Нариман Абылайулы.

Ж?рек сыры. Секрет сердцаскачать книгу бесплатно

© Нариман Абылайулы, 2018


ISBN 978-5-4490-2043-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero


Ж?рек сыры – адам баласыны? ?мірге деген махаббаты, я?ни ата-ана?а, отбасы мен с?йген ?ашы?ына, Отанына арнал?ан ж?ректі? тілімен жазылып, ішкі жан д?ниесі а?тарыл?ан беттерден т?рады. Секрет сердца – это любовь к жизни, а точнее к родителям, к семье и для любимой, для Родины сочиненные строки с помощью языка сердце, которая расскрыла все тайны внутреннего мира.

АВТОРЛЫ? ???Ы?ТАРЫ ?ОР?АЛ?АН. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Защищен Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года №6-I

Об авторском праве и смежных правах

«Ж?рек сыры» кітабы
«Секрет сердца»

Абылай?лы Нариман 21.03.1992 Ар?алы? ?аласы. Абылайулы Нариман 21.03.1992 город Аркалык.


Ал?ы с?з Предисловие

??рметті о?ырмандар!!! ?ле? с?йер ?ауым!!!Мен ?зім ?ле? жазамын деп ойла?ан жо?пын, бала кезімде 5 сынып о?ып ж?ргенде орысша ?ле?дерді ?аза?ша?а аударатынмын. Кейін ?зім к?шеде, сыртта ж?ргенде ?ле? жолдарын ??растыратынмын, біра? ?зім шы?ардым немесе шы?ара аламын деп еш мойындамайтынмын. Себебі ?кем суретші, ал анам медбике болатын, сонды?тан мені? бойымда а?ынды? ?асиет жо? шы?ар деп ойлайтынмын, алайда ?кем де ?ле? жазады екен. Кейінен мектепте ж?ргенде ?ле? жаздым, ?кеме о?ы?анымда айтарлы?тай ?нама?анын т?сіндім. Біра? ?кінішке орай ол ?ле?дерім са?тал?ан жо?. Мектеп ?абыр?асында ж?ргенімде, мен сурет сала алмайтынмен, не ?кем салып береді, не к?шірме ?а?азы ар?ылы к?шіретінмін. Кейде суреттерім жа?сы, тіпті керемет шы?атын, сонда ?зім м?з болатынмын. Кейін университетті? 1 курсында ?ле? жазып ж?ріп ара-т?ра сурет салатынмын, біра? 3 курста о?ып ж?ргенімді ?ле? жазу?а деген шабыттай ?рбіп, сурет салуды жиі бастадым. Бір с?збен айт?анда, ?ле? де жаздым, суретте салдым. Содан со? ?ашы? бол?ан кезімде ал?аш рет ?аза?ша кейін орысша жаз?ан болатынмын. Кейін рэп стилінде жазатын досым Манас ?ле? жазайы? бірігіп деп ?сыныс айт?ан, алайда мен бас тарттым, себебі а?ындар сия?ты ?ле? жаза алмаймын ж?не шы?ар?ан ?ле?дерім кездейсо?ты?, ая? астынан ж?рек ?ні, жан с?зі болатын деген ойда болатынмын. Мысалы «Асыл арна» телеарнасында Алла жайлы, д?лірек айт?анда ??ранда?ы с?релер жайлы ба?дарламаны к?ргенімде, бойыма шабыт келіп, сол уа?ытта?ы е? ?за? ?рі санаулы уа?ытты? бірлігінде отбасыма арнап ?ле? жаз?анмын. Сосын кейін жо?ар?ы сыныптарда ?ле?дер ара-т?ра шы?аратынмын, к?біне орысша, ?рине шабытыма ?арай шы?аратынмын.

Уа?ыт ?те келе 1 курс студенті бол?анымда ?ле?дерді жиі шы?аратын болдым. ?олымнан келсе де келмесе де, сол ж?ректі? ?ні мен жанны? с?зін ?а?аз беттеріне т?сірдім. Осы кітабымны? бас?а кітаптардан ерекшелігі каза?ша да, орысша жазыл?ан ?ле?дерімні? аралас болуында ж?не ?рбір ?ле?імні? жазыл?ан к?ні мен жылы бар. Мен керемет а?ын немесе а?ынды? ?асиетім болмаса да, ж?ректен шы??ан ?рбір с?зді ?а?аз бетіне т?сіре бердім, сонды?тан мен оларды іріктеп алмай, барлы? ?ле?ді бірдей баспа?а шы?арып отырмын, бас?аша айт?анда о?ырман?а ?наса да, ?намаса да шы?ардым. Себебі б?л ж?рек ?ні, жан с?зі. ?детте бас?а кітаптарда ?ле? мен поэманы б?лек орналастырады, я?ни поэманы ?рбір ?ле? жина? кітаптарыны? со?ына ?арай іріктеп жинайды, алайда мен олай істегенім жо?, себебі мені? ?рбір жаз?ан ?ле?ім к?нтізбедегідей рет—ретімен болу керек, ?кінішке орай кезінде компьютерге кіргізген ?ле?дерім техниканы? а?аулы?ына байланысты ?ле?дерімді жо?алтып алдым, алайда кейб?р ?ле?дерді интернетке ж?не газетке шы?ар?ан ?ле?дерімді ?айта ?алпына келтірдім. Ж?регімні? к??іліне ?арай жазыл?ан ?ле?дер десе болады, с?йкесінше біреу-міреу ж?регімді ренжіткен болса, н?зік жанды жан д?нием солай жырла?ан болар. Ал енді ??рметті о?ырмандар, ?андай болса да ?ле?дерім одан ?здері? саба? алып, айтарлы?тай сіздерге пайдасы тиер деп ойлаймын… Іске с?т!!!

Дорогие читатели!!!Любители поэзий!!! В свое время я не думал, что буду сочинять стихотворения. Я не думал и не знал, что у меня есть навыки сочинять стихи. В детстве я песни с русского на казахский язык переводил и пел на улице, когда в детстве во дворе играл.

Отец – художник, а мать – медсестра и таким образом я не думал, что у меня есть поэтические навыки, но оказалось иначе. Отец тоже пишет. Но в школе рисовать не умел, было время отец за меня рисовал или я копировал. Но я иногда рисунки у меня получались хорошо даже отлично, когда рисовал персонажей мультфильмов. Я на первом курсе не только сочинял, но и рисовал и на последущих курсах тоже, но большой интерес к рисованию было на 3 курсе. И таким образом и рисовал, и сочинял стихи..

Однажды, мой друг Манас, который писал стихи в стиле рэп предложил мне работать вместе в творческой жизни, а точнее сочинить стихотворение и спеть в стиле рэпа. Но отказался, так как я не сочинял, как поэты, а лишь сочинял тогда, когда были вдохновения или идеи и причины, которые толкали к сочинению. Например, когда смотрел канал «Асыл арна» О всевышне, а точнее про суре в котором говорилось о близких людей, о человечестве и их достоинства и я сочинил стихотворение в честь своей семьи и самый длинний стишок был в то время и засчитанный минуты сочинил. Обычно поэты, когда издают свои книги они написанные стиховторение распределяют по тематики книги и во второй части книги или в конце книги пишут свои поэмы, а я сделал по-своему и необычно. Все стихи независимо на каком языке и тематики и поэмы все в размешку, но я распределил их по дате сочинения. Хоть не все поэтичны мои стиховторения, но мне хотелось и я сделал так, как хотел, в общем издал все стихотворения, которые были на руки, к сожалению я множество стихотворений и некоторые рисунки потерял. В каком состояние было сердце, соответственно и произведение такие, к приерму если обидили, то печальные стихи. Я думаю, что моя книга вам на пользу и вы найдете ответ на тот вопрос на который не могли найти ответ. … Удачи в деле!!!

Знакомства

1) Я горжусь твоей красотой Надеюсь, что сделал правильно Что познакомился с тобой


Я знаю, что будешь дружить Но не любить

Знаю что любишь другого Который выше тебя

И наверняка лучше меня?!


Я не имею ничего против тебя Хочу задать всего лишь один вопрос У тебя парень есть или нет?

Я жду ответ до конца

Пока не прочтешь письмо ты до конца

Мені? сені ж?рт?а таныстыруым

Мы? ойланып, тол?анып Бір шешімге то?талып Айтайын деген с?зім бар О?ып отыр?ан адамы?


Ты?дап отырсын, ??ып ма?ынасын Ал енді с?зімді бастайын

Аты шы??ан ?йгілі Президенті бол?ан мектепті?


Г?лжанат деген бір ?ыз бар

Атына лайы? ?ыз бол?ан Сипайттайтын болсам мен ??лпыр?аны – г?лдей


Жар?ыра?аны -алмастай ?йы?та?аны – айдай, Оян?аны – к?ндей

?ыз бол?аны – ?ыз?алда?тай С?зім жетпес ары ?арай.


***

Та?дыр берген Са?ан деген

Махаббатым шексіз екен Г?лжанатым – г?л екен Топыра?ы боп жарал?ан екем (Жаным мені? – Г?лжанат Бір жігітпен кетіп барады)


3 – созып, ?ндетіп айтады (Елігім-ай ?ле?іне ??сас) стих посвещается Гулжанат Акимбековой 9 кл

с Осакаровки, я -8 кл


***

Зарина моя, любимая Зайка моя, родная моя Я люблю тебя Люблю тебя


Никому не отдам тебя Не могу отдать

Нашу верную любовь предать Зайка моя -родная душа Крошка моя – я люблю тебя!


***

Жаным мені? ж?регім Сенде мені? тірегім Сенсіз ж?зім жадырамас Сенсіз к?нім ?ызы?сыз Болса мені? бір дертім Сенсіз дертім жазылмас

Зарина Елтаева – с 8—9 кл перешла с Аркалыка, я 10—11 кл


***

Встретился бы я с тобой насмотрелся бы я над твоей красотой

думал, что согреешь меня, своей доброй душой и поднимешь настроение– своей красотой

но ты ослепила меня…

своей красивой, незабываемой улыбкой сердцу не прикажешь и не предскажешь что поделаешь, мое сердце поет, сердце поет да поет, даже не устает

ведь Великий Абай сказал

что сердце управляет человеком но я хочу тебе сказать

всегда знай – что я люблю тебя и всегда буду возле тебя

ты не знаешь как ты мне дорога дорогая моя – дорогая душа

я хочу тебе на последок сказать точнее описать тебя

доказать и словами, и делами что я люблю тебя

любимая моя, нежная

единственная, и не повторимая – красавица!

стих посвещается с Караганды Диане Рахимбековой в начале января 2010 года,9 кл, я 11 кл


***

Алланы? бергеніне Ш?кіршілік етемін Мен б?ріне

К?ніне де, т?ніне де


Ал?ысымды айтамын Бір Алла ?зі?е

Тек ?ана ?зі?е

Бізге берген сезімі?е


?рбір жанды жаратып Ба?ытты ?ылып жандарды Соны? бірі мені? жандарым Я?ни мені? жан?ям


Алтын жерім – бесігім ?ке-шешем, няняларым Б?лар?а мені? тілерім Сізден с?райтын тілегім


Б?лар мені? тірегім Болсын олар жанымда Кетпесін олар еш?айда ?адірімізді білейік

Аман болып ж?рейік Ата-бабаны? ізімен Таза жолмен ж?рейік К?рейік те, ж?рейік


К?лейік те, ойнайы? Ж?рсін мені? жандарым ?рбір к?ні шаттанып ?кем ж?рсін ?уанып


Анам да, ж?рсін шаттанып Балаларыны? ?ызы?ын Ж?рсін к?ріп, тамсанып Немере мен ш?бере


С?йіп отыр ?рбір жан ?кем де, шешем де К?рсін олар тамсанып Алла берсін олар?а


?мірлерін ?зартып ?ара??ылы?та ж?рмесін Ж?здері де жадырасын К?лкілері кетпесін


Ба?ытты болсын няняларым Алиядан бастаса? Динарамен ая?тап

?лкенін де, кішісін де


Жазайын мен б?рін де Рет-ретімен атайын Алия мен Бибінур Г?лнар, Ляззат, Динара


К?рген сайын сендерді ?уанам да, ж?ремін Менннен бас?а ?уанатын

Негізгі жандар да бар ?асымда


Еркелетіп сендерді Ала?анымен аялап Сезеді олар ж?рекпен Іздейді олар сендерді


Жаман?а ой?а батпа?дар

Жа?сы ой?а баты?дар ?мытпаймыз сендерді Ойлаймыз да, т?рамыз Сендерге мені? айтарым Білі?дер бірі?ні?– бір ?адірін

стих посвещается моей семье 20.03.2010—28.03.2010 жылы ?згертілді

***

Жаным моя

Я люблю тебя

Запомни, что моя любовь Так вечна и верна


Даже не заметишь, как она прошла Я все отдам ради тебя

Что у меня есть и что будет И жизнь посвещю тебе


Не жалко мне Ведь люблю тебя

Ты подарок от Аллаха Который он мне подарил


Я должен прожить так Как мне начертил Аллах Не теряй надежду никогда

Что мы будем счастливы всегда


Ведь мы будем опорой

Той семьи который мы создали Не теряй время зря

Если любишь меня


Следуй за мной

Верь что будущее наше Будет яркой и сладка, И всегда буду любить

Ласкать и целовать тебя.

стих посвещается Асели Кобжановой 9 А с Осакаровки, я 11 кл гимназия 25.03.2010—28.03.2010 (1,12,2010) жылы ?згертілді


***


Дорогая моя Я люблю тебя

Смотри солнце светит Свити и ты как она

Будь яркой и прекрасной Как эти цветы.

06.04.2010 ж Жунусова Айнура 9 кл, я 11 кл,06.04.2010 на день рождение

***

Волк думает о луне Я думаю о тебе Как беркут летит Так и я лечу к тебе


Ты молода и я молод Наша жизнь впереди Вместе будем мы

Как в природе лебеди.16.04.2010 Жунусовой Айнуре


***

Есірткісіз ?аланы? Таза болады ала?ы Таза болса ала?ы

Иісі а??ып т?рар даланы?


***

Девушки – красавицы

Если вас, нет в нашей жизни Что мы делали без вас?!

И наша жизнь – была бы ад!!!


Мы любим друг друга, и губим Особенно те, которые любят нас,

Но страдаем сами, кто не любит нас!!! Что поделаешь, так жизнь сложилась?! Но вы поймите – это жизнь

И часть нашей жизни – это вы!!!


***

Ты мое сердце, но я не твой

И однажды приснился мне сон такой, Ты словно звезда – сияешь на небе Шепчишь мне: «Я хочу к тебе»


Я буду ждать, сколько нужно?! Ради любви – это не сложно!

Но я знаю точно, что веками ждать Конечно можно, и без тебя —

Просто жить – невозможно!!!Гулнур 93 года 27 сентября 2010 с КазЭУ


***

«История любви»

Любовь -это жизнь, часть истории И про нашу историю любви

Кто-то вспомнить, кто-то напишет И всегда, и всем – время покажет…


И ты рядом, какое счастье, и сердце – При каждом миге – живет с тобой И часто шепчтал, что любит тебя Скучал, искал, как всегда


Жаль, что поделаешь?! Не искала ты – меня

Но нужна мне -ты, как звезда Как небо, солнце и луна…


Лежала в постеле, и грустила Только думала – обо мне

Я – звонил, ты трубу не брала Хотелось мне – тебя обнять,


Прижать к груди, и ласкать… Влюбленный каждый – не поэт! И стихи писать – не легко!!!

Тебя обидеть – это грех!!!


Ты обижена – знаю я, Мои письма, и слова

Как лекарство от простуд, Извлечит ран из сердца.


Я как мог, писал тебе

Но все же ты, не отвечала мне. И вспоминаешь, и скучаешь Те минуты, и те года


Те секунды, и времена

Как люди говорили нам: «отличная пара» Кто-то не может видеть, но не знаем кто?

И наш ответ: «не завидуй нам, лучше стремись!» Любовь – не умрет никогда

Не погаснет он – как свет Любовь – высока, как гора Требует терпение, и труда… К завершению я скажу:

«Внушает жизнь – твоя любовь Люблю тебя – моя любовь!» 30,11,2010

***

?айырлы т?н тіледім бір ?зі?е Жа?сы жатып, жайнайтын к?німе

??ла? т?р, ??ла? сал домбыраны? ?ніне Сыбырлайды, сыбдырлайды

сенімі? болсын мол– с?йем деген с?зіме Любовь – игра!

Сердце – орган, символ любви Бродить по лесам, ищет пути Ищет, до ищет, но трудно найти И всегда наши сердца:


Шепчат одни и те же слова:

«Люблю, скучаю, обожаю» Списал я фразы у царя

Поет он – «Осколки стекла»,


«Я горячий парень, как на небе звезда Ты мне надоедаешь, как нервы пила Вся твоя любовь, была просто игра

Я не изменял, но возможность была


Я втерял судьбу, оставив в прошлом тебя

Наши отношение, как дождь и гроза, осколки стекла» Делаю вывод, как всегда

Закончив фразы я царя, Любовь – не чувство, а игра Верю в любовь, но не в слова!!! Разлука!

И ты ушла, и навсегда

Разбилось сердце, обожглась душа И как легенда, гласит нам:

«Время-лечит», но не меня


«Скука, тоска, и мерзну я…» И прошла жизнь без тебя

Но все же сердце – хочет тебя


Ждет, не дождется– тревожит меня… Проходят дни, и года

Надеется сердце, ищет тебя Найду, встречу, и скажу


Что тебя – одну люблю!!! И пару строк о тебе: Слезы-слезы, плачет небо

Не от счастья, от лжи И дарю тебе цветы

От всей души, и любви… Мама!!!

Мои первые слова Каждый знает, как и я Эти фразы, и слова Нежнее всех, и дорога!!!


Вам подсказку – я даю Заботиться, и ругает Она любит, и ласкает!

И поддержит – нас везде, В любое время, и в беде.


«Ма, мам, мама» – крикну я Обернув, посмотрит на меня

И я скажу: «мам, я люблю тебя» В этой жизни – для меня

Нет важнее, чем тебя!!!30/12/2010/19:11 де

Прощальные фразы!!!

Тобой, не интересуюсь, уже давно С другой встречаюсь, и люблю ее Теперь не быть, как раньше вместе Ты меня прости, и ты пойми…


Я ласкал, любил, искал тебя

Как мог, с тобой был рядом всегда! Я понимаю, разрывается сердце

Не можешь сказать: «прощай»мне…


Но ты собери, все силы, и скажи Ведь эти фразы уточнят и пояснят…

«Не о чем, не жалею, все что было, и прошло Я тобою, не болею, выздоровила давно…» И последние фразы для тебя

«Не ищи меня, разлюби

Будь счастлива и живи – без меня!!!«13/01/2011/22.30-де

Я люблю тебя

(ИМЯ ДЕВУШКИ) При каждой встречи Хочу сказать, про шептать

Теряю слова, не могу сказать Что тебя одну – «я люблю»!!!


Разве сложно, сказать «люблю»?!

Cам не пойму, что говорю?! Конечно, и бывает сложно.

«Нет, и не верю» – скажу я


Сложней, этих слов, на свете нет

«Прощай, уходи, и разлюби»!!! Один спамщик, и он поэт

Ф.И.О не знаю, но написал– ништяк!!! Закончил фразы, как никак:

«Сказать: „люблю“ – конечно можно Но очень сложно доказать»


Завершить хотел – свой стишок Известен всем – Эдуард Кузьмин Очень смешон, и спортик он!!! Повторю фразы – я его


«Я вам рэп, сейчас пропел Хорошо ли, плохо ли?!

А теперь хочу, чтобы вы мне похлопали» У меня не рэп, а стишок

Нравиться ли вам, или нет?

са?ат 11/19 бастап, перерыв жасап,13/54-те бітірдім 19/01/2011


***

Ну как начать, не знаю я?! Онлайн режим, как всегда Сидят в агенте, как и я Родные, близкие, и друзья


Как раньше, в ожидание, снова я Кто же напишет, думаю я?!

Никто не пишет, и все молчат Но хочу поделиться, и рассказать О себе и о тебе…


Я не олигарх, и не принц

И принцессу жду, я свою!!! И впервые замолчал, я тогда Как небо, солнце и луна…


Сижу в агенте, не заметив тебя И тут рождается мысль у тебя

«Разблюбил он, и любить другую»?! Одно не понял, как Кузя – я


С чего взяла, кто сказал?!

Что я разлюбил, забыл тебя?! Разве так, скажи сама?

И пишу в блог, снова я


Что тебя одну – «я люблю»!!! И опять, как двадцать пять Делаю вывод, как всегда

«Привет, салем, как дела?!» И пишешь первой иногда…

31 ?а?тарда 22:30 жобалап,1 а?панда 01:05/ 2011


***

Я не поэт, и пишу стихи

О страницах жизни и любви Не знаю я,с чего начать?!

Как объяснить и рассказать?!


Легендой назвал, я себя Может эгоист и самолюб?! Что я назвал так себя?!

Многие знают, но не вся страна

Что псевдоним «человек легенда» у меня!!!

2 а?пан 8—9 са?ат, саба?тын ?стінде 2011

Футбол

Я– казах, ты – монгол И играем мы футбол От игры толку нет

Не забьешь ты нам гол

Потому что ты монгол 12/11/10 са?ат 23/29

Все-таки люблю

Ну вот, поссорились мы с тобой Уже встречаюсь, я с другой Сказал бы я, тебе тогда

Но не смог сказать это я


Поскольку любил я так тебя Но до сих пор скучаю

И хочу к тебе, снова я

И как раньше, ласкать тебя Любить, искать, как всегда На последок я скажу

«Прости меня, но люблю тебя» 2011

Привязанность

Одно и тоже каждый день Работа, учеба и любовь

Сделал вывод когда-то я

Что любовь -не чувство, а игра


И ты послушай, что скажу?! Подумай, ответь не спеша

И в глаза, нежно посмотри!!! Одно увидешь, и поймешь

Что между нами нет любви!!!10/02/11—11/02/11

Прости Привет, Шугула, как дела?! И пишу тебе, снова я Прости за все, прости меня


Что сделал в этой жизни-для тебя!!! Причинять боль и обижать

«Я не хотел, и не хочу» скажу

Напишу тебе это я 8/02/11 са?ат 12/10—12/40


***

Жан, салем, как дела?

И опять в агенте, нет тебя Вот, вот, вот, ну вот…

«Зайдет она» -, думаю я


И вот зашла, принцесса моя Сидит, молчит, ждет меня

И пишу ей «Жан, салем!» Она в ответ пишет мне

«Привет, привет, как дела?

Как день, проходить без меня?»


Ну я в ответ, что скажу? Кратко, четко про шепчу

Если нет тебя, наступает скука, как зима И запомни жан, навсегда!

Что я люблю – одну тебя!9 а?пан са?ат 9/00—9/30 2011 ж

Жизнь

Никто не знает, кто придумал Любовь, дружбу, и войну Зависть, ревность, и скукоту


И как другие я скажу

«Любовь-война, а война игра» Сказать хочу горькую правду… Мы-животные, а не люди

Привожу примеры, вот смотрите Живем, как волки, пожираем

И как крысы – все скрываем Шепчим-лживо, как лисы

И вокруг одни грызуны!13/02/11

Шежіре

Бисмилл?-рахмани-рахим деп бастайын Дін-исламды ді?гегім деп растайын Таныстыр?ым кеп т?р елімді

?лтым-?аза?, руым – Ар?ын


Жетесіз ?ып ?зін к?рсеткен Жеті атасын танып, білмеген Жігітті к?рмеппін ?мірден Ал енді жеті атамды атайын ?а?аз?а т?сіріп жазайын

Бо?ай, ?ожабай, Сандыбай, ?телбай

Маса?бай, К?кімжан мен Абылай…4 а?пан 2011 1-парада

?мір

?ятсызды? пен арсызды? Жаулап алды жастарды Айтшы ма?ан халайы? ?мір не боп барады?!


