходими.

Адиб Х. Абдуллаев сер?ирра ижодкор, манти??а тўла асарлар муаллифи. Асардаги теран фикрлар, илмий ва фалсафий ?оялар адибнинг фикрлаш доираси на?адар кенглигидан далолат. Мавлоно Зав?ий асари хужжатли манбаларга асосланиб яратилган ва бадиийлаштирилган. Унда ўша даврнинг тарихий жараёнлари, ?ал?нинг аянчли кунлари жуда асосли ?илиб яратилган. Асар кенг омма, хамда адабиёт ва тарихчи мутахасислар учун жуда ?имматлидир. Бизлардан узо?лашаётган Зав?ий ?а?ида ёзилган бу асар ўз ва?тида яратилганлиги жуда ?увонарлидир.

М. ?а??оров

Фалсафа фанлари доктори, профессор.

Убайдулла ЗАВ?ИЙ

Ривоятларда айтишларича, Мажнун Лайлининг ?уснига тикилганича бир ?анча фурсат ма?лиё бўлиб туриб ?олган. Унинг бошига бир лайлак уя ?уриб битиргунича ?ам ўзига келолмай тураверган. Бу мубола?а бўлса ?ам севгига мубтало бўлган кимсанинг а?волини тў?ри таърифлай олган. Биз одамларда бе?исоб хусусиятлар ?атори севги ва му?аббат куртаги ?ам мавжуддир. Севги кишини эзгу ишларга мубтало ?илиши билан биргаликда узлуксиз зав? шуъласи билан ёритиб туради.

Мени мафтун этмиш тав?и бор киши,

Гарданида иш?нинг шав?и бор киши.

Сен ?айдан биласан иш? лаззатини,

Бул бодани ичгай зав?и бор киши.

?офиз Шерозий бу мисраларни шоирлар ва оши?лар учун ёзган бўлса ажаб эрмас. Убайдуллада шеъриятга бўлган зав? ва шав? жуда эрта бошланган эди. Шу сабабдан шоирнинг я?ин дўстлари унга Зав?ий деган тахаллус бердилар. Чиндан ?ам Убайдулла ўз тахаллусига монанд зав?ли киши эди. У умр бўйи ана шу ?обилият ва ма?орат таъсирида тинмай ?алам тебратди, лирик ?азаллар, ?ажвий шеърлар ва му?аммаслар яратди. Ўз касбини жонидан севган ва ?урмат ?илган шоирнинг ушбу мисралари ана шундан гуво?лик бериб турибди.

А?ли дил бўлма, замоннинг бойи бўл, баззози бўл!

А?чадан лангар чўп ушлаб растанинг дорбози бўл!

Шеър эшитмайди биров, даврон ?уло?и анча кар,

Бир ?овуч олтин, кумушнинг хуш жаранг овози бўл!

Тегмагай ?аргиз нишонга отган ў? юз ?ажв ила,

Хо? замоннинг шоири бўл, хо?и тийрандози бўл!

Истамас бўлса замоно Зав?ий ёзган шеърини,

Ким эшитсин арзининг хо? рози, хо? норози бўл!

?ар бир шоир ва?ти келиб ўз миллатининг ?урурига айланиб ?олади. Хў?анди латиф ша?рини ижодкорлар ва шоирларнинг зиёратго?и деб бежиз айтишмаган.

Бу се?рли маконда бир аср давомида уч юзга я?ин шоирлар етишиб чи??ан, бу анъана ?ануз давом этмо?да. Ша?римизнинг ана шундай мўътабар шоирларидан бири шуб?асиз Убайдулла Зав?ийдир.

МУАЛЛИФ.

ЗАВ?ИЙ

Юртнинг, миллатнинг ?увончи ва ?ай?уси билан шахсий ?увонч-?ай?умиз ўртасида ?андай улкан фар? борлигини ?али унчалик англаганимиз ?ам, ўрганганимиз ?ам йў?.

Кўп суронли йиллар эди. Жа?олат эскирганини, яро?сиз бўлиб ?олганини билмайди, тан ?ам олмайди, аксинча жон-жа?ди билан ўзини ?имоя ?илади. Я?ин-я?инда дунёни ларзага солган Мовароунна?р учта хонликка бўлиниб олиб заифлашгандан заифлашиб борар эди. Эскириб ?олган хонлик дастго?ига миниб олган жо?ил хонлар миллат ?а?ида ?ай?уришни унутиб бир-бирлари билан ?ирпичо?ликдан бўшамас эдилар. Бу ?ам етмаганидек, шахсий халоватлари, ?ирсий хо?ишларини ?ондириш учун ишратбозлик, баччавозлик ?илишар, зиёфатлар уюштиришар, шикорларга чи?ишар, харамларига юзлаб канизакларни тўплаб, кеча-ю кундуз хотинвозлик ?илишиб, мол-дунё тўплаш билан оввора эдилар. Фидоий кишиларнинг салмо?и, адолатнинг шуъласи оддий фу?аронинг уйини ёритиши билан ўлчанишини бу жо?ил ?укмронлар билишмас, . Табиати гўзал, тупро?и унумдор, фойдали ?азилмаларга бой бу ўлкага кўз олайтирганлар кўп эди. Айни?са Англия ва Россия жон-жа?ди билан бу юртни забт ?илиш учун тинмай тайёрланари. Уч юз йилдан буён тинмай бос?инчилик урушлари билан маш?ул бўлган Россия давлати инглизлардан жадалро? ?аракат ?илиб 1853 йилдаё? Ўрта Осиё ўлкаларини забт ?илиш учун ?арбий юришни бошлаб юбордилар. Ўша йилнинг ўзидаё? Амир Умархон даврида ?урилган О? мачит ?аъласини забт ?илдилар. ?илич ва ?ал?он, пилта милти? билан ?уролланган, ?арбий ма?орати йў? Турон заминининг алп ?омат, соддадил йигитлари, замонавий ?урол билан ?уролланган сон-сано?сиз русларга бардош беролмай тутдек тўкилишар, ?он ари? бўлиб о?арди, ?анча-?анча гуно?сиз йигитлар бекорга ша?ид бўлдилар. Бу фожеадан хабар топган, ўзларини «Искандари замон» деб аташадиган ?ў?он хонлигининг юртбошилари кўргиликка ?атто эътибор ?ам беришмади. Бухоро амирлиги ?увонган бўлса, Хива хонлиги билмагандек муносабат билдирди холос. ?ора вабодек ёпирилиб келаётган балонинг олдини олишга ?еч ким бирорта чора изламади ?ам. ?ар доим иймон-эъти?одини йў?отмайдиган, ?удратли ва андишали хал? ?еч нарсадан бехабар, ўз маромини йў?отмай ме?нат ?илар, яшашда давом этарди, чунки яшашнинг ягона усули шу. Хонлар ва амирлардан мурувват кутиш бефойда, улар зулм ?илиш ва хиёнатдан бош?а иш ?илмайдилар. Тинимсиз ўзгаришдаги оламнинг бир ?исми бўлган Ўрта Осиё хонликлари, эскириб ?олганларига ?арамай, янгиланишга киришмас эди. Яхшиям табиат ?аммага бир хил дид, хо?иш, ниго? бермаган, акс ?олда барча бирдек лаззатланиб бир хил нафратланган ёки лаззатланиш ва ?азабланишни умуман билмаган бўлар эди.

***

Дунёни муштумзўрлар бош?аради дейишади, чиндан шундай бўлса, бунга ?ўр?о? донишмандлар айбдор.

Олам эскириб бориб янгиланиш тараддудига тушади, янгиланиш йўлининг ?ай бири ихчам, ё?имли ва фойдали эканлиги мав?ум бўлади. Ана шу йўлни ?идириб топиш асосий муаммодир, лекин одамлар муаммоларни бир чеккага йи?иштириб ?ўйиб, бир-бирлари билан узо? ё?алашадилар, кўп азобу у?убатга гирифтор бўладилар. Талашаверадилар, яна талашаверадилар. ?афлат уй?усидан уй?онолмай, энг му?им муаммони ани?лай олмайдилар. Энг исти?болли йўлни кўра билмайдилар. Кўрган-билган, фа?млаган доно фидоийларга жа?олат асло ?уло? осмайди, аксинча уларни ?улатади, ма?в ?илади. Хиёнат, худбинлик, очкўзлик ?айсар кучга айланади. Фидоийлик, эзгулик, а?иллик эса хўрланади, азоб чекади.

Ўз юртини чинакам севиш учун унинг ?анимларини шунчалик ёмон кўриш лозим. Лекин юртнинг кўкрак кериб кариллаган мулкдорлари бойлик орттириш йўлида ?ар ?андай ?аним билан иттифо? тузишга тайёр эдилар.

***

Тара??иётнинг одимлари бизнинг адолатимизга эмас, ўз адолатига эга, у го?о шаф?атсизлик билан кўпгина мўъжизаларни ?ам йў? ?илиб юборади, яна алла?анчасини хотирамиз заифлиги учун унутиб юборади.

Хонликнинг маркази бўлган ?ў?он ша?ри ўзининг кўпгина афзалликларига эга эди. Умархон даврида экилган маънавият уру?и ул?айиб унумли ?осил бера бошлаган, ?анча-?анча олим, шоир, санъаткорлар етишиб чи??ан. Ижод ва санъат ўз эгаларини топа олган. Ана шу сабабларга кўра а?ли ?ў?он санъатсевар, серзав?, хушча?ча?, шоиртабиат кишилар бўлиб фаолиятли ?аёт кечиришар эди. Ша?ар ўша даврларда ўн икки маъмурий бирликка – аминликка бўлинган бўлиб, ?ар бир аминликда ўртача 7-8 тадан ма?алла мавжуд бўлган. Кўчалар туташган жойларнинг марказини – гузар деб аташар, ?ар бир гузарда масжид, мактаб, бозорча, нонвойхона, ?ассобхона, чойхона ва ба??оллик дўконлари, йирик гузарларда ме?монхона, китобхона, ?аммом, карвонсарой бўлар эди. Гузарлар ўзига хослиги билан «Исфара гузари», «?аймо?ли гузар», «Нонвойлик гузар» деб номланар, ?ар бир ма?алла ва гузар бир-биридан нимаси биландир фар? ?иларди.Ша?арда ?унармандчилик, жумладан косибчилик, тикувчилик, заргарлик кабилар жуда ривожланган. Бозорлар гавжум, савдо-соти? гавжум, теварак-атрофдан келди-кетди ва савдогарлар о?ими тўхтамас, ози?-ов?ат ма?сулотлари бозорларда сотилса, ?унармандчилик ма?сулотлари расталарда сотилар, товарларнинг турига ?араб пойафзал, кийим-бош, газлама расталарига бўлинар эди. Ша?ар а?олиси асосан ?унармандчилик, устачилик, савдо-соти? билан шу?улланса теварак-атрофдагилар де??ончилик билан шу?улланади. Шу сабабларга кўра кўпгина ма?аллалар а?олининг маш?улотига ?араб – «Мисгарлик», «Дегрезлик», «Калвак», «Парпашабоф», «Галаба??оллик» деб аталар. Тарихий ёзувларга кўра ?ў?онга кўпгина узо? ўлкалардан ?ар хил гуру?лар кўчиб келиб, ўрнашиб ?олишган. Шу сабабга кўра баъзи ма?аллалар атамаси ўша во?еа ва уру?лар номи билан юритилади. Масалан: «Урганжибо?», «Аф?онбо?», «Хўжанд» ва ?оказо. Ша?ри ?ў?он атамасига келсак бу ?а?даги фикрлар турлича «Хува?анд», «Хавоканд», «Хўк канд», «Хў?анд», яъни – шамол ша?ри, ўйдим-чу?урлик, латиф ша?ар, то?ли жой ва бош?алар. Манбалардаги латиф сўзига кўпро? ур?у берилишига кўра – и?лими мўътадил, ?авоси тоза, суви чучук ва а?олиси одобли, хушмуомала, нозиктаъб, шеърият ва мутоибага дидли, ?озиржавоб ва ме?мондўст.

***

Бу заминда келажак авлодларимизга юз йил ёки минг йил эмас, бир неча миллион йиллар, э?тимол миллиард йиллар яшамо? насиб ?илар, ?ар бир мавжуд авлод шу ?а?да ўйлаб ?ай?уриб яшамо?и лозим.

Табиий жараёнлар ?ар доим кайфиятингга ажиб бир таъсир ўтказувчи мўъжиза. У го? ?увонтириб, го? шодлантириб, маъюслантириб ?атто кўзингдан ёш о?изишга ?одир. Шамол муси?а чалса, ём?ир ра?сга тушади, офтоб кулса шабада табассум ?илади. ?ор ё?иши айни?са, улу?вор, юрагинг юмшаб, кайфиятинг илкис ўзгаради, ча?мо? а?лни уй?отади, ?аракат уни ?аракатга келтиради, момо?алдиро? ?ўр?ув солади, шамол аллалайди, ём?ир шодлантиради, ?ор зав? беради, осмонга тикилиб бор товушинг билан ба?иргинг келади. «Эй одамлар ?аранглар, осмондан ?увончлар ё?илмо?да, табиат бутун оламни оппо? ?илиб безамо?да». Бу се?рли жараёндан нафа?ат одамлар ?атто паррандалар, бутун ма?лу?от ?увончга тўлади, азал-азалдан табиат шўхликлари, фикрларингни бойитиб, ме?р ?ўз?аб ижодга ундайди, киши ру?ига самодан узлуксиз се?рли садо келиб пичирлаб туради, уни ихлос билан тинглай олсангиз тилга киради. Табиат ?аъридан о?иб келадиган товушлар, тинимсиз товланадиган ранглар барча мавжуд гўзалликларнинг манбаидир, унинг масла?атига ?уло? солган, ундан андоза ола билган одам, гўзал одамдир.

Умр омонат, ўлим ?а? деган гапларни кўп эшитамиз, лекин умрнинг омонатлигини ?ар доим ёдда са?лаб яхши ном, яхши хотира ?олдириш учун бутун ?аётини эзгу ишларга сарфлаб, одамийлик мулкига ўз ?иссасини ?ўшиб кетган кишилар унчалик кўп эмас, афсуски шундай. Деярли ?ар ?андай одам ?аётини шарафли яшаб гўзал бир хотира ?олдириб кетиш имкониятига эга, фа?ат бу ишга холис ва покиза ният билан ёндошмо? лозим. Бу йўлда жуда кўп чал?итувчи истаклар борки, улар билан курашмо? даркор.?ар ?андай инсон ?айсидир макон ва замонда яшаб ул?аяди, ниманидир яратиб ўтишида муайян кишиларнинг за?матли ме?нати ётади. Биз ўтмиш ва замондошларимиздан яратган ва амалга оширган эзгу ишларимиз учун ?арздормиз. Буюк одамлар ўз зиммасидаги ?арзни узиб, келажакни ?арздор ?илиб кетадилар.

***

?ижрий 1270 (1853 милодий) йили Россия жангчилари ?ў?он хонлигига ?арашли О? мачит ?аъласини забт этадилар. Ўша даврда хонликни 14 яшарлигида тахтга ўтирган Худоёрхон бош?арар эди. Шералихонни ўлдириб тахтни эгаллаган Муродхон атиги 7 кун хон бўла олди холос. Бу хабарни Ўш ша?рида исённи бостириш учун келган Мусулмон?ул эшитган замони ?ў?онга юриш ?илиб Муродхонни асир ?илади ва ўша куннинг ўзида ?атл ?илдиради. Тахтга Шералихоннинг ў?ли Худоёрхонни ўтиргизиб уни ўзига куёв ?илиб олади, амалда хонликни ўзи бош?аради. Мана 8 йилдан буён хонлик тахтига ўтирган Худоёрхон ?укмрон сифатида мамлакатни бош?ариб келмо?да. Бухоро амирлигидан ажралиб чи??ан муста?ил ?ў?он хонлиги айни чо?да энг катта майдон ва энг кўп а?олига эга. Хива хонлиги билан Бухоро, Бухоро хонлиги билан ?ў?он ўртасидаги зиддият ва тинимсиз давом этган урушлар хал?нинг тинкасини ?уритар, тара??иёт ривожланишига йўл ?ўймас, кетмон ва омоч билан ер ?айдаб иш юритадиган де??он, ?ўл кучи билан ме?нат ?иладиган ?унарманд зўр?а-зўр?а тирикчилик ?илар, бу ?ам етмагандек, беклар ва амалдорларнинг зулми янада аянчли а?волга солиб ?ўйган эди.

***

Махсидўз косиб Му?аммад Соли?нинг шодликдан кўзлари ча?наб кетди. Бугун унинг оиласида учинчи ў?ил фарзанд дунёга келди, ча?ало?нинг исмини Убайдулло ?ўйишди. Ча?ало? тетик, аёлининг саломатлиги ?ам яхши. Энди режалаштирган ишларини амалга оширса бўлаверади. У жадаллаб бозор томон юра бошлади. Ма?алланинг болаларига «чочала» ?илиб бериш учун ширинликлар сотиб олиши, ма?алланинг момоси ва аёллари учун дастурхон ёзиши лозим. Барчасига суюнчи бериши керак. Улфатларини тўплаб албатта зиёфат уюштиришади. «Ў?илларимни ў?итиб саводхон ?иламан» деди у кўнглидан ўтказиб, ўзи муста?кам илм ололмади, отасининг ?ўли юп?алиги, турмуш э?тиёжлари, яна алла?анча сабабларга кўра кўпгина ма?садларига эришолмади. Ана шундай фикрлар о?ушида керакли нарсаларни харид ?илиб уйига ?айтди. ?увончли хабар тез тар?алади, дейишгани тў?ри шекилли, йўл-йўлакай учраган таниш-билишлар тилаклар билдира бошлашди.

– Соли? ака, янги фарзанд муборак бўлсин.

– ?уллу?, ра?мат.

– Умри билан, риз?и билан бергани чин бўлсин.

– Ило?о илованда айтганингиз бўлсин.

– Ошни ?ачон еймиз?

– ?ачон десалар биз тайёр, биродар.

– Кичик чилласини чи?ариб олсинлар.

– Ма?бул.

– Бу дейман адашмасам учинчи фарзандлари бўлса керак?

– Шуна?а та?сир.

– Кўз тегмасин, давлатингизга давлат ?ўшилибди.

– Ўзим ?ам шундай фикрдаман, бизлар етолмаган орзуларга фарзандларимиз эришса ажаб эмас.

– Яхши ният ярим мол, ?авасманд одамлар фарзандни хуш кўрадилар, болаларни албатта ў?итинг, илмли одам барибир бош?ача бўлади-да.

– Ўзим ?ам шундай фикрдаман, бизки яхши илм ололмадик. Энди фарзандларимиз бу орзуларга эришсинлар.

– Лекин ?унар беришни ?ам унутмасинлар.

– Албатта, косибчиликни ?ам ўргатиш ниятим йў? эмас.

– Исмини нима ?ўйдилар?

– Убайдулло.

– Бай-бай, чиройли исм ?ўйибдилар, илойим бахтли бўлсин.

Му?аммад Соли?нинг ?увончи таърифга си?мас, агарда кишининг ?увончини ?ай даражада эканлигини ўлчайдиган бирорта асбоб бўлганда эди, шуб?асиз унинг айни ?олатдаги кўрсаткичи юз фоиз бўлиши ани?. Бутун вужудини ё?имли бир кайфият эгаллаб олган, ширин хаёл о?ушида зав?ланар, ?аётининг энг бахтли онларини бошидан кечирар эди.

***

Кичкинагина ?овли, паст?ам икки уй, ўртаси да?лиз, кираверишдаги айвон майда-чуйда са?лаш учун ёпин?ич вазифасини ўтайди. Рўз?ор буюмлари ?ам одми ?амда сано?ли. Ошхона вазифасини ўтайдиган бостирма уйчада идиш-тово?лар терилган бўлиб, бурчакдаги ўчо?да ?озон ?ар доим оси?ли? туради, ўчо? ичида олов тафтидан ?орайиб кетган ?ум?он, ёнида сув тўлдирилган челак ва каттагина хум ва шу каби нарсалардан иборат. Кишининг ди??атини жалб ?илдаиган бу оддий буюмлар уй эгасининг камтарона ва ночор эканлигидан далолат эди. ?оп-?ора со?оли ўзига ярашган, ўрта бўйли, ?ар доим кишига табассум билан тикилиб ?арайдиган Му?аммад Соли?нинг кийинишлари, хатти-?аракатлари, соддадиллиги атрофидаги му?ит билан ?амо?анг эди. У о?ир ?аёт йўлини босиб ўтди. Тинмай ишлашига ?арамай топгани оила э?тиёжларини аранг ?оплар эди холос. Кун бўйи кичкинагина дўконида ме?нат ?илиб, кеч?урунлари чиро? ё?иб уйида ?ам анча фурсат ишлар эди. Ана шу кичкинагина ?овлида бутун умри ўтди, ?анчалик тиришиб ме?нат ?илмасин асло бири икки бўлмади. Бутун умр тежамкорлик, борига ?аноат ?илиш, бекорчи ?аваслардан воз кечиш билан яшаб ўтди. У ?алоллиги билан бирга ?амма ерда ажралиб турар, серзав?лилиги санъат ва шеъриятни севиши билан анчагина обрў-эътибор ?ам ?озонган. Тирикчилик ташвишлари билан бўлиб бирор-бир санъат йўлидан юра олмади, илм олишга ?ам имкон бўлмади. Бу унинг ?аётидаги армонларидан бири эди. Одамлар унинг хушмуомалалиги учун ?адрлашар, кимдир этикдўз уста деса, бош?аси косиб деб атар. У косиблик билан биргаликда ямо?чилик ?ам ?илаверар эди. Ўзи етиша олмаган ма?садларига энди фарзанди етишса ажаб эмас. ?андай бўлмасин ў?лини ў?итиб саводхон ?илади. Э?тимол мусибатда ўтган умри йўлга тушиб кетар, орзуларининг бир ?исми рўёбга чи?иб ?олар.

