Ілияс Жанс?гіров.

Б?ла? бойындаскачать книгу бесплатно

Б?ла? бойында

 
Сылдыр-сылдыр су сылдырар б?ла?тан,
Т??ірі ме екен тауды-тасты жылат?ан
Анда-санда к??іл айтып «К?к!» К?к!» деп,
Шы?ар даусы к?кекті? де ж?бат?ан.
Ертелі, кеш сы??ылдайды, жылайды.
He к?ксейді! ?ы??ылдайды, с?райды?
К?к ж?лгемен кебелесе к?белек,
Т?сін т?сеп «к?бешім» деп шулайды.
Сы??ылдау не? Б?ла?та?ы зар ма екен?
Б?ла? тілін білетін жан бар ма екен?
Сы?ылы?тап к?ліп жат?ан ?мірге,
?лде б?ла? бір ойна?ы жан ба екен?
Жок, б?л ас?ар Алатауды? ?лкесі,
Б?ла? соны? ойна?та?ан еркесі.
Б?ла?ты? да сырласатын жаны бар,
Онысы, анау: келе жат?ан т?тесі.
Айым Жамал а?гайла?тай монтайып,
Екі к?зі жылап ісіп томпайып,
Сы??ыл ?а?ып жылап жат?ан б?ла?пен,
Жыласатын жанына кеп жантайып.
Жамал ?ыз ед, ?ызды? шолпан ж?лдызы ед,
Шашы ?ола?, ?асы ?ара ??ндыз ед.
Б?рша? салып тілеп ал?ан ??дайдан,
Есеке?ні? ?л ?ып с?йген бір ?ызы ед.
Есеке? де б?йбішесі Динамен
Жыл?ы жылы ?айтып кеткен д?ниеден.
Малды ?лесіп, ?йді б?зып а?айын
Жамалды да тал?ыла?ан, с?йреген.
?з шешесі, ?з ?кесі болмаса,
?зі ?натып с?йгеніне бармаса,
?ара??ы елде ?а??ып ?ал?ан жетім ?ыз,
С?гіс пе екен, сумен бірге зарласа.
Жетім Жамал то?алды??а сатыл?ан,
Теперішті… к?рген к?ндес ?атыннан.
?ойнына алып ?ожа??л шал жататын,
Сабадай боп к?нге к?ннен ?атыр?ан.
К?ндес ?атын ша?ыстырса к??кілдеп,
Шал ?оятын зекіп, н??ып, желкелеп,
М?лдір к?зден м?лтіл ?а?ып меруерт жас,
Келет??ын б?ла?ына ертерек.
Е?іреп ж?рек, майыса басып ?лкелеп,
К?к шал?ынды ??ша?тады к?рпе деп.
Ж?бат?андай, жылат?андай бал б?ла?,
Сылдыр ?а?ты т?тесіне еркелеп.
Сырлас?андай сырды шешіп сылдыры,
Жылатса да, ж?батса да су жыры.
Сырды, шерді, м??ды, зарды тол?айтын
Сондай да бір суды? бар ?ой ??ры?ы.
Сылдырлады, сыр жылады, с?гілтті,
К?зді? жасын к?к майса?а т?гілтті.
Су сылдырап, тор?ай шырлап, к?н с?йіп,
Жел сыбырлап ауыр ойлы же?ілтті.
Сорлы Жамал т?рды жерден «а?!» ?рып,
Су?а е?кейді ж?ресінен отырып.
?олды малып, ж?зіктерді а?ытып,
Аузын шайды к?міс сумен толтырып.
Сал?ын сумен жуды бетін, білегін,
Сергіткендей болды жасты? ж?регін.
Сал?ын сылдыр сергітер деп ж?ректі,
Су т?тесі келет??ын к?нбе-к?н.
?арап еді ауыл жа??а «А?!» ?рып,
К?ндес ?атын ж?л?ынып т?р ша?ырып.
– ?ке… баба… бо?тап сойыл с?йретіп,
?ожа??л да шы?ты ауылдан а?ырып.
Сал?ын сылдыр сергіте алмай ж?регін,
Дауыл ай?ай алды жасты? ж?регін.
?мірге ?ор, ?мірге ез боп жас Жамал,
?ялады ж?регіне тірі ?лім.
 
1924

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно