Коллектив авторов.

Мейрхан Абдильдин: ?негелі ?мір. Вып. 22скачать книгу бесплатно

Біра?, жиналыстан кейінгі жа?дайда мен біраз опы? жедім. Бірінші – ма?ан: «Жолдас Абдильдиннен 5-курста о?ы?ан кезінде ?лтшылды? бай?алды. Б?л жа?дай 5-курсты? комсомол жиналысында ?аралды» деп мінездеме берілді. Екінші – ?ызыл дипломнан айырылдым. Жо?арыда айттым ?ой дипломды? ж?мысты беске ?ор?ап, алда физикадан мемлекеттік емтихан ?ана ?ал?ан деп. Д?л осы екі арада ?лгі ?лтшыл деген п?ле басталды, ?айта-?айта ?ауіпсіздік комитетіне ша?ырады, «байтал т?гіл бас ?ай?ы» – дегендей, емтихан?а дайындалу?а м?мкіншілік болмады. Бас?а топпен тапсырайын деп р??сат с?рап к?ріп едім, ешкім ты?дамады, не керек, дайындалмай физикадан болатын мемлекеттік емтихан?а бару?а тура келді. Емтихан билеттерінде ?ш с?ра? бар: біреуі – теориялы? физикадан, екіншісі – атомды? физикадан, ал ?шіншісі – ядролы? физикадан. Жауап бердім. Теориялы? физикадан (кафедра ме?герушісі доцент Н.М. Петрова) – бес, атомды? физикадан (кафедра ме?герушісі, доцент П.П. Полатбеков) – бес, ал ядролы? физикадан (кафедра ме?геруші профессор Чердынцев В.В.) – ?ш. Б?л профессор мен жауап берген кезде: «Са?ан орыстар не істеді» – деп, ма?ан тап берді. А?ыры не керек жалпы ба?а т?рт болып, мені? бес жыл?ы о?уым дала?а кетті де, мен ?ызыл дипломсыз ?алдым. ?шінші – жо?арыда айт?андай мені аспирантура?а ?алдыр?ан, енді осыны? б?рін жойып, мен Краснояр ?лкесіне ?ш жыл?а бір мектепке м??алім болып баратын болдым. К?нбеуге шама жо?, б?ны? б?ріні? осылай тыныш біткеніне ш?кіршілік ?ылып ж?рмін.

Бір к?ні, ?азКСР ?А академигі, бізді? ?азМУ-ды? ректоры Т.Д. Дар?анбаев?а кірдім. Керемет жа?сы адам екен: «Айналайын, б?л саяси н?рседен арылып шы?паса?, ерте? алды?нан шы?ады да т?рады» – деп, ма?ан ?алалы? партия комитетіне, тіпті болмаса облысты? партия комитетіне бар деп, ?зі сол жа?тар?а телефон со?а бастады. ?йтеуір не керек, біраз уа?ыттан кейін, Т.Д. Дар?анбаевты? ар?асында ?азКСР ?А ядролы? институтына кіші ?ылыми ?ызметкер болып баратын болдым. Б?л жерде, та?ы да бір ?ол ?шын берген адам бар – ол ядролы? институт директорыны? орынбасары, кейін ?азКСР ?А корреспондент-м?шесі бол?ан, тамаша ?алым, жа?сы адам Д.К. Каипов. Осы а?ай радиоактивтік с?уле шы?ару лабораториясыны? ме?герушісі еді. Лаборатория?а е? ал?аш ж?мыс?а келдім. Бір-екі айдан кейін мені Д.К. Каипов Ленинградта?ы КСРО ?А А.Ф. Иоффе атында?ы физика-техника институтына ?за? командировка?а жіберді. Б?л институт Ке?ес Ода?ыы? ?А е? бір та?даулы институты еді. М?нда заманында В.А. Фок, Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов т.б. данышпан ?алымдар ж?мыс істеген. Мені? келген б?лімім – ядро теориясы б?лімі болатын, оны? басты?ы профессор Л.А. Слив еді. Ол ?зі бір жуас, адам?а жаны ашитын т?уір адам. Келе сала физиктерге т?н «Ландау минимумы» дегенді тапсыра бастады. Бірте-бірте Ландауды? барлы? томдарын тапсырып, 1961 жылды? 1 ?ырк?йегінен аспирантура?а т?стім де, ?ылыми жетекшім профессор Л.А. Слив болып та?айындалды. Мені? диссертациялы? ж?мысымны? та?ырыбы «Ядрода?ы нуклондарды? арасыда?ы ?алды? к?штерді? ма?ызын зерттеу» болып бекітілді.

Б?л кезде 23 жастамын. ??рдастарым ?лі институт бітіріп жат?ан, мен болсам Ленинградта, ата?ты физтехте екі жыл ж?мыс жасап ?лгердім. Жа?дайым сондай жа?сы сия?ты еді. Ая? астынан та?ы бір п?леге ?шырадым. Істі? м?ні былай. Мен айттым ?ой: Ленинградта екі жыл ж?мыс істеп ?лгердім деп. Осы кезде, бос уа?ыт к?п бол?ан со?, мен ?зімні? дипломды? ж?мысымды ары ?арай жал?астырайын. Осы жал?астыру кезінде мені? басыма екі идея келсін. Б?л екі идея мені? б?кіл ?ылыми ?мірімні? ар?ауы болды. Бірінші идея – Эйнштейнні? жалпы салыстырмалы теориясын (ЖСТ) К?н системасынаны? космогониясына ?олдану. Мені? ойымша, К?н системасында?ы Кеплерді? ?ш за?ы Ньютонны? гравитациялы? теориясымен т?сіндіріледі, ал К?н системасында?ы к?рделі за?дылы?тарды Эйнштейнні? гравитациялы? теориясымен, бас?а с?збен айт?анда ЖСТ-мен т?сіндіру керек деген идея. Екінші идея – б?л гравимагнетизм. Белгілі ?алымдар Блэкет пен Вильсонны? аспан денелеріні? магнетизмі туралы айт?ан гипотезаларын ?арастыра отырып ж?не осы м?селе туралы айт?ан Эйнштейнні? кейбір пікірлерін еске т?сіре отырып ма?ан мынандай ой келді. Эйнштейнні? ЖСТ бойынша: егер гравитациялы? ?ріс уа?ыт бойынша ?згеретін болса, онда ??йынды гравитациялы? ?ріс пайда болады. Мені? ойымша б?л олай емес. Егер гравитациялы? ?ріс уа?ыт бойынша ?згеретін болса, онда магниттік ?ріс пайда болу керек. Расында, біз электродинамикадан к?реміз: электр ?рісі уа?ыт бойынша ?згерсе, онда ??йынды магниттік ?ріс пайда болады. Квантты? механикада да осындай болу керек. Мені?ше, магниттік ?ріс ерекше ?асиеті бар ?ріс. Электр ?рісіні?, ядролы? ?рісті?, гравитациялы? ?рісті? ?зінше жекеленген зарядтары бар, ал магнит ?рісіні? жекешеленген магнит ?рісі жо?. Магнит ?рісі бас?а ?рістерді? уа?ыт бойынша ?згергенінде туатын ерекше ?осымша ?ріс. Осы идея?а с?йене отырып, мен айды? магнит ?рісі болу керек ж?не оны? шамасын 10-5 эрстед болады деген болжау айт?анмын. Мені? «К единой теории магнитного поля вращающихся тел» деген ма?алама академик В.Г. Феснков жолдама беріп, «Доклады АН СССР» деген журнал?а жіберілді. Ма?ала журналды? редакциясына 13.10.1962 жылы келіп т?сті. Біраздан кейін космосты? ракета айда магнит ?рісі жо? деген хабар ?келді де, мені? ма?аламды кері ?айтарды. Арада бірнеше жылдар ?ткен со? американды? ракеталарды? магнит ?рісін ?лшегіштері айда магнит ?рісі барлы?ын д?лелдеді ж?не ол біз болжа?андай 10-5 эрстед екен. С?йтсе, Ке?ес Ода?ыны? 2-ші ракетасында?ы магнит ?рісін ?лшегіштер тым д?рекі екен де, 10-5 эрстед магнит ?рісін аны?тай алмайды екен. ?кініші сол, мені? ма?алам далада ?алды.

Мені? осылайша ЖСТ м?селелерімен ?ызы?а-?ызы?а ш??ылданып ж?ргенімде, аспирантураны? бірінші курсыны? ?алай ?тіп кеткенін де бай?амай ?алыппын.

Жылды? ая?ында институтта аспиранттарды аттестациялау комиссясыны? ж?мысы басталды. Комиссияны? басты?ы УССР ?А академигі А.П. Комар деген шал мынадай екі шешім ?абылдау керек деді. Бірінші – Абдильдинді физтехты? аспирантурасынан шы?ару керек. Себебі, б?л аспирант бір жыл бойы ?ылыми жетекшісіні? берген та?ырыбымен ш??ылданбай, бас?а, ЖСТ м?селелерімен ш??ылдан?ан. Екінші – Абдильдинні? болаша?та ?зіне ?найтын ЖСТ м?селелерімен ш??ылдан?аны д?рыс болар.

Мені? алдыма ?иын Гамлет с?ра?ы пайда болды: б?к не шік?

Осы ?иын кезде мені? ?ылыми жетекшім профессор Л.А.Слив ?лкен адамгершілік жасады: «Сені? ЖСТ-да?ы жаса?ан ж?мыстары?ды, ойлары?ды университеттегі академик Фок?а к?рсетейік, айтайы?» – дегені. С?йтсе профессор Л.А.Слив кезінде кандидатты? диссертацияны осы Фоктан ?ор?а?ан екен. Ал, Фокпен д?рыстап танысайы?. Ата?ты Капица Сталинге жаз?ан хатында: «Фок ж?не Ландау Ке?ес Ода?ыны? е? ірі физиктері» – дейді. Кезінде Геттингенде – математиканы? Меккесінде – Фокты «Орысты? математикалы? зе?бірегі» – деген. М?скеуді? мемлекеттік университеттеріні? студенттеріне арнал?ан «Квантовая механика» деген о?улы?ына УССР ?А-ны? академигі А.С. Давыдов былай дейді: «Атомды? ж?не ядролы? ??былыстарды т?сіндіретін ?ылымды квантты? механика дейді. Осы ?ылымны? негізін сал?андар: Бор, Шредингер, Гейзенберг, Дирак, Фок ж?не Паули» – делінген. 1937 жылы 18 а?панда Ленинградта талантты жас ?алым Фок т?т?ын?а алынады. Келесі к?ні Капица Сталинге мынадай хат жазады: «Фокты осылай ?орлау бізді? елді? ж?не шет елдерді? ?алымдарыны? арасында ?лкен наразылы? тудырады. Осы жа?дайды Эйнштейнді Германиядан ?уумен ?ана салыстыру?а болады». Осындай хаттан кейін, бір ?ажабы, Сталин Фокты ?олма-?ол босаттырып жібереді.

Ал ЖСТ-?а келсек Ке?ес Ода?ында б?л салада Ленинградты? Фок пен Фридманнан ас?ан о?ымыстылар бол?ан жо?.

Сонымен не керек, бір к?ні біз профессор Л.А. Слив екеуміз данышпан Фок?а келдік. Мен ж?регім л?пілдеп, ?ысылып, сасып ?зер дегенде ойымды Фок?а айтып шы?тым. М?сса?ан ?ажап, бір мезгілде ?лы ?алым ?зімен-?зі к?бірлеп: «Мені? де жас кезімде осы?ан ??сас ойларым болып еді. Біра? оларды зерттеуге ?олым тимеп еді. Мынау жас жолдас аспирантураны менде ?тсін. Мен ?ылыми жетекші болу?а келісім беремін» – дегені. Мені? де, Сливті? де ауыздарымыз ашылып ?апты. ?п-с?тте, ая? астынан мен Фокты? о?ушысы болып шы?а келдім. ?ажайып! Фантастика!

Бір жа?сы жері математиканы т?п-т?уір білуші едім. Б??ан себеп ?азМУ-да ж?ргенімізде бізге жо?ары математиканы Б.Т. Т?легенов деген доцент, ?те талантты педагог берген еді, екінші – ?з бетіммен ізденуді? ар?асы.

1966 жылы 14 с?уірде Ленинград университетіні? физика факультетіні? ?ылыми ке?есінде «Эйнштейнні? гравитациялы? теориясынан космогония ?шін шы?атын кейбір салдар» – деген та?ырыпта кандидатты? диссертация ?ор?адым. ?зіні? 2 желто?сан 1965 жылы, ?ылыми жетекші ретінде мені? диссертацияма берген ба?асында Фок былай деп жазады: «Абдильдинні? ж?мысы б?кіл Ода?ты? Тбилисидегі (с?уір, 1965 жылы) бол?ан гравитациялы? конференцияда баяндалды ж?не мені? д?ние– ж?зілік Лондонда бол?ан гравитациялы? конференцияда?ы (шілде, 1965) баяндамам бойынша тал?ыланды. Барлы? жа?дайларда б?л ж?мыс?а жо?ары ба?а берілді. Абдильдин диссертациялы? ж?мысын басынан ая?ына дейін (м?селені ?оюдан со??ы н?тижені ал?ан?а дейін) бір ?зі жасады. Шындап айт?анда, б?л ж?мыс де?гейі ?атарда?ы кандидатты? ж?мыстардан ?лде?айда жо?ары».

1966 жылы шілде айында Алматы?а ?айтып, Астрофизикалы? институтта?ы ?ызметімді жал?астырдым. 1967 жылы, ?азан революциясыны? 50 жылды?ына байланысты ?азКСР ?А-да бірінші рет жас ?ылымдарды? ?ылыми конференциясы ж?не конкурс болды. Мен де ?атыстым. Ж?мысты? аты: «Жалпы салыстырмалы? теориясыны? та?ы бір интерпретациясы». Конкурс н?тижесінде бірінші орынды биолог М. Айтхожин (кейін академик, ?А-ны? президенті) алды, екінші орынды физик мен (кейін ?А м?ше– корреспонденті, ?азМУ-ды? ректоры) алдым, ?шінші орынды химик Е.Е. Ер?ожин (кейін академик, ?азМУ-ды? ректоры) алды.

1970 жылы ?азМУ-ды? физика факультетіні? деканы С.И. Исатаевты? ша?ыруымен теориялы? физика кафедрасыны? менгерушісі болып КдзМУ-ге ауыстым. ?зіліс кезінде, 1981-1986 жылдары, кафедраны профессор Л.А.Сливті? ш?кірті, бертін келе Ке?ес ?кіметіні? ата?ты физиктеріні? бірі академик А.Б. Мигдалды? о?ушысы бол?ан, жас талантты физик Т.А. ?ожам??лов бас?арды. ?азір осы жігіт Кдз?У-ды? ректоры.

?ылым жа?ына келгенде мен кафедраны? б?рыннан келе жат?ан та?ырыбы «Жалпы салыстырмалы? теориясында?ы денелер ?оз?алысыны? м?селелері» – деген ба?ыт?а ?ылыми жетекшілік еттім. Б?л м?селе ЖСТ-ны? ?зекті м?селелеріні? бірі, онымен Эйнштейн ж?не Фок ш??ылдан?ан. Біраздан кейін КСРО-ны? Жо?ар?ы О?у Министрлігіні? жанында?ы ке– ?есті? гравитациялы? секциясыны? м?шесі болып сайландым. Теориялы? физика кафедрасы «ЖСТ-да?ы денелер ?оз?алысыны? к?рделі м?селелері» деген та?ырыпты зерттеуде ода? бойынша басшылы? жасайтын болды (КСРО Жо?ар?ы О?у Министрлігіні? № 1278, 21.12.1982 жыл?ы б?йры?ы).

1985 жылды? 12 маусымында БССР-ды? ?А физика институтыны? Д.006.001.002 – арнаулы ке?есінде «ЖСТ-да?ы денелер ?оз?алысыны? к?рделі м?селелерін Фок ?дісімен зерттеу» деген та?ырыпта 01.04.02 – «Теориялы? ж?не математикалы? физика» маманды?ы бойынша докторлы? дисертация ?ор?адым. Осы кезде Белоруссияда салыстырмалы? теориясы ж?не гравитациядан ?лкен ?ылыми мектеп бар еді. Оны? басында академик В.А. Фокты? о?ушысы, ?лкен ?алым, жа?сы адам – БСССР-ды? акдемигі Ф.И. Федоров болатын. С?йтіп ж?ргенде мен теориялы? физикадан ?аза?станда бірінші доктор, бірінші профессор (1987), бірінші ?азКСР-ны? ?А м?ше-корреспонденті, ?аза?тан бірінші ?азМУ-ды? теориялы? физика кафедрасыны? ме?герушісі болыппын.

Та?ы бір ж?йт. 1988 жылы жазда мен ?азіргі белгілі хирург – академик М.А. Алиевпен Кисловодскіде дем алып, енді Алматы?а келсем, ?алада ?азМУ-ды? ректорын сайлау ?тіп жатыр екен. М?ндай демократиялы? сайлау?а д?мпу бол?ан М.С. Горбачевты? демократия ж?не жариялылы? деген саясаты себеп болса керек. ?міткерлерді? (кандидаттарды?) ішіне мені де ?осып ?ойыпты. Ол кезде ректорды?, проректорды? ж?не деканны? орнына резерв дайындайтын т?ртіп болатын. Мен сол ректорды? ?ызметіне бірінші болып резервте т?р?анмын. Демократияны са?тау ?шін мені кіргізбесе болмайды екен. Сонымен не керек ректорды? орнына 10 ?міткер жиналды?. Біраз сына?тардан ?ттік. А?ыры ?азМУ-ды? ке?ейтілген ?лкен ?ылыми ке?есіне т?рт адам т?стік. Ойлама?ан жерде, тіпті бірінші турда, ?лкен басымдылы?пен ?азМУ-ды? ректоры болып сайландым. Халы?ты? к?з?арасы осылай болды, ал басты?тарды? ?кілдері (Орталы? комитетті?, обкомны? ж?не жо?ары білім беру министрлігіні?) бірі де мені ??тты?тамады. М?ны? себебі, оларды? ?здеріні? ?ткіземіз деп ж?рген адамдары бол?ан екен.

Мені? негізгі ?ылыми е?бектерім, жо?арыда айтыл?андай, ЖСТ-да?ы денелер ?оз?алысыны? к?рделі м?селелері. Біз осы теорияда?ы денелерді? ілгерілемелі ж?не айналмалы ?оз?алыстарыны? релятивтік те?деулерін негіздедік. Эйнштейнні? гравитациялы? теориясыны? механикасыны? м?селелерін зерттеуді? жа?а ?дістерін бердік. Жалпы салыстырмалы? теориясында?ы денелер ?оз?алысыны? адиабатты? теориясын ??рды?. Денені? ?з ?сінен айналысы ж?ніндегі м?селені зерттеуде гидродинамикалы? аналогияны пайдалану?а болатынын к?рсеттік. Эйнштейнні? жалпы салыстырмалы? теориясыны? негізгі к?рделі м?селелеріні? бірі: ?з ?сінен айналатын екі денеден т?ратын ж?йені? ?оз?алысы туралы есепті шештік. Б?л жолда белгілі асимптоталы? жуы?тау теориясын ке?інен пайдаланды?. Гравимагнетизм гипотезасын кіргізіп, жалпы салыстырмалы теориясында?ы Эйнштейнні? белгілі те?деуіні? интерпретациясын ?згерттік «On Interpretation of the Einstein Equations in General Relativity» (Gravitation & Cosmology6 Vol.5 (1999), No.3 (19). Pp. 219-221).

160-тан астам ?ылыми ма?алалар ж?не ?ш монография жаздым. «Эйнштейнні? гравитациялы? теориясыны? механикасы» деген ал?аш монография (?ылым баспасы, 1988) ЖСТ-да?ы ?оз?алысты? к?рделі м?селесіне арнал?ан ?аза?станда?ы бірінші кітап.

Республикамыз ?шін приоритетті «Теориялы? физика» деген фундаменталды ?ылыми-зерттеу ба?ытын ?йымдастырды?. «Гравитациялы?, электромагниттік, к?шті ж?не ?лсіз ?серлесулерді теориялы? зерттеу» деген ?ылыми ба?дарлама?а ?ылыми жетекші болдым. Алын?ан ?ылыми н?тижелер бізді? (авторлар: М.М. ?бділдин, Ф.Б. Баимбетов, М.А. Ж?сіпов, Т.А. ?ожам??лов, Т.С. Рамазанов, М.С. Омаров) «Теориялы? физикада?ы фундаменталды ?серлесулерді зерттеуді? к?рделі м?селелері» деген монографиямызда келтірілген (?аза? университеті баспасы, 1997). 2006 жылы «Жалпы салыстырмалы? теориясында?ы денелерді? ?оз?алыс м?селесі» атты монография жары? к?рді («?аза? университеті», 2006 ж.).

?аза?станда?ы «Теориялы? физика ж?не жылу физика– сы» маманды?тары бойынша докторлы? диссертация ?ор?айтын арнаулы ?ылыми ке?есті? бірінші т?ра?асы болдым. ?азМУ-ды? жанында?ы біріншілер ?атарында ашыл?ан «Эксперименттік ж?не теориялы? физика ?ылыми-зерттеу институтын» ??растыр?андарды? бірімін. Ресейді? гравитациялы? ассоциациясыны? м?шесімін. Ресейді? 9-шы (Новогород, 1996), 10-шы (Владимир, 1999) гравитациялы? конференцияларыны? ?йымдастыру комитетіні? м?шесімін ж?не 2-ші халы?аралы? «?рісті? квантты? теорияы ж?не гравитация» (Томск, 1997) деген конференцияларыны?, салыстырмалы? теориясы мен гравитация?а арнал?ан (Иерусалим, 1997; Рим, 2000; Рио-де-Жанейро, 2003; Берлин, 2006) халы?аралы? конференцияларды? координациялы? комитеттеріні? м?шесі болдым.

Бізді? ?ылымда жеткен жетістіктеріміз жайлы америка ?алымы А.Траутманны? (Успехи физических наук, АН СССР, 89 том, 1 шы?арылым, 1966 май, 30 бет) жалпы салыстырмалы? теориясыны? 50 жылды?ына байланысты айт?ан пікірі бар. Біз туралы А. Эйнштейнні? 100-жылды?ына байланысты Берлинде бол?ан конференцияда да айтыл?ан (Проблемы физики, М.: Мир, 1982, 150 бет). Бізді? ?ылым жолында ал?ан н?тижелеріміз жалпы салыстырмалы? теория?а арнал?ан 15-ші халы?аралы? конференциясыны? материалдарында бар (Пуна, Индия, 1997).

Теориялы? физикадан 10 ?ылым кандидатын дайындадым. Соны? біреуі (Чечин Л.М.) кейін докторлы? диссертация ?ор?ады.

С?з со?ында, ма?ан ?мірімде ?ол ?шын берген, ?ызметте бірге болып, сыйлас?ан, пікірлес бол?ан асыл азаматтары ?аз?У-ды? А.З. Закарин ж?не ?.А. Жолдасбеков деген екі ректорын еске т?сіріп отырмын. Осы жерде мені? ескі досым Г.Г. Гладышевты?, ?ызым ?сияны?, ?йелім Р.З. Бурнашеваны? ма?ан ?мір жолында, ?ылым жолында тірек бол?андарын айта кетуім керек.

?азір Халы?аралы? Творчество Академиясыны? акаде– мигімін (М?скеу, 1992), Халы?аралы? Жо?ары мектеп ?ылым Академиясыны? ??рметті академигімін (М?скеу, 1992) ж?не Халы?аралы? ?ылым Академиясыны? академигімін (Ресей секциясы, 1998).

Фра?цуз а?артушысы Вольтер: «Мемлекет а?шаны? жо?ты?ынан емес, ?ылым мен дарынды адамдарды? жо?ты?ынан ?лсіз болады» деген екен. Мені? Отанымда ?ылым да, дарынды адамдар да болса екен деймін.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Мои предки и родители – из Майского района Павлодарской области. Во времена «великой конфискации» 1928 года и голода 1932 года они спасались в России. Там, в селе Загайново Троицкого района Алтайского края 16 марта 1938 года и родился я.

По словам отца, самым замечательным человеком в нашем роду был его отец, мой дед Абдильда. Он так любил своего отца и гордился им, что волей-неволей и нам внушил любовь к деду, хотя, увы, мы не видели его, ибо он умер в 1933 году 56 лет от роду. По словам отца вся умственная способность, особенно гуманитарная способность, ораторские наклонности в роду идут от деда.

Интересен такой штрих из жизни деда. Когда ему было 13 лет, он засобирался жениться. Его отец, наш прадед, Аралбай воспротивился этому, предложив несколько повременить с той целью, чтобы дать хозяйству набрать силу. Дед, обидевшись, ушел из дома и попал в Россию, сначала к рабочим, которые строили железную дорогу, а затем – к русскому купцу Емельянову в Новосибирске. Там он исправно служил, и купец Емельянов даже помог ему получить образование. Так что, характерна в нашем роду некоторая независимость мышления и самостоятельность в поступках, можно сказать, тоже от любимого деда.

В 1944 году, с шести лет, я пошел в первый класс, хотя в то время в школу принимали с 8 лет. Такой «подвиг» был обусловлен не моими какими-либо способностями или наклонностями к учебе, а, скорее всего, совсем другими причинами. Это было наказание. Играя в асыки дома, особенно в зимний период, видимо, с большим усердием, я часто разбивал оконные стекла, найти которые во время войны было трудно. Бедные мои родители, Мубарак и Багытай, не нашли никакого другого способа, как отправлять меня ежедневно в школу, чтобы я оставлял лишнюю мальчишескую энергию в этом досточтимом месте. В результате такого наказания я ничего не помню о своей учебе в первом и втором классах, а помню себя только учеником третьего класса Казахстанской средней школы Майского района Павлодарской области. Поэтому, думаю, права советская система образования, принимая детей на обучение с восьми лет.

В период обучения с 3-го по 8 класс, я помню, что, как это не странно, попадал в тройку лучших учеников класса, хотя никогда не был первым учеником. Этот результат объяснялся противоположным подходом к моей учебе моих дорогих родителей. Отец очень ревниво относился к нашей учебе. Его сокровенным желанием было, чтобы его дети учились хорошо. Он был ветеринарным врачом и, курируя отгонное животноводство всего Майского района, дома бывал только дня два или три в месяц. Поэтому сам не мог уделять достаточно внимания нашей учебе. Но в те редкие дни, когда он приезжал с отгона, первые его вопросы были о нашей учебе. Здесь надо отдать должное матери, которая создавала культ отца в нашей семье. Поэтому, мы, дети, чтобы не огорчать отца, старались хорошо учиться. Была и другая прямая выгода. Отец, если мы прилично учились, освобождал нас от разного рода трудовой повинности по домашнему хозяйству. Он говаривал матери: «Учеба – серьезный трудовой фронт. Дети прекрасно справляются, этого с них достаточно, и поэтому ты, мать, не приставай к ним со своими вопросами по домашнему хозяйству. Это – наше родительское дело». Зная сей своеобразный подход отца, мы предпочитали хорошо учиться и получать уйму времени для рыбалки и различного рода игр, чем помогать матери в ее многочисленных домашних делах по хозяйству. Таким путем мы добывали себе достаточную свободу, которой так не хватает деревенскому мальчишке, живущему в местах, где есть и река, и лес.

Мать же наша, наоборот, в учебе не видела особенного прока. Она сама была неграмотная и полагала, что сыновьям гораздо полезнее помогать родной матери в ее многочисленных домашних делах, чем сушить мозги над непонятными книгами. Правда, мы высокомерно пренебрегали этой позицией родной матери, ибо прошли воспитание бабушки – матери отца и считались ее детьми, и наши права всегда были под надежной защитой.

Наша мать хорошо пела и в долгие зимние вечера, сидя напротив разгорающегося в печи огня, я часто пытался присоединиться к пению матери и старшего брата Жабайхана. Сейчас, когда прошло довольно много лет и мне уже 63 года, я благодарен матери за то, что она подарила мне свою песню и свой голос. Была у матери еще одна замечательная черта. Она была женщиной независтливой, доброжелательной, умела радоваться чужой радости. Она и эту свою черту подарила обоим сыновьям. В науке много состязательности и часто выигрывает тот, кто независтлив. Мать и отец были людьми, умеющими преодолевать трудности, людьми большой выдержки и выносливости. Они эти качества пытались воспитать и у нас.скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7