Ата-ананы? т?рбиесі Жойылып барады кенеттен Атар к?нге бат?анша

Бала шы?пайды агенттен. тарих саба?ы 3 пара 16 а?пан 2011

Без тебя

Я живу, и дышу

Между небом и землей Хочешь– это докажу?! Докажу всем и расскажу


Когда ты рядом,

Как на небесном я в раю..

А если сниться, что нет тебя – От рассвета до заката

То жизнь-не жизнь, а тьма.

17 а?пан са?ат 22/22 аса – 23/20– 2011,?згерістер 18 а?пан са?ат 8—9

На день рождение мамы

«Нет» скажу, я не псих? И каждый день пишу стих

У всех людей мнении разные Разные, разные, но заразные


Одна мысль обо мне

Текут по цепочке, как в реке За моей спиной, что творят?! Что им нужно от меня?!


Пишут гадости, и что попало?! Кто не любит так меня!

И вот стих про маму я пишу Пишу, пишу все равно допишу


Ощущают – не все дети Ласки мамы и любви И как раньше я сказал


Слово «Мама» – знает каждый! И песенку я спою

Конечно, про маму свою…


Когда прихожу с учебы я И всем знакомые слова:

«Сынок, привет, как дела?! Конечно же, как учеба твоя?»


И не думайте о плохом

Но каждая мама, задает это нам… Есть дети, отвечают без понятие

«Мам, какая разница, зачем тебе?»


И этот малыш не знает…

Что ранит сердце, и разбивает Разбивает так, как жарит яйцо Ранит, поподает, как мяч в кольцо…


Дорогие друзья, цените жизнь, Цените время, цените маму!!! Не только маму, но и папу…


И последние строки о наших мам

«Мама – заботиться, и ругает Она любит, и ласкает

И не каждый ценит, и это знает…


Ладно, хватить болтать Хочу пацанам сказать

«Каждая девушка – это дама Но последущим чья-та мама)))

Цена девушек, так высока, как гора Даже Эверест не достанит никогда…»

19—20 а?пан 2011

Отец

Даже не знаю, с чего начать? И как красиво тебя описать?!

Отец-опора, жизненный путеводитель Настоящий наставник и учитель…


Но я скажу всем одно

«Никто, никогда – не заменит его!» И вечно благодарен тебе, отец

Но если нет, рядом тебя

То как Алка скажу: «это полный пипец» 25 а?панда ая?тадым 2011


Любовь-жизнь Рождается мысль вновь О слове жизнь и любовь

Что такое любовь, кто как понимает?!

Что такое жизнь, и по-разному отвечают…


Новое явление я сам придумал И вот послушай, что скажу?!

Жизнь – сладче, чем я думал Пиши комменты – не спеша!!! Я-богат, и счастливый олигарх Напишу это на всех камнях Родители рядом, близкие тоже И окружают меня одни друзья! На последок вам скажу Неправда, что жизнь– не сладка

В нем полно горе, и она мрачна…1/03/2011 ая?тадым Жизнь в агенте

Человек легенда скажет тем

Кого знает – не знает, и короче всем!!!

«Привет, салам, как дела?»!!!. И в агенте как всегда – Зависают мои – все друзья!

И сказочная принцесса – ждет меня Со статусом «я люблю тебя»

И, как обычно, захожу в агент

Пишу я блог: «Всем привет» 4 марта кроме 1—2 строчки сочинил 2011 г


Предложение

Возможно, я не принц, которого ты ждала Но я хочу, чтобы ты была моя

И я обычный человек, который любит тебя Хоть ты ответишь: «нет»

Я буду ждать тебяскачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4