Ілияс Жанс?гіров.

Сапардаскачать книгу бесплатно

Сапарда

I
 
Т?ніп ?уе,
Т?нып те?із,
?ызы?тыр?ан басында,
Ы?сыз, желсіз,
Те?із елсіз…
?міт
Ілгері асуда.
?айы?ты сырып,
Кеттік б??ып
Алыс жол?а —
Жыра??а!
К?зді жас ?ып,
?ош-?оштасты?
?ара кемер —
??ра??а.
?злік-созды?
Ж?рдік, ж?здік.
К?к те?ізді айырып,
Су да шусыз.
Біз ?ай?ысыз.
Кеттік ?за?
Ай ж?ріп.
 
II
 
Таппай жа?а,
Су са?ыра?а,
К?н жы?ылып с??гиді.
Жылдам, шапша?
Жамырап сам,
Т?н т?нжырап
М?лгиді.
Желпіп те?із,
Шы?ты лебіз,
К?кті б?лт торлады.
?айы? ?ылпылдап.
Су ылпылдап,
Бізге безгек
Орнады.
Біз шал?алап,
Желді ар?алап,
Кеттік бетсіз т?у-т?уге.
– А?у-?у-шу!
Салды бізді
Ш?у-ш?уге.
Сапырып те?із
Жел со?ады.
?алтыл ?айы? тол?ында.
А?ырын те?із,
Се? со?ады,
Кеткен ж?рек
?ор?уда.
Таудай ?ай?а?,
Ш???ыр, ойпа?,
?лсіз отпен к?з т?сті.
К?лдене?деп,
К?кке ?рмелеп,
Жынды тол?ын
С?зісті.
?ара жа?быр,
Сыр-сыр, сыр-сыр…
Сор?алады, сорлады.
?пі ?улие,
С?леймен де
Т?к септігі болмады.
М??гі-м??гі,
?ап-?ара??ы,
Со?ыр к?зді ж?м?андай.
?сті желе?,
Асты тере?…
?мір зымиян
Зындандай.
 
III
 
?лде?айда?
?андай жай?а?
Келдік, кеттік белгісіз.
?андай мекен?
?ай жа? екен?
Ажыратып ми
Бергісіз.
Кетті с?рек,
?лді ж?рек,
Сезім-сана ?ал?ан жо?,
Еш шы?па?ан
?лімтік жан,
Сенде а?лау,
Арман жо?.
Ж?здір-ж?здік,
Со??ы к?рдік,
Б?се?деді жел-дауыл.
Со??ан тол?ын,
Тарт?ан оп?ын,
А?ырындады
Жай ауыр.
Жыртылды б?лт,
Етті жылт-жылт,
Сы?алайды «боса?а»
Ма?ан ?лі
?ап-?ара??ы.
Бетсіз-шетсіз
Осы ара.
?ріккен ?ркер-
?ш?ан ар?ар;
Ол да біздей адас?ан.
«Жеті?ара?шы» —
К?тала?шы;
Кімге тауып
Жол аш?ан?
«А?бозат» та,
«К?кбозат» та.
Ар?андаулы, байлаулы.
Алыс па арал?
?о?ыр самал
Б?лтты т?ріп айдаулы.
Біз сенбейміз,
Бос «жел» дейміз,
?ркер-ар?ар, ??гені.
Біз іздейміз,
Біз к?здейміз
Аумас ?азы? шегені.
«Темір?азы?»
Бойын жазып,
Шы?ты б?лттан жалтылдап.
Бет т?зедік,
«Ал ж?зелік!»
Дестік
?айы? ?алтылдап.
?ажып-талма,
Жеттік та??а.
Жел басылар, т?н де ?тер.
Аумас ?азы?,
Талма ?ажып,
Ел ?арасын к?рсетер.
 
1923

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно