Ілияс Жанс?гіров.

Шатты? жырыскачать книгу бесплатно

Шатты? жыры

 
Шатты? жыр а?ыл-тегіл, жаз ?аламым,
Шат ?мір шал?ауы?а аз ба, жаным!
Бай??с-ау, бая?ы к?н есі?де ме,
?орлы?пен ??лап ?ала жазда?аны??
Т?зы? cop, е?бегі? еш бол?ан к?нде,
От к??ілім осындай боп м?здамады?.
?ле?ні? ?нерінен ?зен к?рмей,
Ш?ліркеп, ш??ана?гы ?азбалады?.
Білімні? б?ла?ы а??ан заманында
Жарай ма, жосылта жыр жазба?аным?
Хал?ымны? ?уанышы ?и?улады,
Ер к??ілім, енді ?ашан ?оз?аламын.
Елімні? екі ту?ан ерке шалы —
Жамбыл да к?йінде отыр бозбаланы?.
Жан жаппай жа?сы е?бекте жарыс?анда,
?ят-ау, осылардан озба?аным?
Ал?анда хал?ым тауып к?ткен ба?ытын,
?алайша ?арыштамай к?йбе? ?а?тым?
А?ынны? ай?айы аспанды алмайтын ба,
Дауысы жар?анда жер бізді? жа?ты?.
Байта? ел, байсалды ?лке – ?аза?стан;
Біріміз – он біріні? ?лы ода?ты?.
Д?уірлеп, д?урен ?рлеп т?р?ан елміз,
Азат боп т?рмесінен ?анды азапты?.
Та?ынан тарихыны? тол?аны осы —
Ерікті ел ?аза?ты?, ер ?аза?ты?.
Елімні? шатты?ынан шал?ып жырым,
Мен де айдап ?ле?імді ?рге тарттым.
Бай жерім, ба?ытты елім – ?лы ода?ым;
Отаны азатты?гы?, адамзатты?!
Табыс?ан туыс?андай алуан халы?
Астында ба?ыт туды? – бал?а, ора?ты?!
Ырысты, еркін, азат елім ?андай,
Ке?-байта?, ке? д?улетгі жерім ?андай!
?лкемні? о?ы ма?та, солы ?ырман,
Бітетін бізді? жерге егін ?андай!
?рбіткен алуан т?рлі асыл т??ым,
Т?гілген ойда, ?ырда т?лім ?андай!
Бал еткен малды? с?тін, а?ны? етін
Г?л, ж?пар, к?шті д?рі – ш?бім ?андай!
Алатау, Алтай, Ар?а, ?аратаудан
?азынам, хал?ым, ал?ан кенім ?андай!
Был?ы?ан балы?ымен, байлы?ымен
Атырау, Арал, Бал?аш к?лім ?андай!
?сті ырыс, асты ?азына ?аза?стан,
Уа шіркін, ?лкемдегі ?мір ?андай!
Біз бір бай ?лы ода?ты? ?лкесіміз —
Ба?ытты елі осындай, жері сондай!
Уа хал?ым, он жылы?да «Дала?ды» айттым,
Ой, ?ыры?, орман, тауы?, сала?ды айттым;
Ертіс, Сыр, Есіл, Жайы? – ел ?онысым, —
Алатау, Алтай, Бал?аш, Аралды айттым.
А?табан-ш?бырынды, шула?ан ж?рт,
?аратау, ?ансырат?ан заманды айттым.
Би, болыс, ояз, ?лы? билегенде
?ара к?н, ?ара??ылы?, ?амауды айттым.
А? жоры? – «Алаш» жалау к?тергенде
Хал?ыма ?анша тиген залалды айтгым.
Жауды айдап, жа?сы ?лкемді жасама??а
Лениннен ?аза? мандат ал?анды айттым.
Шал к??іл, тарих атты шежіре шал
??ша?тап, к?тты?та?ан бала?ды айттым.
?лкем шат, ?мірім ?ызы? екендігін
Сол кезде-а? айнала?а абайлаттым.
?ткен к?н ??л мен к??ні? базарындай,
?ан кешкен халы? бар ма, ?аза?ындай?
Хан заман – ?ара??ылы?, ойран заман —
Т?нерген Т?ркістанны? мазарындай.
?ар?аймыз хан, патшаны? ?ара к?нін —
Халы?ты?, ауыр дерті, ажалындай.
Ерді – ??л, ?йелді – к??, елді – ?ор ?ып,
Арт?ан к?н ажыра?ын жазалыдай.
Тартып е? талай ?орлы? ?айран ж?ртым,
Заманда аба?тыны? азабындай!
?алдыр?ан ?ара??ыны? ?амауында
Хал?ыма болды ма ауыр жаза м?ндай?
Б?л к?нде елім азат, жерім абат,
Заманды к?рді ?ашан ?аза? м?ндай?
Айта ма дені д?рыс адам ?лы,
Жетті деп б?л д?уірге ?аза? о?ай?
Ке? далам, кемеліне келген, далам,
Г?лденген шат, шадыман елмен, далам!
Жадырап жаз ?мірді? к?ні астында,
Жамырап, жайра?дасып ?рген, далам!
Арты?да ?алды-ау талай ?ара к?ндер,
А? болып, а ??дайлап ж?рген заман.
Ба?тына бал аштырып, ба?сы ойнатып,
Та?да?ы т??ірімнен деп сенген заман.
Ба? іздеп, желмаямен жел шалдыртып,
Асанны? ?ай?ысымен желген заман.
?шырап ?лы апат?а ойы, ?ыры
?ртеніп, жанып к?л боп, сенген, далам.
Жасар?ан жа?сы ?мірді? жазы жайнап,
К?п заман к?ткен к?нін к?рген, далам.
Шатты?ын сол даланы? жел ?айы? ?ып,
Шал?ы жыр, шал?ы к??іл, тебірен, ?алам
Шатты?ым, ма?танышым, ба?ытты елім,
Атан?ан ?аза?стан байта? жерім,
Тобы?нан той?а ?лас?ан к?рсін жан-жа?
Отанны? шын ?лдарын, ел ерлерін!
Еркін ел, ерікті е?бек ерлері деп
Отырсы? омырауларда орден – Ленин.
Ырысы е?бегімні?, елім к?ркі,
К?мейі, к?йі шатгы? ?ле?дерді?;
Осылар жа?а за?ын жариялап,
К?рсетсін ?лемге елім кенелгенін.
Шы?ыста шын ?лгісі бізді? айма? —
Ерік алып, ел болайы? дегендерді?.
Хал?ымны? ?уанышы ?алтыратсын,
?ас д?шпан, ?ал?ан жауды? ?лерменін.
Мойныма б?рша? салып ?ткен к?нде
Осындай ел болуын тілегенмін.
К?німіз ?лемді алсын жар?ылда?ан,
?німіз жерді жарсын са??ылда?ан.
Шуымыз шатты?ымен шал?ып к?кке,
Туымыз т?рсын биік алтында?ан.
Ба?ытты жа?а заман, жа?а за?ым,
Хал?ымны? ?а?дайлы?ын ай?ында?ан.
К?шті Отан, ?нерлі ?лке біз боламыз,
?уанып досы, жауы ?алтыра?ан.
?алмасын хал?ымызда жал?ау, надан,
Е?бегін ел ырысына сарф ?рма?ан.
Шыр?алсын шатты? ?ні ?ншілерді?,
А?ыннан с?з ?алмасын айтылма?ан;
Т?гілсін т?тгі жырлар, к?шті к?йлер!
Асыл с?з, а??ып лебіз, шал?ы?ан ?н
Отанны? ?лдарынан шы?а берсін,
?ні деп ба?ытты елді? жан ты?да?ан!
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно