Махан Ма?пал.

Астана ??гімелері. Б?ріне кін?лі жал?ыз сен…



скачать книгу бесплатно

© Махан Ма?пал, 2017


ISBN 978-5-4485-0246-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Б?РІНЕ КІН?ЛІ ЖАЛ?ЫЗ СЕН НЕМЕСЕ АСТАНА ??ГІМЕЛЕРІ

(?МІРДЕН АЛЫН?АН)

***


Т?н ортасы та?ап ?алды. Ал, Берікте ?й?ы жо?. Ж?мыс ?амы да емес, ой ?йы?татпайды. Б?л ой бір к?ндік емес, со??ы ?ш айдан бері ішінде ж?р.

Аязды, желді, ыз?арлы ерте келген ?ысты? т?ні еді. Берікті? киімі жылы. ?стінде жа?ында ?ана Хан Шатырдан сатып ал?ан ?алы? курткасы бойын ?ыздырып, то?дырмайды. Берік екі ?олын ?алтасына салып, есік алдында т?р?ан к?лігін айнала баяу басып, тынымсыз ж?ріске ауыс?алы біраз болды. Кейде а?ырын айтса да, ?ата?, дірілдеген даусымен с?йіктісіне арнап айтатын ?нін созып айтады:

 
А? г?лдер, к?к г?лдер, б?рі де г?лденер,
Та?ерте? мазалап самал жел.
 Айлы т?н астында, а? г?лдер ?асында,
?зі?ді с?йгізді? бас?а?а…
 

?ні де, с?зі де ысты?. Жас еркек ж?регін біресе ?зіне ?арай, біресе с?йіктісіне ?арай жетелеген махаббат тол?ыны жаулап барады. Ж?регі жылап, са?ыныш сезімі орала созылады… ?ашы?ына деген са?ынышы… А?маралына деген са?ынышы…

К?лігін ж?з айналса да, еште?е ?згерер емес. Са?ыныш сезімі баяулау т?гілі, керісінше оттай жанып, т?ла бойын жандырып барады.

Берікті? ойында тол?у бар. Соны? бірі ?йелінен ?ысылу, ?ялу.

Білсе ренжи ме?… Біра?, ?йелімні? не жазы?ы бар? ?й, ренжиді-ау. Айрылыссам ба екен? Біра?, кішкентай ?ызымны? не жазы?ы бар? – деп уайымдайды, ?обалжиды.

Берікті осындай ойларынан ?алта телефоныны? шырылы ала? еткізді. Суы? ?олын ?ара шалбарыны? ?алтасына салып жіберді. Осыдан бір жарым жыл б?рын с?йіктісі А?маралыны? сыйла?ан айфоныны? экранына ?арады. ?о?ырау шалып жат?ан ?йелі еді. Берікті? ?аба?ы к?рт т?сіп, «с?йгенім болып ?алар» деген ?міті су сепкендей с?нді де ?алды.

?й, осы ?атын?а не керек та?ы? – деп м?рныны? астынан к?бірледі де, ?о?ырау?а жауап берместен, телефонын ?шіріп тастады.

«?о?ырау?а жауап бергенім д?рыс болар ма еді? Ж?лдыз бір н?рсені сезіктеніп ж?рген шы?ар? Жо-жо?, сезіктенетіндей еште?е жаса?ан жо?пын ?ой…» деген ойлары Берікті есе?гірете, басын айналдырды.

Ж?лдыз – Берікті? ?йелі. Екеуіні? ?йленісіп, табыс?анына бір жылдан асты. Мектепті ?ана бітіріп ?лгерген Ж?лдыз ара?а к?п уа?ыт салмай, Берікке шекесі торсы?тай ?ыз бала сыйлап ?лгерген.

Шайтанны? шашындай ?зар?ан б?л т?н Берікті одан сайын ?инай т?сті. Желді? ыз?ары ?атая т?сті. Аспан?а т?нген ?ара б?лт Жаратушыны? ?а?арын білдіріп т?р?андай. Айсыз, ж?лдызсыз, суы? б?л т?н Берікті? сезімдерімен ала?сыз ойнап т?р?андай к?рінді.

?лгінде ?зі айтып ж?рген, ?зіліп кеткен ?ні ??ла?ына ?айта естіліп, ?айтадан сол бір ?ажап сезімге б?лей кетті:

 
Б?ріне кін?лі, б?ріне кін?лі,
Б?ріне кін?лі жал?ыз сен.
?оштасып т?р?анда, бозарып та? атты.
Б?л та?дар неліктен тез атты.
?оштас?ым келмейді, ?оштас?ым келмейді,
?оштас?ым келмейді ?зі?мен.
?оштасып т?р?анда, бозарып та? атты.
Б?л та?дар неліктен тез атты?!…
 

Осы ?нні? ?уенімен, желді? самалымен А?маралды? иісі, шаштарыны? иісі м?рнына келеді.

Иісімен бірге ілесе А?маралды? елесі келеді… Бірге бол?ан ба?ытты ша?ты? елесі келеді…

***

…Берікті? арман ?уып Астана?а келгеніне салма? салар уа?ыт болма?ан кезі еді. Кіндік ?аны там?ан ?лкесін ?имастан, жылы ?лкесінен ?ке-

...

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)



скачать книгу бесплатно