И. Байджанов.

Маънавият сарчашмаси. Услубий ?ўлланмаскачать книгу бесплатно

МАъНАВИЯТ – БОШ МЕЗОН

Маънавият – инсоннинг, ?ал?нинг,

жамиятнинг, давлатнинг куч – ?удра-

тидир. У йў? жойда ?еч ?ачон бахт-

саодат бўлмайди.

И. Каримов.

© И. С. Байджанов, 2016


Редактор Абдулла Сафоев

Корректор Махмуд Ибадуллаевич Самандаров


ISBN 978-5-4483-2444-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Муста?иллигимизнинг биринчи йилларидано? одамларда маънавиятнинг беба?о ?усусиятларини шакллантиришга асосий ди??ат-эътибор ?аратилди. Аждодларимиз томонидан яратилган ?оят улкан, тенгсиз маънавий ва маoрифий меросимиз, миллий ?адриятларимизни тиклаш, яна ?ал?имизнинг ўзига ?айтариб бериш давлатимиз сиёсатининг му?им масаласига айланди. Айни?са бу тушунчани ёшлар онгига чу?ур сингдириш ?аётий ва долзарб вазифа эканлиги ало?ида таъкидлаб келинмо?да. Бу Президентимиз ташаббуси ва бевосита ра?намолиги билан яратилган «Таълим тў?рисидаги ?онун», шунингдек, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» да ?ам ўз ифодасини топган. Негаки, Элим деб, юртим деб ёниб яшашга ?одир инсонларда маънавият тушунчаси болаликдано? шакллана беради ва улар ўзларининг оиласига дўст-ёрларига, Ватанга бўлган ме?р – му?аббати, садо?ати, и?лос эъти?одини амалий ишлари билан намоён ?илиб борадилар. Зеро, сўз ва иш бирлиги маънавияти юксак инсонларнинг дил амри, ?алб даъватига айланади. Улар ўтиб борувчи ВА?Тнинг ?ар бир ла?засидан унумли фойдаланишга, ўзларидан яхши ном, эзгу ишлар ?олдиришга ?аракат ?иладилар.

Коллежимизда шу боисдан ?ам энг аввало маънавий жи?атдан етук, баркамол мутахассислар тайёрлашга бош вазифа деб ?аралади.

?айси фан ў?итилмасин ёки амалий маш?улот ўтказилмасин хал?имизнинг маънавий ?адриятлари ёшлар онгига сингдириб борилади. Бу эса ўзининг ижобий самарасини бермо?да. Ўзбекистон Республикаси «Маънавият ва маърифат» марказининг Хоразм вилоят бўлими томонидан коллежимизда маънавий – маърифий тадбирларнинг изчил йўлга ?ўйилганлиги эътироф этилди. «Маънавият ва маърифат» хонаси танловда ?олиб деб топилиб, биринчи даражали диплом билан та?дирланди. Маънавий – маърифий ишларни намунали йўлга ?ўйганлигимиз туфайли коллежимиз республика ўрта махсус касб– ?унар таълими марказининг махсус буйру?ига кўра таълим стандартлари, ў?ув режа ва дастурларини тажрибадан ўтказишга мўлжалланган тажриба – синов майдонига айлантирилди. Шу муносабат билан турли кўрик кенгашлар, йи?илишлар ўтказилиб, ўзаро тажриба алмашиши одат тусига кириб ?олди.

2004 йилнинг 13—15 январ кунлари Ўзбекистон Республикаси Олий ва

...

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно