Тажис Мынжасар.

Шежірем сыр шертсескачать книгу бесплатно

Тексіз бол?ысы келмей кезінде осы та?ырып?а ?алам с?йкеуге ?мтыл?андарды? бірі ?зімізді? к?пшілікке танымал ?лкен а?ын, жазушымыз, лингвист-зерттеушіміз Олжас С?лейменов. Біра? «Аз и Я» сия?ты тере? мазм?нды, жа?ан елдері мен т?ркі ?лемін д?р сілкіндірген тарихи-лингвистикалы? сараптама, зерттеу е?бегімен ?йгілі бол?ан дарынды а?ын, жазушымызды? «?аза?» с?зіне байланысты асы?ыс, ?стірт айтыл?ан пікірлері мен байламдары та??алдырады.

Ол «?аза?» атауын хал?ымызды? к?не жыр-дастандарында, т?рмыс-тіршілігінде, ауыз-екі с?з саптауында жиі айтылып ж?рген «?о?ыр ?азым», «?аз дауыстым», «?а??ылда?ан алты ?азым» сия?ты эпитет, метафора, те?еулермен байланыстыра ?арайды. С?йте келе, б?л с?здерді? тілімізде жиі ?олданылуы тегін емес, «?аза?» с?зіні? этимологиясы осында?ы «?аз» с?зіні? астарында жатыр дегенге біра? апарады.

Осы ойын ?рлі-берлі екшей келе, «?аза?» атауы «?аз а?» я?ни «а? ?аз» деген с?з тіркесінен шы?уы ?бден м?мкін деп кесіп салады. ?рине б??ан келісе алмаймыз. Себебі тілімізде осы «?аз» с?зінен кем-кетік жері жо? «?ар?ам», «??лыным», «ботам», «арыстаным» дейтін ?зге с?з тіркестері де толып жатыр емес пе. Оларды ?айтеміз? М?селен, ал?аш?ысын алайы?. Оны «?ар?ам келе жатыр», «?ар?а адым жерде жатыр», «?ар?а тамыр ?аза?пыз» деп т?рліше т?рлендіріп, ойнатып ?олданып ж?рген жо?пыз ба?

Хал?ымыз ?адір т?т?ан ата?ты а?ын, биіні? бірін де осы с?збен ?астерлеп, ?ар?а бойлы ?азту?аным деп атап кеткен жо? па? Тілімізде «?аз»т?біріне негізделген б?дан бас?а ?азбек, ?азкен деген есімдер, сондай-а? ?аршы?а, Б?ркіт, ??ралай сия?ты та?ы бас?а ?аншама адам аттары бар. С???арым, арыстаным, ?арлы?ашым атаулары да осы сия?ты тілімізде ?те жиі ?олданылып ж?рген с?з тіркестері. Оларды ?аз с?зімен салыстыра ?араса?, одан арты? болмаса, ол?ы т?сіп жат?ан т?старын к?рмейміз. Ендеше, хал?ымызды? ныспысын кезінде ?аз с?зі секілді осы с?здерді? бірімен де атай салуымыз м?мкін еді ?ой деген т?рткіл ой бастан шы?пайды.

?зі?із ойлап к?рі?ізші, елімізді «?аза?стан» емес, «арыстанстан», «с???арстан» деп атаса? ?алай болар еді, а?ыл?а сияр, к??ілге ?онар ма еді? ?лбетте, жо?. Б?дан шы?ар ?орытынды біреу-а?. Кезінде тылсым таби?атпен біте ?айнап, тілдесе, сырласа ?скен к?шпелі хал?ымыз арда?тылары мен ??рметтілерін, с?йіктілері мен сыйлыларын к?нде к?ріп ж?рген сырттан жануар, ??стар атымен ас?а?татып, бейнелеп ата?ан. Біра? ?лыс пен ?лт болып тарихи т?р?ыдан топтасар ша?та, олар ?з атауын ??с-жануар аты емес, ?згелер сия?ты оны ??раушы белді де беделді ру-тайпалар немесе солар бірлескен орта? ?лыс атауынан алары аны?. ?лт болып ?алыптасар кезде ?ай елді? болмасын осы жолдан ?терін ?ылым мен тарих бізге д?лелдеп беріп келеді.

Ал ендігі бір зерттеушілеріміз б?л терминді 15 ?асырды? екінші жартысында, д?лірек айтар болса?, 1456 жылы ?білхайыр хан билеген к?шпелі ?збектерді? «К?к ордасынан» ?з алдына ханды? ??ру ?шін бір т?нде ?дере к?шіп, б?лініп кеткен Керей мен Ж?нібек с?лтандар баста?ан ру-тайпалар атауыны? ел аузында «?аша?тар» деп аталып кетуімен байланыстыр?ысы келеді.

Б?л да аса ?исын?а келмейтін т?жырым. Себебі жеке ханды? ??рып, іргелі ел болуды а?са?ан ж?рт ?з мемлекетін біреулерді? аузынан кездейсо? шы??ан алып-?ашпа, жел с?збен орайластыра «?аша?» деп атай салуы ешбір сын к?термейтін жайт.

Осы ретте, ?аза? тарихын ал?аш болып зерделеген зерттеушілерді? бірі, орысты? аты алты алаш?а м?ш??р этнограф-?алымы Семёнов-Тяньшанскийді? (А.А.Семенов): «Бір жол?ы к?штен (actus) бір халы?, оны? ат-атауын тудыру?а болмайды»,– деген аталы пікіріне ?осылмас?а болмайды.

Тарих та, этностарды? туып, ?алыптасу барысын сараптап, саралаушы этногенез ілімі де: ру-тайпалар атауы оларды? к?семдері мен ж?рты ойлап табар немесе жеребе тастап ?оя салар ат емес, б?л даму барысында оларды ділдік, тілдік, жер-жапсар, т?рмыс-салт, экономикалы? ?мір с?ру ерекшеліктеріне орай топтастырар, с?йтіп ж?ртты ?рі ?арай да туысты? ?арым-?атынастар?а ж?мылдырып, ?стап т?рар, тарих тере?інен ?айнар б?ла? суындай ?здері ж?н тауып жарып шы?ар этногенездік к?ші бар атау екендігін айтады. Б?дан ат ?ою м?селесі, кейбіреулер ойлайтындай, еріккенні? ермегі, о?ай іс емес екендігін бай?айсыз.

Бізді?ше, ел арасында ?аншама беделді бол?андарымен ?ос с?лтан?а мы? сан ж?ртты ?лкен ордадан бір т?нде тез б?ліп ?кету ?сте о?ай іс емес екендігі аны?. Тек «бір жа?адан бас, бір же?нен ?ол шы?ара» ж?мыла ?рекет етуге ?йренген топты ?ана осылайша жылдам б?ліп ?кетуге болатынды?ы белгілі. Сонды?тан ?ос с?лтан?а ілесіп, ?дере к?шкен ру-тайпалар, жо?арыда?ыша, тілімен, ділімен, дінімен, к?нделікті ?стан?ан ?мір салты, тіршілігімен, ма?сат-м?дде к?шімен орта?тасып, ?йы?ан, б?рыннан-а? ?рандатып ?йымдас?ан орта? атаулары бар топ екендігі к?м?н ту?ызбайды.

?мір с?ру идеологиясы ?ан мен текке негізделген ру-тайпалы? ??рылымда т?рмыс кешкен хал?ымызды? о заманда бас?аша топтасып, ?йымдасар жолы болма?анды?ы бесенеден белгілі. Сол себепті, айтпа?ымыз, аттары бар бол?асын жеке отау боп б?лінгеннен кейін олар ханды?тарына жа?а атау іздеп ?сте ?бігерге т?скен жо?. Бір кездері ?мір кешкен, ерлік д?ст?рлері ертеден-а? б?ріні? аузында, жыр-дастандарында айтылып келе жат?ан, б?ріне ысты?, орта?, б?рін ?йытып, осы к?реске бір кісідей ж?мылдыра білген бабалары ??р?ан ертедегі «?аза? ?лысы» атымен «?аза? ханды?ы» деп, ал ?здерін соларды? ?рпа?ы ?аза?тармыз деп атама?анды?тарына кім кепіл дегіміз келеді.

Ал елді осы к?реске бастап шы??ан ?ос с?лтанны? іс-тірлігіне келер болса?, ж?ртты т??ірегіне б?лайша топтастырып, б?ліп ?кету тек бір оларды? тілек пен жігер к?шінен тума?анды?ы м?лім. Оларды б?лай істеуге итермелеп, м?жб?рлеген ?оластында?ы ру-тайпалар ж?ртыны? т?рлі тарихи себептерге байланысты бір кездері ыдырап, жойылып кеткен ??зырлы ?лыстарын ?айта жа??ыртып, ??р?ысы келген ?асырлар бой?ы тілегі мен арман к?ші еді дегіміз келеді.

Сонды?тан оларды б?лікшіл с?лтандар емес, ?білхайыр ханны? езгісінен ж?бір к?ріп, оны? билігіне енді т?зіп, к??гісі келмеген ру-тайпалар м?ддесін ?з м?дделерімен тиімді ?штастыра білген ?оз?алыс серкелері, к?семдері десек а?ыл?а ?онымды, сыйымды сия?ты.

Егер сол кездері со?дарында рухы, тіршілігі, салт-д?ст?рі бір, отыры?шылы?тан г?рі, к?шпелі мал шаруашылы?ымен айналысуды к?бірек манс?? еткен, орта? атпен ?рандатып ?йымдас?ан, хан сескенердей тас-т?йін бекініп топтас?ан туыс?ан ру-тайпалар ж?рты т?рмаса ?ос с?лтан?а ?з дегендеріне жету, ?білхайыр ханны? ?анды ??ры?ынан ??тылып кету ?сте ?иын еді. Тарихты? ?о?аушы к?ші ?ашанда халы? дегенімізде осыны айтпа?пыз.

?аза?стан Республикасы ?лтты? ?ылым академиясыны? Р.Б.С?лейменов атында?ы Шы?ыстану институтыны? директоры, тарих ?ылымдарыны? докторы, профессор Меруерт ?бусейітованы? "У истоков государства казахов"атты ма?аласында келтірген: "Конечно, образование Казахского ханства не было связано только с откочёвкой Гирея и Джанибека. Процесс развития казахской государственности был обусловлен всем хозяйственным, социальным, политическим развитием средневекового Казахстана и особенностями этнической истории казахов. Откочёвка явилась лишь событийным отражением одного из важных этапов становления казахской государственности",– дейтін т?жырымдары м?ны? расты?ын д?лелдей т?седі («Казахстанская правда». 22.06.2012 г.).

Бізді? б?л байламдарымыз сондай-а? тарих ?ылымдарыны? докторы, профессор ?уанды? Есен?азыны? 2014 жылы 11 ?арашада "Жас алаш" газетіні? 89 н?мірінде шы??ан «?з ?лты?ны? тарихын б?рмалау–?з ?ке?ді ?зі? ?рып ?лтіргенмен бірдей» деген ма?аласында келтірген:«Аласапыран со?ыстар мен феодалды? бытыра??ылы? салдарынан Дешті ?ыпша? даласында б?рыннан ?алыптас?ан мал жайылымын пайдалануды? да?дылы к?шіп ?ону т?ртіптері б?зылды, к?шпенді тайпалар мезгілінде жайлау-?ыстауларына бара алмайтын болды. Б?л к?шпенді мал шаруашылы?ына ауыр зардабын тигізді. Осындай ауыр тау?ымет тарт?ан халы? бейбіт ?мірді, ?біл?айырды? ?ділетсіз ?стемдігінен ??тылып, ?з алдына тіршілік етуді арман етті», – деген пікірлерімен де жа?ын ?абысып жатыр.

С?зіміз т?зды?ты болуы ?шін осы орайда елімізге ?ана емес, сырт елдерге де ке? танымал, кезінде Елбасы ?ылыми ке?есіні? белді м?шесі, Ш.У?лиханов атында?ы тарих ж?не этнология институтыны? директоры бол?ан, ?аза? Совет Энциклопедиясы Бас редакциясын бас?арып ж?рген кезінде ?зіміз ?оластында істеген академик Манаш ?абаш?лы ?озыбаевты? «Тарих-и-Раши-ди»– тарихымыз бен м?дениетімізді? аса келелі жазба ескерткіші" деген к?лемді ма?аласынан ?зінділер келтіріп кеткім келеді. Онда ол Керей мен Ж?нібек с?лтандар уа?и?асы ж?нінде былай дейді: "Продолжая эту дискускуссию, смею высказать своё мнение по этому вопросу:

1.Никоем образом нельзя связывать образование Казахского государства с одним «бегством» или откочевкой Керей-хана и Джанибек-хана, хотя процесс откочевки выражал суть раскола и продолжался десятилетиями.

2.Они, как Абулхаир и другие ханы Ак-Орды, были законными наследниками власти.

3.На рубеже X1VXV веков происходил распад суперэтноса кипчак, на его основе происходила консолидация тюркских и тюркизированных племён Дашт-и Кипчака и Семиречья в казахскую народность.

4.Гирей (Керей)-хан и Джанибек-хан были вождями тех родов и племён Дашт-и Кипчака, выступившими объединителями близких по языку, культурным традициям, образу жизни родоплемённых групп из центрального и южного Казахстана.

5.Гирей-хан и Джанибек-хан, предводители казахов, не откочевали, а откололись, разъединились, объявили о своей независимости, точнее, если говорить современной терминологией, самоопределились. В данном случае «откочёвка» стала одной из форм выражения самоопределения, отчуждения.

Нет сомнения в том, что вожди казахов оказались великолепными прогнозистами, деятелями высокого класса. Они учли особенности исторического процесса не только внутри своих улусов, а в масштабе всего региона. Об этом свидетельствует и автор «Тарих-и-Рашиди» следующим образом:"В восемьсот пятьдесят пятом году в юрте Джучи-хана, сына Чингиз-хана, или, что, то же самое, в Дашт-и Кипчаке был государём Абул-Хайр, из потомков Джучи. В те времена в этой юрте не было правителя могущественнее его. После его смерти его подданные пришли в состояние замешательства и разброда. Большое число людей присоединились к Кирей-хану и Джаныбек-хану. Казахам, о которых уже упоминалось".

6.

в)К.А.Пищулина, ссылаясь на многочисленные другие источники, написанные на два-три десятилетия раньше «Тарих-и-Рашиди», отмечает, что в них Джаныбек и Гирей упоминаются как ханы. Иначе говоря, процесс становления Казахского ханства шел не один год. Автор «Бахр ал-асрар», пишет К.А.Пищулина, говоря о начальном периоде пребывания в Моголистане, что «в то время Кирей-хан был назван государём».

Принципиально важно, во-первых, установить, что в изучаемый период от общетюркской общности происходит процесс отпочкования народностей и создание национальных государств, в т.ч. казахов. Во-вторых, на основе ранее существующих государственных образований на территории Центральной Азии, в т.ч. Казахстана, выковались государственность и великодержавие Казахского ханства; в третьих, важно проследить, как тюркские племена оправились после монгольского завоевания, как часть населения государственного образования уже на новой основе, вышли за рамки родоплемённой ограниченности, вновь как это было в период господства кипчаков, стали подниматься по ступени уже народного самосознания. Оберегая свои обычаи, религию, язык, тюркская общность пройдя испытания монгольского ига , как феникс из пепла, возродилась в жизни.

…Не подлежит сомнению то, что казахский народ был одним из народов Востока, давший цивилизации опыт государственности, державности, образования и культуры. Труд историка Мирзы Мухаммед Хайдар Дуглат «Тарих-и-Рашиди» тому ещё одно яркое свидетельство.

…Хотелось бы особо отметить ещё одно достойнство первого историка, основателя исторической школы казахов Мирзы Мухаммед Хайдар Дуглат. Он утверждает, что к Керей-хану и Джаныбек-хану откочевало большая часть (его подданных) и их число составило около двухсот тысяч человек. Касым-хан, сын Джанибек-хана, «распостранил свою власть над Дашт-и Кипчаком. В его армии (лашкар) было более миллиона человек» (Знамя труда" газеті. №23. 19.03.1997 ж.).

Осы жерде еске мынау н?рсе т?седі. Егер ?орында мы? сан кітабы бар, Азия жерінде те?дессіз деп санал?ан ата?ты Отырар кітапханасы шамасына ?арамай осы?ан дейін жарты ?лемді жаулап ал?ан, ?скері сан жетпес ?ара??рым, алапат к?шті, то?тау дегенді білмейтін Шы??ыс ?скеріне тос?ауыл болам деп орынсыз менмендік танытып, ж?ртын ?ырып, ?аласын жермен жексен етіп к?йретіп ал?ан, ?айырхан деген атына заты сай емес, сол бір ?айрымсыз ханны? тірлігіне бола жанып, жо?алып кетпегенде, б?лкім біз неге ?аза? деп аталып келе жат?анды?ымызды б?гіндері осылайша тер т?гіп іздемес пе едік, тегімізге ?атысты м?ндай этнолингвистикалы? тарихи проблеманы шешеміз деп осыншама ?лекке т?спес пе едік кім білсін.

М?ндайда бабаларымыз ?рандатып, ту ?ып ?стап, к?терген ?аза? атауы этимологиясын «барма?тан сорып» «?аз» деп ??сты? атынан немесе кездейсо? тілге орал?ан «?аша?» с?зінен іздеп ?уре болмай, не де болса оны тарихымызды? ?рірегінен, тере?інен орын ал?ан к?не тарихи деректерден асы?пай іздеп тауып алар едік ойлаймыз.

?йткенмен т?к жо? емес, ?аза? атауы мен тегімізге ?атысты ?ржер-бержерде аздылы-к?птілі, там-т?мдап болсын м?ндай деректемелерді? са?талып ?ал?анды?ы белгілі. Б?л ж?нінде біз ??гімемізді? басында айтып кеткенбіз. Ендеше, ?аза? атауы мен тегіміз ж?нінде солар не дейді екен енді соны ба?амда? к?рейік.

Соларды? бірі хал?ымызды? біртуар ата?ты ?алымы, академик ?лкей Мар??ланны?: «?аза?тар арабтар келмей т?рып Арал, Каспий те?ізіні? т??ірегіндегі хазарлармен байланысты бол?ан, Н.Я.Марр мен Б.Грозный келтірген «?аз», «хаз» с?зі екеуіне бірдей»; «Солт?стік Кавказда?ы осетиндер кабарды мен бал?арларды осы к?нге дейін «?аса?», «кесек» деп атайды… Б?л атты кабарды мен бал?арлар… ерте д?уірден не ?ыпша?тар заманынан (ХХV) са?та?ан болу керек»,- деген т?жырым-байламдары (Там?алы тас жазуы». «Ж?лдыз». 1984. №1).

?аза?ия ?лысыны? к?не ж?рты ж?нінде кезінде патшалы? Ресейді? 2-мемлекеттік Думасыны? депутаты бол?ан, сырт?а да, елімізге де ке? танымал, ?алым-тарихшымыз М?хамеджан Тынышпаев та ?зіні? «?аза? руларыны? генологиясы» («Генеалогия казахских родов») деген белгілі е?бегінде айтып кетеді. Ол онда орысты? ?лы тарихшысы Н.М. Карамзин де, ата?ты шы?ыс зерттеуші ?алымы Семёнов-Тяньшанский де ?з заманында осетиндер черкестерді ?аза?тар деп ата?анды?ын, ал Карамзин сонымен ?атар оларды? Х ?асырларда ?ара те?із бен Каспий те?ізі аралы?ын мекендеген торктар мен беренділерді де черкестерге я?ни ?аза?тар?а жат?ыз?анды?ын айтады («Рух» газеті. № 6. 2001 ж.).

Сондай-а? белгілі шы?ыстанушы ?алым В.С. Смирнов 1232 жылы шы??ан жылнаманы зерделей келе, орыс князі Владимир Монамахты? 1095 жылы ?ол?а т?скен Берш руынан шы??ан косогтар Ы?лар, ?ытан, А?ланды ?лтіргенін хабарлайды ( б?л да сонда).

?аза?тар ж?нінде ?з е?бегінде ?йгілі шы?ыстанушы ?алым В.В.Бартольд те Х ?асырда Кавказ черкестері «косог» деп атал?ан деп хабарлайды (Шы?армалар, 2 т. 848 б. М., 1963–1968 жылдар). Б?л деректер м?тінінен ?аза?тар ?ауымдасты?ыны? біз пайымда?андай ертеректе, X–XI ?асырлардан бастап-а? ж?рт?а белгілі ?лыс бол?анды?ын а??арамыз.

?лыс пен оны? ??рамына кірген ру-тайпалар туралы зерттеуші Жарыл?ап Бейсенбай?лы да т?мендегідей ?ыз?ылы?ты деректер келтіріледі: «…оныншы ?асырда?ы Византия императоры Константин Порфирородный Кубаннан шы?ыс?а ?арай?ы жерлерде «Касахия» деген ж?рт жатыр»; «…орыс жылнамаларында?ы «касог», грек та?уасы Епифани (VIIIIX ?.?.) жазбаларында?ы Кавказ т??ірегінде мекендейтін «касогдиане» елдері туралы м?ліметтер «?аза?» атауыны? осы т??іректе ?уелден-а? к?рініс бергенін бай?атады»; «Тарих осы замандарда ?аза?ия ??рамында ?азіргі ?ыпша? тектес ?арашай, бал?ар, ??мы?тарды? ар?ы бабаларыны? да бол?анын, б?ріні? ?аза? атымен ?ауымдас?анын орта?а тартады. Олар ?ана емес, кабарды, черкес атты тілі б?лек ж?рттар да ?аза? атымен таныл?ан.

XIII ?асырда?ы мо??ол жоры?ы Дешті ?ыпша?ты? батысында?ы ?аза?ияны да шай?ап ?тті. Сол аласапыран кездері ?зара тектес черкес, кабарды, ?арашайлар, абазиндер черкес бас болып ?аза?тан ірге айыр?ан сия?ты. Дегенмен, талай уа?ыт аралас-??ралас боп келген ж?рттарды? этникалы? ?арым-?атынасыны? іздерін осы к?ндері бай?ау?а да болады. Жазушы ?нес Сараев Бай?лы ??рамында?ы Шеркеш руы «?аза?ия ?аза?, черкес боп екіге б?лінгенде» ?аза?тар ??рамында ?ал?ан ел болуы м?мкін дегенді айтады. ?аза? шеркештеріні? ?раны–«Ша?ырай». Ал черкестерде «чахаркас» деген ата кездеседі абазиндер арасында ?лі к?нге дейін шегірей руы бар» («Кіші ж?з шежіресі». «Ана тілі» газеті. 1992 мешін жылы. 4 наурыз). Б?л м?ліметтер ?аза?тар ??рамына кірген т?ркі рулары туралы а?пар бере отырып, ?лыс тарихын енді X–XI ?асырлардан асырып, VIII–IX ?асырлар?а жеткізіп тастайды.