***

Бу во?еа 1270 ?ижрий (1853 милодий) йилда содир бўлган эди. ?ў?он ша?рининг ?ата?он да?аси Шайхон ма?алласида содир бўлган бу ?увончли во?еа тасодифми ёки ?онуниятми айнан Россия бос?инчиларининг О? мачит ?аъласини забт ?илиниши билан бир ва?тда бўлиши ажабланарли ?ол. ?еч нарсадан хабари йў?, соддадил хал? ўз билганларича яшар эдилар. Чойхоналарда, ма?аллаларда тўй-томоша, хонадонларда «гап» ейиш, атроф-туманларда уло? чопиш каби жараёнлар асло тўхтамас, ?амманинг ўз севимли маш?улоти бор. Кимдир ?имор ўйнаса, кимдир бедана ёки хўроз уриштиради, яна аллаким каптарвоз бўлса, бош?аси ?ўч?ор уриштиради. Хал?нинг бундай соддадил ва ўйин?аро? бўлишига сабаб ?укмронларнинг ло?айдлиги ва бе?амлиги эди, улар тинимсиз ишрат ?илиш, ўзаро низо, бойлик тўплаш, халоватларини бузмаслик эди. Барча бало-?азоларни ?ар доим даф ?ила оладиган хал?нинг ?амини ?еч ким ўйламас, ?ай?урмас, чора изламас эди. Шундай да?шатли бало ватан бўса?асида турган бир чо?да бефаросат амалпарастлар бир-бирларининг ?онларига ташна бўлиб, жа?олат уловига ?амчи босардилар, зулм ва шаф?атсизлик ?илардилар.

Иймону инсофидан асло айрилмайдиган бечора оддий хал? тинмай ме?нат ?илар, тер тўкар, за?матли ме?нати билан бутун мамлакатни бо?ар эди. Бек-амирларнинг заррин ва кимхоб либослари, барча тантана-ю маросимлари, жамики маишатлари ана шу ?адо?ли ?ўлларнинг ме?нати туфайли эди.

***

Юрак, ?алб, кўнгил яна нима деб аташ мумкин? Инсоннинг на?адар нафис, беба?о, буюк аъзоси, олам ичра мавжуд мўъжизаларнинг мўъжизаси. У тинимсиз ул?аяди, тинмай камолот томон етаклайди. Унинг буюклиги шундаки ўзи хуш кўрган гўзалликни Сулаймон тахтига, Искандарнинг салтанатига алишмайди, бир ?умурс?а та?дири ?а?ида кўзидан ёш тўкиб, жа?он ?о?онининг зулмига ?арши чи?мо?и мумкин. Нафис бир чечакнинг тебранишидан зав?ланиб олам бойлигига беписанд бўлиши мумкин, у табиатнинг нола ва фи?онини бехато эшитиб ?албсиз кишиларга насиб ?илмайдиган энг яширин гўзалликларни ил?ай олади. Мумдай эриб, тинимсиз титраб турувчи бу жажжи мўъжиза асло енгилмайди, асло тобе бўлмайди. Ана шу мўъжиза ичида коинотнинг бе?исоб ?анча-?анча ?ислатлари, бутун оламнинг акси, шакли, хо?ишлари мавжуд.Бўлажак авлодларимиз биз орзу ?илганимиздек сифатли яшай олармиканлар, бизларнинг ?илган хатоларимизни такрорламасликнинг иложини топа олармиканлар? Албатта топадилар, албатта биздан ил?орро? бўладилар, бос?инчилик ?ам албатта бар?ам топади. Тарихни кузатсак эди, асоратга тушмаган миллат асло топилмайди, лекин йўл ?ўйилган хатоликлардан тў?ри хулоса чи?ариб, уларни ?еч ?ачон такрорламаслик лозим.

***

Ишнинг “кўзи”ни яхши билган Му?аммад Соди?, аста-секин ?ўли пул кўриб анчагина ер ва мулк эгасига айланиб олди. Сер?айрат бу йигит де??ончилик ишларини пухта билиши билан бош?алардан ажралиб турарди. Я?ингинада ёл?из ме?нат ?илиб эрта-ю кеч тер тўккан бўлса бугун унинг ихтиёрида бир неча таноб ер ва бир ?анча чоракорлари бор. Хўжалиги муста?кам, мабла?и ?ам етарли. У кишиларга ме?рибон бўлиш билан бирга, ?ўли ?ам очи? ва мурувватли йигит. Поччаси Му?аммад Соли?га айни?са о?ибатли. Жиянларига ўз укасидек ме?рибон, жонкуяр. Мана жиянларини яна биттага кўпайганини эшитиб ?увонганидан ша?арга опасининг ?овлиси томон жўнади. Аввал Каппон бозорига йўл олди, пулни аямай шойи ?ийи? тўлгунича хилма-хил ноз-неъматларни харид ?илди. У опасини хурсанд ?илишни жуда хуш кўради. Шунинг учун ширмон нон, хандон писта ва ?олваларни мўлро? харид ?илди. У шошилмай гавжум бозорни тарк этиб Янгу чорсу томонга бурилди. Муюлишдаги чойхонада нафасини ростлаб олиш учун бир чойнак чой ча?ирди, бир ?анча фурсат дам олиб бўлганидан сўнг Ходабозор кўчаси томон юра бошлади. У ?ў?оннинг гавжум кўчаларини томоша ?илишни жуда хуш кўради, ?ар бир ?адамда ишта?ани очадиган таомларнинг хушбўй ?идлари димо??а урилади, ?олвапаз, сомсапаз ва кабобпазлар “Келиб ?олинг, гўшт куйди” деб ба?ир-ча?ир ?иладиган ошпазлар, ?ар ?адамда учрайдиган тиланчилар ўзига хос бир олам. Сер?атнов кўчалардаги йўловчиларнинг ?олатига ?араб ?айси тоифага мансуб эканлигини билиб олса бўлади. Бойвачча йигитлар ?ирчан?и отларга миниб олиб, о?ори тўкилмаган кийим-кечакларини кўз-кўз ?илишса, бечорахолро? кишилар эшакларига миниб олиб йўр?алайдилар.

?илдираги каттакон ?ў?он арава ўтаётгандаги ?ижирлаш бир ?анча фурсат давом этади. Одамлар тўпланадиган ерларда чўнтакурар ў?рилар ?ам йў? эмас. Баъзи бир хилват кўчаларнинг муюлишларида оши? тепадиган ?иморбозлар ?ам учраб туради. Чорсуга етмасдан ўнг томонда тову? бозори бор, дакан, чипор ва шунга ўхшаш паррандаларнинг хилма-хиллигидан кўз ?амашади. Му?аммад Соди? бир нарса эсига тушиб ?олгандек бозорчага бурилиб, этли бир тову?ни харид ?илди. Энди поччасининг ?овлисига борса бўлаверади, режалаган барча нарсаларни харид ?илганига ишонч ?осил ?илиб, жадаллаганича юриб кетди.

– Соди?бой, со?-саломат юрибсизми? – деди Му?аммад Соли? ?айно?аси билан ?учо?лашиб кўришар экан. – Бола-ча?алар тинчми?

– Шукур, бир амаллаб юрибмиз. Жижи катта бўляптими?

– Худога шукур, тетиккина.

– Опам яхшимилар?

– ?а, бечоранинг ?увончи ?еч ?аерга си?майди.

– Учта ў?ил кўради-ю ?увонмайдими, ?ар ?анча ?увонса арзийди. Худо хо?ласа уларни оё??а тур?азиб олсангиз марра сизники.скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5