.

Riigikogu kodu ja t??korra seadus. Kommentaarid

27. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 15 j?rgi otsustab Riigikogu juhatus Riigikogu liikmete saatmise l?hetusse, kehtestab Riigikogu liikmete l?hetuskulude h?vitamise tingimused, ulatuse ja korra, samuti RKLS -s 30 ja 31 l?ikes 2 s?testatud kulude h?vitamise ulatuse, tingimused ja korra. Riigikogu liikme l?hetusi reguleerib RKLS 33. L?hetused jagunevad riigisisesteks ja v?lisl?hetusteks. Riigisisene l?hetus on Riigikogu liikme saatmine v?ljapoole Tallinna t?itma Riigikogu, Riigikogu juhatuse v?i komisjoni antud ?lesandeid (RKLS 33 lg 1). V?lisl?hetus on Riigikogu liikme saatmine v?lisriiki t?itma Riigikogu, Riigikogu juhatuse, komisjoni v?i fraktsiooni antud ?lesandeid (RKLS 33 lg 2). RKLS 33 l?iked 4 ja 5 kordavad RKKTS 13 l?ike 2 punktis 15 s?testatut, et juhatus kehtestab l?hetuskulude h?vitamise tingimused, ulatuse ja korra ning otsustab l?hetusse saatmise. Riigikogu juhatus on 2003. aasta 4. m?rtsi otsusega nr 52 kehtestanudRiigikogu liikme teenistusl?hetuse vormistamise korra. Seda on muudetud j?rgmiste juhatuse otsustega: 2007. aasta 28. juuni otsus nr 75, 2008. aasta 27. m?rtsi otsus nr 38, 2010. aasta 9. detsembri otsus nr 126 ning 2011. aasta 10. veebruari otsus nr 23.

28. Vastavalt RKLS -le 30 h?vitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel t??ga seotud kulutused kuni 30% Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Riigikogu juhatus on kehtestanud Riigikogu liikme t??ga seotud kulutuste h?vitamise korra 2007. aasta 28. juuni otsusega nr 74. Seda otsust on muudetud 2010. aasta 9. detsembri otsusega nr 126 ja 2011. aasta 10. veebruari otsusega nr 23.

29. RKLS 31 l?ikes 2 on s?testatud, et Riigikogu liikmele, kes rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete j?rgi elab v?ljaspool Tallinna v?i Tallinnaga piirnevaid kohaliku omavalitsuse ?ksusi, makstakse tema sooviavalduse alusel eluasemekulude h?vitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 20% Riigikogu liikme ametipalgast. Nimetatud s?ttes ei ole k?ll ette n?htud, et Riigikogu juhatus kehtestab eluasemekulude h?vitamise tingimused, ulatuse ja korra, kuid volituse selleks annab juhatusele RKKTS 13 l?ike 2 punkt 15. Riigikogu juhatus on kehtestanud Riigikogu liikme eluasemekulude h?vitamise korra 2011. aasta 10. veebruari otsusega nr 22.

30. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 151 j?rgi kehtestab Riigikogu juhatus Riigikogu ja Riigikogu Kantselei dokumentide asutusesiseseks teabeks tunnistamise ja nende kasutamise korra. Nimetatud korra on Riigikogu juhatus kehtestanud 2009. aasta 29. jaanuari otsusega nr 9.

31. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 152 kohaselt kehtestab Riigikogu juhatus RKLS 31 l?ikes 1 s?testatud kulude h?vitamise ulatuse ja korra XI Riigikogu liikmete jaoks. RKLS 31 l?ige 1 s?testas, et v?ljaspool Tallinna ja Tallinnaga piirnevaid kohaliku omavalitsuse ?ksusi elavad Riigikogu liikmed kindlustatakse vajaduse korral elamispinnaga Riigikogu juhatuse kehtestatud ulatuses ja korras.

See s?te kaotas kehtivuse XII Riigikogu volituste algusp?evast, st 2011. aasta 27. m?rtsist (vt RKLS 61 lg 4). Seet?ttu on RKKTS 13 l?ike 2 punkt 152 t?naseks toime kaotanud.

32. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 16 kohaselt kehtestab Riigikogu juhatus Riigikogu Kantselei struktuuri ning Riigikogu Kantselei teenistujate ametipalkade piirm??rad. Kuigi kommenteeritavas s?ttes nimetatakse ?ksnes kantselei struktuuri ja teenistujate ametipalkade piirm??rasid, kehtestab Riigikogu juhatus ka kantselei p?him??ruse (RKKTS 1573 lg 3), teenistujate koosseisu, ameti ja abiteenistuskohtade nimetused ning palgaastmestiku (RKKTS 1573 lg 4, vt ka ATS 9 lg 2 esimene lause). Riigikogu Kantselei p?him??ruse on Riigikogu juhatus kehtestanud 2008. aasta 13. novembri otsusega nr 133 (seda on muudetud juhatuse 2011. aasta 10. veebruari otsusega nr 19 ja 2011. aasta 8. detsembri otsusega nr 129). Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu on juhatus kehtestanud 2011. aasta 8. detsembri otsusega nr 130. Kantselei teenistujate palgaastmestiku on juhatus kehtestanud 2010. aasta 9. detsembri otsusega nr 125.

33. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 17 j?rgi nimetab Riigikogu juhatusavaliku konkursi korras ametisse Riigikogu Kantselei direktori. Vastavalt RKKTS 1573 l?ikele 1 on Riigikogu Kantselei direktor kantselei juht, kelle ametiaeg on viis aastat. Riigikogu juhatus on 2011. aasta 6. detsembri otsusega nr 125 kehtestanud Riigikogu Kantselei direktori ametikoha t?itmiseks avaliku konkursi l?biviimise korra.

34. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 18 j?rgi otsustab Riigikogu juhatusRKKTS-i v?i m?ne muu seadusega reguleerimata protseduurik?simused. Sisuliselt t?hendab s?testatu juhatuse ?igust t?ita protseduurireegleid kehtestava seaduse l?nki (vt t?psemalt k?esoleva v?ljaande sissejuhatuse punkt 3.4). Juhatuse p?devust otsustada reguleerimata protseduurik?simused tuleb eristada Riigikogu esimehe (Riigikogu istungi juhataja) p?devusest lahendada istungi k?igus seoses RKKTS-i t?lgendamise ja kohaldamisega t?usetuvad k?simused (vt RKKTS 10. peat?ki 2. jao s?tted, ise?ranis 74).

35. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 19 kohaselt arutab Riigikogu juhatus k?simusi, mille on temale esitanud Riigikogu esimees. Kommenteeritavas s?ttes peetakse silmas k?simusi, mille otsustamine RKKTS-i alusel on Riigikogu esimehe p?devuses (vt RKKTS 14), mitte aga neid, mis kuuluvad Riigikogu juhatuse p?devusse ja mille Riigikogu esimees Riigikogu juhatuse t??d juhtiva isikuna paneb arutamiseks ja otsustamiseks juhatuse p?evakorda (vt RKKTS 16 lg 1). Nii n?iteks v?ib Riigikogu esimees anda Riigikogu juhatusele arutamiseks Riigikogu istungi toimumiskoha muutmise (vt RKKTS 14 lg 2 p 6, 57).

36. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 20 kohaselt kutsub Riigikogu juhatus vajaduse korral kokku fraktsioonide esindajad, et kuulata ?ra nende seisukohad Riigikogu t?? korraldamisega seonduvates k?simustes. Riigikogu praktikas on s??rane fraktsioonide esindajate (?ldjuhul esimeeste v?i aseesimeeste) n?upidamine saanud nimetuse vanematekogu. Seda tuleb k?sitada kui n?uandvat, mitte aga otsustavat kogu. Vanematekogu arutab k?simusi, mida talle esitab juhatus. Esimene fraktsioonide esindajate n?upidamine leidis aset 1998. aasta 20. mail Riigikogu esimehe Toomas Savi kutsel. Sellistel n?upidamistel on arutatud Riigikogu liikmete kohtade jaotust istungisaalis, t??ruumide andmist Riigikogu liikmetele ja fraktsioonidele, istungisaali t??laudade muutmist paberivabaks, Riigikogu liikme t??ga seotud kulude h?vitamise korda, p?hiseaduslike institutsioonide finantsautonoomiat, olulise t?htsusega riiklike k?simuste arutelude planeerimist ja protseduuri jms.

37. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 201j?rgi kinnitab Riigikogu juhatus Riigikogu arhiivi pidamise korra. Riigikogu arhiivi k?sitleb RKKTS 1582. Riigikogu juhatus on kinnitanud Riigikogu arhiivi pidamise korra 2006. aasta 21. m?rtsi otsusega nr 142.

38. RKKTS 13 l?ike 2 punkti 21 j?rgi korraldab Riigikogu juhatusRiigikogu t??d muul viisil. Kommenteeritav s?te annab Riigikogu juhatuse p?devusse ka nende k?simuste otsustamise, mida ei ole nimetatud RKKTS 13 l?ikes 2 ega muudes RKKTS-i v?i teiste seaduste s?tetes, ent mis tegelikkuses v?ivad ette tulla. V?ljend korraldab Riigikogu t??d muul viisil ei h?lma RKKTS 13 l?ike 2 punktis 18 s?testatut, st juhatuse ?igust otsustada seaduses reguleerimata protseduurik?simusi, vaid k?igi muude Riigikogu t?? organiseerimise ja Riigikogu t??ks vajalike tingimuste loomisega seoses kerkivate k?simuste lahendamist.

39. Mitmed seadusedn?evad ette Riigikogu juhatuse teavitamise erinevatest s?ndmustest ja toimingutest (vt ErSS 15 lg 7; RSKS 7 lg 3, 8 lg 3,19 lg 5; ATS 95 lg 5 p 4; HOS 33 lg 2).

14. Riigikogu esimehe ?lesanded

(1) Riigikogu esimees esindab Riigikogu ja korraldab Riigikogu t??d.

(2) Riigikogu esimees:

1)kutsub kokku Riigikogu juhatuse istungid ning juhatab neid;

2)kutsub kokku Riigikogu komisjoni esimese istungi;

3)kutsub kokku Riigikogu t?iendavad istungid;

4)kutsub kokku Riigikogu erakorralised istungj?rgud;

5)teeb Riigikogule ettepanekuid p?evakorra t?iendamiseks, m??rab ametivannete andmise aja ning lepib Vabariigi Presidendi, peaministri ja ministritega kokku nende poolt poliitiliste avalduste esitamise aja;

6)kaalukate p?hjuste olemasolu korral m??rab k?esolevas seaduses etten?htust erineva Riigikogu istungi toimumise koha;

7)kutsub Riigikogu istungitel osalema isikuid, kellel ei ole seda ?igust ametikohast tulenevalt;

8)annab loa istungil toimuvast filmi ja videov?tete ning tele ja raadio?lekannete tegemiseks, samuti istungil toimuva fotografeerimiseks;

9)annab massiteabevahendite kaudu ?levaate Riigikogu kinnisel istungil toimunust ning annab loa kinnise istungi stenogrammiga tutvumiseks;

10)juhatab Riigikogu istungeid ning tagab istungi ajal korra istungisaalis ja r?dudel;

11)saadab seaduseeln?ud Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks;

12)otsustab eeln?udele etten?htust teistsuguse muudatusettepanekute esitamise t?htaja m??ramise;

13)kirjutab alla vastuv?etud seadustele ja Riigikogu otsustele;

14)t?idab Vabariigi Presidendi ?lesandeid Eesti Vabariigi p?hiseaduse-s 83 etten?htud juhtudel;

15)t?idab muid seadustest tulenevaid ?lesandeid.

1. Kommenteeritav paragrahv m??rab kindlaks Riigikogu esimehe ?lesanded. Nii nagu Riigikogu juhatuse puhul, on ka Riigikogu esimehe ?lesanded s?testatud ?ldise m??rangu (l?ige 1) ja konkreetsete ?lesannete mitteammendava loeteluna (l?ige 2).

2. RKKTS 14 l?ige 1 s?testab, et Riigikogu esimees esindab Riigikogu. See t?hendab, et Riigikogu esimees on ex officio Riigikogu kui Eesti Vabariigi parlamendi esindaja suhetes teiste riikide parlamentide ja parlamentidevaheliste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning Riigikogu kui p?hiseadusliku institutsiooni esindaja suhetes nii teiste p?hiseaduslike institutsioonidega kui ka f??siliste ja juriidiliste isikutega.

3. Samuti s?testab kommenteeritava paragrahvi l?ige 1, et Riigikogu esimees korraldab Riigikogu t??d (vrd PS 69). Selline ?lesanne on RKKTS 13 l?ikega 1 pandud ka Riigikogu juhatusele kui kollegiaalsele juhtimisorganile. Riigikogu esimehe p?devusse on antud ennek?ike niisuguste Riigikogu t?? korraldamisega seotud k?simuste otsustamine, mis on seotud juhatuse t?? juhtimisega (vt RKKTS 14 lg 2 p 1) ja Riigikogu t?iskogu istungi l?biviimisega (vt RKKTS 14 lg 2 p-d 310). Peale eelnimetatu teeb Riigikogu esimees m?ningaid toiminguid seoses Riigikogus arutatavate asjade menetlemisega, n?iteks RKKTS 14 l?ike 2 punktides 1113 s?testatu.