?алым-тарихшымыз М?хамеджан Тынышпаев та ?зіні? жо?арыда атал?ан «?аза? руларыны? генологиясы» атты зерттеу е?бегінде ?ара те?із бен Каспий те?іздері аралы?ында?ы ??й?алы жерді ?оныстан?ан, ??рамында беріш, черкес ж?рттары бар ?аза?ия ?лысы бол?ан деген деректерін келтіреді. М?селен ол ?ытайды? VII ?асыр?а жататын деректемелерінде («Тан патшалы?ыны? жа?а тарихы») Арал мен Хазарлы? Каспий те?ізіні? аралы?ын мекендеген ж?ртты? «хаса», «каспилер» деп атал?анын ??гімелейді. Б?л, к?ріп отырсыздар, ?лыс тарихын енді VII ?асырлар?а апарып тірейді.

?аза?станды? ?алым-тарихшы Е.П.Алексеева да ?зіні? 1971 жылы жары? к?рген «К?не ж?не орта?асырлы? ?арашай-Черкес тарихы» деген е?бегінде ертеректе ??рылып, ?ркендеген ?аза?ия мемлекеті ж?нінде айтып кетеді. Ол оны? даму, ?алыптасу кезе?дерін: VI–VII ?асырларда Батыс-Т?рік ?а?анатыны? осы ??ірді ?амтуына, IX–X ?асырларда Сыр бойында?ы ?а?лы бірлестігіне ?арайтын бешенектерді? батысында?ы осы айма??а жылжуына ж?не XI ?асырларда б?л мекенге ?ыпша?тарды? лек-лек болып ?оныс аударуына байланысты ?шке б?ліп ?арап, оны? о бастан т?ркі ?ркениетіні? т?л т?легі бол?анды?ы туралы жазады. Демек Е.П.Алексеева ?аза?тар тарихын енді VI ?асырлардан бастайды.

«?аза?» с?зіні? этимологиясы, я?ни шы?у т?ркіні ж?нінде ??гімелегенімізде оны? т?ркі тобына жататын Са?ай, ?ойбол (В. Радлов. «Опыт словаря тюркских наречий. ІІ т. І б?лім. 629 б.) ж?не Хакас («Хак.-рус. словарь». 1953 ж. 284 б.) тілдеріндегі ма?ынасы «?осу, ?стеу, ?осымшалау» дегенді білдіретін «козак» ж?не «хозак» с?здерімен дыбысталуы ?те ??сас екендігін айта кету керек. Ал егер тіліміздегі «бірігу, ода?тасу, ?лыстасу» сия?ты с?здер оларды? синонимі болса, онда т?рлі ру-тайпалар бірлестігінен, ода?ынан, ?лысынан т?ратын ?аза?ия тек дыбысталуы жа?ынан ?ана емес ішкі мазм?ны, ма?ынасы бойынша да жо?арыда келтірілген ?ос с?зді? баламасы дерлік. Ендеше, Са?ай, ?ойбол, Хакас тілдері кезінде ?аза?ия болып біріккен к?не ру-тайпаларды? орта? тілі болуы да ?ажап емес. Демек, б?л тайпалар ж?ртын да т?рлі тарихи себептерге байланысты б?лініп кеткен, тілі мен тілегі бір б?рын?ы ?аза?ия ?лысыны? сыны?тары деп топшылау?а ?бден болады.

Облысымыз?а ?ана емес елімізге ке? танымал этнограф, тарихшы ?алым, жазушы, журналист, таразды? жерлесіміз, мар??м Амантай Айзахметов те осы та?ырыпты аша т?су ?шін к?п е?бектенген жан. Ол елбасына ?сын?ан «Колыбель царей человечества» атты зертеу е?бегінде «?аза?» этнониміні? ?айдан, ?алай шы??анды?ы туралы деректерді осы ?лысты? тарих аренасынан ал?аш к?ріну фактілермен ?тымды ?штастыра отырып, бізге ?ыз?ылы?ты т?рде ??гімелеп береді. Ол не дейді екен, енді со?ан ж?гініп к?рейік.

Кітабыны? «О зарождении этнонима «Казах» деген б?лімінде тарихи деректерге с?йене отырып: «Карамзин, основываясь на русских летописцев, утверждает, что Святослав в 968 году где-то к северу от реки Кубани разбил косогов. Писатель Х века, византийский император Константин Порфирородный, местность на востоке от Таматарахи (Тмутаракань), бассейна реки Кубани называет «Казахией». Г.Эверс пологает, что арабский писатель Масуди (умерший в 965 году) именно эту страну называл «Кашеком», купцы коей посещали Трапезунд; и что народ «кашек», упоминаемый и другим арабским писателем Ибн-аль Варди, не что иное как «косоги» или «казахи». Левшин утверждает, что знаменитый персидский поэт Фирдоуси, живший около 1020 года, в своей поэме Рустем упоминает о «казаках и казакских ханах». Русский князь Мстислав Владиморович в 1022 году покорил Тмутарканскому княжеству «косогов», которые еще в 1065 году платили ему дань; Карамзин к этому добавляет, что «убитый Мстиславом в единеборстве богатырь Редега был косожский князь». По Никоновской летописи, монголы при первом нашествии в 1223 году, пришли со стороны Кавказских гор, пройдя через землю «касахов», разбили кыпчаков и южнорусских князей на р. Калке и ушли на восток (Стр.110), – дей келіп, Тарихта?ы ?аза?ия ?лысыны? ?алыптасу кезе?іні? ?аншалы?ты к?не екендігі туралы м?ліметтер береді.

Б?л жерде А.Айзахметов тарихшы А. Левшинге сілтеме жаса?анда оны?: «Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачих орд и степей» атты е?бегіні? 40-бетіндегі: «Достоверно то, что Фирдевси или Фердуси, живший около 1020 года, то есть за два столетия до появления монголо-татар на Западе, в истории Рустема, упоминает о народе казахах и ханах казахских»,-деген т?жырымдары туралы айтып отыр.

Таразды? тарихшы б?дан кейін: «Когда с севера пришли варяги и образовали на берегу Днепра русское княжество, то южнее его уже стояло Тмутороканьское княжество, именуемое Казахией», – деп жо?арыда айтыл?ан ойын ?рі ?арай саба?тайды. «Азакэто военно-административная единица асовцарей, или другими словами, их военная гвардия. По поему мнению, военно-административная единица «ас ок» стала современем самостоятельным и не зависимым от асов–царей племенем и термин «ас ок» трансформировался в «азак», а затем и в общеизвестный термин «сак». А термин «казак», то есть «кайсак»–это племенной союз царственных каи и военно-административных единиц асовцарей, ставшими к этому времени самостоятельными племенами и уже носившими название «сак». Этот племенной союз получил название «каисак», который и положил начало этнониму «казак»,-деп «?аза?» с?зіні? тіптен ?ріден, са?тар заманынан бастау алатынды?ын айтып, осы атауды ал?аш иеленген тайпалар ода?ыны? атын атап, т?сін т?степ т?сіндіріп береді. «…союз каи и саков (каисак) среди всех других племен и племенных союзов, входивших в эту конфедерацию, играл главенствующую роль и был преобладающим в численном отношении, то поэтому, я думаю, эта земля и называлась Казахией»,- деп ойын ?рі ?арай ширата т?седі. Ал ендігі бір с?зінде: «Я считаю, что этноним „казах“ зародился намного раньше эпохи возкникновения Казахского ханства Джанибека и Гирея,о чем свидетельствуют византийские, мусульманские и древнерусские источники»,– деп бізді? ??гіме басында Керей мен Ж?нібек с?лтандар ж?не ?аза? атауы ж?нінде айтып кеткен жорамал-пікірімізді? шынды?ты? ауылынан аса алыс кетпегендігін деректерімен растап береді («Колыбель царей человечества». О зарождении этнонима «Казах». Тараз. «Сенім» баспасы. 2001 ж. 98–103 б.б.).скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10