4. M?ned Riigikogu esimehe ?lesanded on fikseeritud p?hiseaduses (lisaks PS -s 69 s?testatule): Riigikogu esimees kutsub Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse v?i v?hemalt viiendiku Riigikogu koosseisu ettepanekul kokku Riigikogu erakorralised istungj?rgud (PS 68); kutsub Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu (PS 79 lg 4 seitsmes lause); t?idab ajutiselt Vabariigi Presidendi ?lesandeid (PS 83); kui Riigikogu avaldab ministrile umbusaldust, teatab sellest Vabariigi Presidendile, kes vabastab ministri ametist (PS 97 lg 5); annab kaasallkirja Vabariigi Presidendi seadlusele (PS 109 lg 1).

5. Nagu eespool m?rgitud, ei ole RKKTS 14 l?ikes 2 sisalduv loetelu ammendav (vt k?esoleva paragrahvi kommentaar 1) ning kujutab endast suures osas RKKTS-i teistes s?tetes fikseeritud ?lesannete kataloogi. Loetelus nimetamata ?lesanded on kindlaks m??ratud n?iteks j?rgmistes RKKTS-i s?tetes: 132 l?ige 7 (teatab Vabariigi Presidendile Riigi-kogu suutmatusest seada ?les peaministrikandidaat); 136 l?ige 6, 137 l?ige 8, 138 l?ige 6 (teatab Vabariigi Presidendile, kui Riigikogu ei v?ta vastu valitsuse poolt usaldusk?simusega seotud eeln?u); 139 l?ige 4 (edastab arup?rimise adressaadile v?i tagastab selle esitajale); 143 l?ike 2 teine lause (teeb Riigikogu liikmetele teatavaks infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed); 147 l?iked 3 ja 4 (edastab kirjaliku k?simuse adressaadile v?i tagastab selle esitajale); 1526 l?ige 7 ja 1528 l?ige 7 (edastab Riigikogu otsuse asjaomasele Euroopa Liidu institutsioonile); 156 l?ige 2 (m??rab valitsuse esitatud tegevuskava l?bivaatamiseks ja selle kohta ettekande koostamiseks juhtivkomisjoni).

6. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 1 j?rgi kutsub Riigikogu esimees kokku Riigikogu juhatuse istungid ning juhatab neid. Juhatuse istungite kokkukutsumine ja juhatamine on s?testatud RKKTS 16 l?igetes 1 ja 2.

7. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 2 j?rgi kutsub Riigikogu esimees kokku Riigikogu komisjoni esimese istungi. Komisjoni esimese istungi kokkukutsumine on s?testatud RKKTS 29 l?ikes 1.

8. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 3 kohaselt kutsub Riigikogu esimees kokku Riigikogu t?iendavad istungid. T?iendava istungi kokkukutsumine on reguleeritud RKKTS 49 l?ikes 3.

9. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 4 kohaselt kutsub Riigikogu esimees kokku Riigikogu erakorralised istungj?rgud. Erakorralise istungj?rgu kokkukutsumine on reguleeritud PS -s 68 ja RKKTS -s 51.

10. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 5 j?rgi teeb Riigikogu esimees Riigi-kogule ettepanekuid p?evakorra t?iendamiseks, m??rab ametivannete andmise aja ning lepib Vabariigi Presidendi, peaministri ja ministritega kokku nende poolt poliitiliste avalduste esitamise aja. Riigikogu poolt juba kinnitatud t?iskogu t??n?dala ja t?iendava istungi p?evakorra t?iendamise v?imalused ja korra s?testab RKKTS 56. Nimetatud paragrahvi l?ike 1 punktid 9 ja 11 lubavad p?evakorda t?iendada Vabariigi Presidendi, peaministri ja ministrite poliitiliste avaldustega ning ametivandega. Kui poliitilise avalduse esitamiseks ei ole tarvis t?iendada juba kinnitatud p?evakorda, vaid see v?etakse p?evakorda selle ettevalmistamise faasis, m??rab avalduse esitamise aja Riigikogu juhatus (vt RKKTS 155, ise?ranis selle lg 3, vt ka RKKTS 56 kommentaar 2 ja viide 223).

11. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 6 j?rgi m??rab Riigikogu esimees kaalukate p?hjuste olemasolu korral RKKTS-is etten?htust erineva Riigikogu istungi toimumise koha. Riigikogu istungi toimumise koht ja v?imalus m??rata istungi pidamiseks teine koht on s?testatud RKKTS -s 57.

12. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 7 kohaselt kutsub Riigikogu esimees Riigikogu istungitel osalema isikuid, kellel ei ole seda ?igust ametikohast tulenevalt. Riigikogu istungisaali siseneda ja seal istungi ajal viibida v?ivad isikud on kindlaks m??ratud RKKTS 58 l?ikes 1.

13. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 8 kohaselt annab Riigikogu esimees loa istungil toimuvast filmi ja videov?tete ning tele ja raadio?lekannete tegemiseks, samuti istungil toimuva fotografeerimiseks. Sama on ette n?htud RKKTS 59 l?ikes 3.

14. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 9 j?rgi annab Riigikogu esimees massiteabevahendite kaudu ?levaate Riigikogu kinnisel istungil toimunust ning annab loa kinnise istungi stenogrammiga tutvumiseks. Sama on s?testatud RKKTS 60 l?ikes 3 ja 61 l?ike 2 kolmandas lauses.

15. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 10 j?rgi juhatab Riigikogu esimees Riigikogu istungeid ning tagab istungi ajal korra istungisaalis ja r?dudel. Riigikogu esimehe ?lesande juhatada Riigikogu istungeid n?eb ette ka RKKTS 63 l?ige 1. Istungi ajal korra tagamine istungisaalis ja r?dudel on s?testatud istungi juhataja ?lesandena RKKTS -s 66. Riigikogu esimehe ?lesanded istungi juhatajana on fikseeritud veel n?iteks j?rgmistes RKKTS-i s?tetes: 64 (avab istungi ja kuulutab selle l?ppenuks); 65 (kuulutab v?lja vaheaja); -d 6775 (juhib p?evakorrak?simuse arutelu); -d 8388 (h??letamisega seotud toimingud); 146 (viib l?bi infotunni).

16. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 11 kohaselt saadab Riigikogu esimees seaduseeln?ud Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks. Riigikogus algatatud seaduseeln?u saatmise valitsusele arvamuse andmiseks s?testab RKKTS 94 l?ige 1. Sama l?ige n?eb ette ka Riigikogu esimehe ?iguse otsustada, kas saata valitsusele arvamuse andmiseks muidki eeln?usid, st Riigikogu otsuste eeln?usid.

17. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 12 kohaselt otsustab Riigikogu esimees eeln?udele etten?htust teistsuguse muudatusettepanekute esitamise t?htaja m??ramise. Eeln?ule muudatusettepanekute esitamise t?htaja m??ramine on reguleeritud RKKTS 99 l?igetes 1 ja 2. Peale selle n?eb RKKTS ette mitmeid juhtusid, kui Riigikogu esimehel on kohustus m??rata eeln?ule muudatusettepanekute t?htaeg eeln?u menetlusse v?tmisel: 117 l?ige 2, 1181 l?ige 3, 125 l?ige 2 ja 154 l?ige 2.

18. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 13 j?rgi kirjutab Riigikogu esimees alla vastuv?etud seadustele ja Riigikogu otsustele. Seadustele ja otsustele allakirjutamise kord on s?testatud RKKTS -s 112.

19. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 14 j?rgi t?idab Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi ?lesandeid Eesti Vabariigi p?hiseaduse -s 83 etten?htud juhtudel. PS 83 l?ige 1 s?testab, et kui Vabariigi President on Riigikohtu otsusel kestvalt v?imetu oma ?lesandeid t?itma v?i ei saa ta neid seaduses nimetatud juhtudel ajutiselt t?ita v?i on tema volitused enne t?htaega l?ppenud, l?hevad tema ?lesanded ajutiselt ?le Riigikogu esimehele. Ajaks, kui Riigikogu esimees t?idab presidendi ?lesandeid, peatuvad tema volitused Riigikogu liikmena (PS 83 lg 2).

20. RKKTS 14 l?ike 2 punkti 15 kohaselt t?idab Riigikogu esimees muid seadustest tulenevaid ?lesandeid. RKKTS-ist tulenevatele, kuid kommenteeritava paragrahvi l?ikes 2 nimetamata ?lesannetele on osundatud eespool (vt k?esoleva paragrahvi kommentaar 5). Teistest seadustest tulenevad j?rgmised Riigikogu esimehe ?lesanded:

.

.

, .

Visa, MasterCard, Maestro, , , , PayPal, WebMoney, ., QIWI , .

.
( ). , .

rtf, mobi, fb2, epub, txt ( 14 )

: 1 2 3 4 5 6