J?szter Zolt?n.

Az ?js?g?r?. ?js?g?r?s kezd?knek, halad?knak ?s szerelmeseknek

Besz?ltem ?n asz?vemmel

(APr?dik?tor, Biblia)

J?szter Zolt?n,2016

Zoltan Yaster, ,2016


ISBN978-5-4483-2777-3

Ridero

El?sz?

Ebb?l ak?nyvb?l megtudhatod, hogyan csin?lt?k m?sok. Astrat?gia ugyan?gy ?rv?nyes b?rmely m?s szakm?ra is. Van, amikor az el?re nem l?that? esem?nyek eredm?nyek?nt ?ppen ott vagyunk at?rt?n?sek k?z?ppontj?ban. De biztosan egyet?rtesz azzal, hogy alegt?bben nem b?zn?nk aj?v?nket av?letlenekre, ?s puszta ?g?retekre. Ehelyett asaj?t kez?nkbe vessz?k az ?let?nk ir?ny?t?s?t. Ha m?soknak siker?lt, megl?tod neked is menni fog majd. ?s v?gre asaj?t ?letedet ?lheted.

Bob Clover

1

Afiatalember m?g miel?tt kil?pett volna az ajt?n, gondolatban meg akart gy?z?dni arr?l, hogy ott vannak-e n?la azok asz?ks?ges dolgok, pontosabban az az ?t dolog, amelyek n?lk?l soha nem hagyja el alak?s?t. El?bb anadr?gja azut?n pedig azak?ja zsebeit is megtapogatta. M?g egy ing gall?rigaz?t?s at?k?r el?tt ?s rohan?s kifel?. Rohan?s, mert m?r igyekeznie kell, ahhoz hogy id?ben el?rje areggelit. Reggel 6-t?l 10-ig sz?l areggelit hirdet? felirat az ?tterem vitrinj?ben. Szerencs?re nem kell sokat futnia, mert annak az ?p?letnek af?ldszintj?n van az ?tterem, ahol ? b?rel lak?st am?sodik emeleten. M?r t?z ?ra elm?lt k?t perccel.

Fut le al?pcs?n, az els? emeleten akorl?tba kapaszkodva lend?letb?l ak?vetkez? hat l?pcs?fokot ?t ugorja. Mialatt tov?bb fut lefel?, ?tvillan az agy?n agondolat, hogy az id? gyorsabb n?la, de m?r r?g arr?l ?br?ndozik, hogy egyszer megpr?b?lhatn? legy?zni, ?s most ism?t ?tugorja ak?vetkez? p?r l?pcs?fokot. Majd ezut?n egy er?s mozdulattal tov?bb lend?ti mag?t lefel?. ?ppenma reggel hat?rozta el, hogy minden napj?t remekm?v? alkotja, ?s megtal?lja benne arejtett kincseket. Amikor le?rt al?pcs?n akij?rati ajt?t csak ?gy rutinb?l bal k?ny?kkel nyitotta, mint m?skor, ha sietett.

Az utc?ra kil?pve, elkanyarodik jobbra, majd kicsit tov?bb asarokn?l ism?t jobbra fordul. Az ?tterem ajtaj?t k?t kez?vel betolja, ?s m?r csak 14l?p?s maradt h?tra apultig. Innen kezdve nem fut, hanem mintha mit sem tudna az id?r?l, nyugodtan apulthoz s?t?l az egyik szabad kiszolg?l?l?nyhoz, aki m?r, az?ta igyekezett vizu?lis kapcsolatot teremteni kettej?k k?z?tt, amikor asr?c kinyitotta maga el?tt abej?rati ajt?kat. Al?ny ap?nzt?rg?p m?g?l mosolyog vissza.

Reggeli men?t szeretn?k. ?llt el? k?r?s?vel afiatalember.

Azt m?r lek?ste. j?tt av?lasz f?nysebess?ggel.

Hirtelen megv?ltozott amosoly term?szete, afelszolg?l?l?ny arc?n. Av?lasz?ban megjelent az uralkod?i hangnem, ?s valami bosszant?, egy?rtelm? elutas?t?s is.

Am?d perzsa t?rv?ny szerinti visszavonhatatlan kijelent?s. Afiatalember ?jra pr?b?lkozott. Nagy S?ndori ambici?zussal ?s elsz?nts?ggal d?nt?tte el, hogy nem adja fel harc?t areggeli?rt.

M?g alig m?lt t?z ?ra. Nem lehetne kiv?telt tenni? ?n gyakran megfordulokitt

Al?ny arc?n ekkor ki?lt az akkor is ?gy lesz, ahogy ?n akarom jelmondat. Ismer?s ez atekintet, tele van vele avil?g. Ez?rt ami ember?nk m?r el sem mondta, hogy az ?tterem f?l?tt lakik, ?s naponta itt ?tkezik, ?s ami m?g el?ny?sebb? kellene, hogy tegye ahelyzet?t az, hogy term?szetesen ugyanitt issza meg areggeli k?v?j?t. Ez bizony nem ak?rmilyen kapcsolat k?zte ?s az ?tterem k?z?tt. Ak?v? rendszeres fogyaszt?sa ugyanazon ahelyen fel?r egy intim kapcsolattal. Azt?n al?nyra n?zett, ?s hamar azt ak?vetkeztet?st vonta le, hogy az ilyen t?pus? embereket semmivel nem lehet meggy?zni, ?s m?sik men?t kell v?lasztania, ha nem akarja elrontani ezt anapot mindj?rt az elej?n. Csak tov?bb d?h?ten? ezt aszipirty?t.

Kicsit elsz?gyellte mag?t ez?rt amin?s?t?s?rt, de egy m?sik ?nje, m?gis helyeselte ?s m?g tetsz?s?t is adta erre ajelz?re. ?gysem tudja megv?ltoztatni m?sok gondolkod?si m?dj?t, akkor meg mi?rt bosszankodna tov?bb.

Amikor m?r majdnem lemondott areggeli men?r?l, akkor odal?pett egy elb?v?l?en b?jos fiatal l?ny, ?zl?ses koszt?mben.

Seg?thetek? Hallottam reggelizni szeretne. Sajnos m?r nincs nagy v?laszt?k, de az?rt sz?vesen felszolg?ljuk ?nnek areggelit.

Levi nem tud minden sz?ra odafigyelni. Az j?r afej?ben, hogy pontosan az?rt ez al?ny fel?gyel itt adolgokra, mert tudja adolg?t, am?sik, b?r id?sebb m?g mindig csak felszolg?l?n?. Ez al?ny b?mulatos, de ajellem?vel m?g vonz?bb? tette mag?t. Ak?l?nbs?g kettej?k k?z?tt tapinthat?. Az egyik kib?v?kat, am?sik megold?st keres, ha feladattal ?ll szemben.

Akedves hang ?s amosoly visszat?r?tette aj? hangulatot afiatalemberben. Ez nagyon fontos reggelente, amikor az ember kil?p azord vil?gba, amely tele van szipirty?kkal. Most m?gis majd kiugrik ab?r?b?l, hogy az alapigazs?gok, amelyekben annyira hisz, ?rv?nyes?lnek amindennapokban.

Am?g areggelire v?rt, ism?t sz?molgatni kezdte, megvan-e az az ?t dolog, amelyek n?lk?l soha nem hagyja el alak?s?t. Biztos, hogy nem hagyott otthon valamit anagy siets?g?ben? Ezek k?z?l az anyja szerint alegfontosabb ap?nzt?rc?ja, hogy legyen n?la elegend? p?nz. Szomor? mosoly ?lt ki az arc?ra. De pillanatok alatt m?r arra gondolt, hogy az id? m?l?s?val az ?t dolog hatra n?tte ki mag?t, ?s, ha an?lk?l?zhetetlen dolgok gyarapodn?nak aj?v?ben, akkor azak? ?s nadr?gzsebek, m?r nem lesznek elegend?ek.

Ism?t apult m?g?tt ?ll? l?nyokat b?multa. Az j?rt afej?ben, hogy vannak emberek, akiket ?gy lehetne jellemezni, hogy Mi?rt, az?rt mert ?s Mi?rt, az?rt hogy. Vagy nem is. Ink?bb bemutatkoz?sn?l anev?k helyett is mondhatn?k, p?ld?ul?gy:

Az?rt mert vagyok.

Tiszteletem, Az?rt hogy.

Hallottam m?r ?n?kr?l, v?gre, meg?rtettem az ?n?k k?z?tti szakad?k l?nyeg?t. folytatja abesz?lget?st gondolatban Val?ban nagyon k?l?nb?znek egym?st?l.

Az el?bbi mindent megmagyar?z, mindenre tal?l v?laszt. Am?sik az neki jobban tetszik, aki ami?rtre nem v?laszt, hanem megold?st keres. Az ilyen t?pus? ember gondol ak?vetkezm?nyekre ?s teljesen tiszt?n l?tja mag?t ennek az ?letnek nevezett ?llapotunkban. L?tni magunkat, azt is jelenti, hogy meg?rtj?k azt, hogy akikma vagyunk, ?s amivel rendelkez?nk az asaj?t teremt?sm?v?nk. Ez nagy kincs, ha meg?rtj?k. ?s nagy l?p?s az el?rehalad?sunk fel?. Csak saj?t magamat okolhatom amai nap?rt, ak?r j?, vagy ak?r rossz az. Szeretik mondogatni az okosabbak.

Mindenki szeretne szabad lenni. H?nyszor hallunk olyanokr?l, akik azonnal v?ltoztatn?nak az ?let?k?n, ha megtehetn?k. Ahelyett, hogy v?rn?nak az ilyen alkalmakra, m?ris sokat tehetn?nek asaj?t ?rdek?kben. Aszabads?got nem csak akarni kell, aszabads?got, azt fel kell v?llalni, akkor is, ha t?l fiatalnak ?rezz?k magunkat hozz?. Aszabads?g egyenl? afelel?ss?gtudattal. Ak?rd?s az, k?sz vagyok e v?ltoztatni az ?letemen, ha nem tetszik, az, ahogyan most ?lem azt? M?r areggelire figyel, ?s ami?rt ilyen j?l alakultak adolgok, areggeli p?rbajban, nem aszem?lyes gy?zelem?t, hanem annak amenedzsernek az esz?t ?nnepli.

Ugyanitt ebben az ?tteremben, tal?n pont enn?l az asztaln?l ?lt k?t ?vvel ezel?tt is. Akkor 24?ves volt, tele akarattal. Az ut?n, hogy befejezte az egyetemet, friss diplom?sk?nt nem l?tta mag?t am?rn?ki p?ly?n. ?gy arra ak?vetkeztet?sre jutott, hogy nem asaj?t ?let?t ?ln? tov?bb, hanem az apj??t, aki minden?ron azon volt, hogy afia ?p?t?szm?rn?k legyen. Eleinte tetszett agondolat, hogy egyszer majd hatalmas ?p?letek f?mjelzik atud?s?t. Az egyetem hangulata, az persze mindent meg?rt. Nem kellett k?nl?dnia atanul?s miatt sem, mert alegt?bb tant?rgyat hamar megszerette, ?s akoleszben is megvolt minden, ami sz?pp? ?s meghat?roz?v? teszi adi?k?veket. De amikor v?get ?rt az euforikus ?llapot, adi?kt?rsak sz?tsz?ledtek mell?le, mag?ra maradt anagy k?rd?ssel: Kinek az ?let?t ?lem?.

Kinek az ?let?t ?lem? Ez ak?rd?s k?nyelmetlen ?rz?st keltett benne. M?sok is ?reznek ?gy, de sokkal kevesebben n?znek szembe azzal at?nnyel, ami ak?rd?st olyan komolly? teszi. ?s m?g kevesebben veszik ab?tors?got, hogy v?ltoztassanak ezen. Sokszor ?vek, s?t ?vtizedek m?lnak el ?gy, ?s asoha vissza nem t?r? pillanatok, vagy ak?r az eg?sz ?let is elmegy mellett?nk. H?t ?n nem k?rek ebb?l! ?n sz?pp? var?zsolom az ?letemet! gondolta Levi ?s annyira biztos volt adolg?ban, hogy fedezni sem akarta tov?bb az ?r?m?t. Hogy minek ?r?lt? Annak, hogy hozz?l?thatott ?nmaga felfedez?s?hez.

Ki vagyok ?n val?j?ban?

Erre ak?rd?sre hamar megtal?lta av?laszt. Elegend? volt ism?t szabadj?ra engedni az ?rzelmeit ?s av?gyait. Ez nem puszta ?lmodoz?s volt. Pr?b?lt visszautazni am?ltba, ahol sz?rnyalt aboldogs?gt?l, agyermekkori felszabadult ?nj?hez, amely nem ismert lehetetlent. Hamar ?gy ?rezte, mintha vulk?ni er?k szabaduln?nak fel benne. Vil?gosan kirajzol?dott az ?letc?lja, ?s mindaz, amit szeretne megkapni az ?lett?l. Ezut?n m?r jobban tisztelte ?nmag?t, ?s egyszer csak abar?tai is ?szrevett?k, valami nagyon j? dolog t?rt?nik vele az ?letben. J?kedvet vitt at?rsas?gba, minden?tt, mindenkivel j?l ?rezte mag?t. Mindez az?rt, mert v?gre asaj?t ?let?t ?lhette.

Az apja sz?vesen gondoskodna tov?bb munk?r?l. Saj?t v?llalkoz?suk van Szic?li?ban, ahol az ?j csal?dj?val ?l. Levi ink?bb itt akart maradni, abban anagyv?rosban, amit m?r lassan nyolc ?ve asaj?t v?ros?nak tekint, ahol otthonosan mozog ?s ihletet kap amindennapi ?lethez.

K?t ?vvel ezel?tt, m?rn?ki ?gyess?ggel rajzolta meg aj?v?j?t. Nem akarta, hogy m?sok tervezz?k meg helyette. ?gy akart ?lni, amilyennek ? k?pzelte azt el, az ?lmaiban. Amikor megsz?letett az ?tlete, hogy mit kezd mag?val az elk?vetkez? id?kben, megmagyar?zhatatlan er?k t?rtek fel bel?le, ?s r?vid id?n bel?l, hihetetlen?l gyorsan megv?ltoztatt?k az ?let?t. Most m?g boldogabb volt, tele energi?val. Nem tudott megnyugodni, eg?sz ?nje azon volt m?r, hogy megval?s?tsa az ?lm?t. R?hangolta mag?t agy?zelemre. Ett?l kezdve agondolatai, ak?rcsak egy fantaszt?ban, testet ?lt?ttek ?s ?lni kezdtek.

2

Az ?v?rosnak, ennek ar?sz?n, pontosabban apiact?r m?g?tt alejt?s r?szen, van egy kik?vezett r?gi utca. Az utca lejt?s?t sz?r?t?k?telekhez lehetne hasonl?tani. M?helyek, boltok f?ggenek rajta, mindk?t oldalon, mintha ruh?k lenn?nek, amelyeket r?juk aggattak. Ezek acsodam?helyek az utca k?t oldal?n, m?r mintegy hat ?vsz?zada hirdetik itt, ezen ahelyen azt, hogy az ?let sz?p. Mesteremberek, k?zm?vesek, kisiparosok, nemzed?kr?l nemzed?kre vallj?k itt ugyanazt at?nyt, hogy az ?let akkor sz?p, ha azt csin?ljuk benne, amit igaz?n szeret?nk.

Levi k?l?n?s ?rdekl?d?ssel figyelte, hogyan lesz az agyagb?l cser?ped?ny. ?r?kig eln?zte afazekasmestert, amint megform?lja, majd ki?geti aport?k?j?t. ?s n?ha milyen nehezen v?lik meg egy-egy elk?sz?lt darabt?l. De h?t ez az ?let rendje. Tal?n azzal biztatgatja mag?t, hogy majd j? haszn?t veszik az ed?nynek, ?s ez?rt cser?be majd megbecs?lik

Aszomsz?d m?helyben porcel?n t?rgyakat festenek, od?bb egy m?sikban aranym?vesek, egy harmadikban b?rd?szm?vesek dolgoznak ?s ?gy tov?bb. Mintha avil?g mesterei ?sszebesz?ltek volna ?s nem utc?t, hanem kis ?llamot hoztak volna l?tre ebben av?rosban.

Az utca m?sik v?g?ben egy fest? az ?v?ros utc?ir?l ?s arajta ?ll? ?p?letekr?l irgalmatlanul ?gyetlen k?peket fest. Levi ott nem sok?ig ?lldog?l, de az?rt mindig k?v?ncsian ben?z anagy fekete fakeretes ?vegablakon, hogy ott l?gnak e ugyanazok ak?pek, amelyek m?r h?napok ?ta vev?re v?rnak. Ahogy n?zi ?ket, k?nyelmetlenn? v?lik ahangulat k?zte ?s afestm?nyek k?z?tt. Mintha amazok is ?rten?k, hogy m?g sok?ig kell ott l?gniuk afalon, annyira rond?k ?s eszt?tikai ?rz?k n?lk?liek.

Egyszer amint ott ?csing?zott afest? m?hely el?tt, ah?t?n?l meg?llt egy borzos, rendezetlen frizur?j?, magas pocakos f?rfi. Levi nem tal?lgatott, azonnal megk?rdezte t?le maga amester?. Afest? volt az. Minden g?ny n?lk?l, ink?bb zavar?ban k?rdezte meg af?rfit, aki nem ak?peket, hanem ?t b?multa. Mi van, ha r?j?tt ?s ismeri av?lem?ny?t err?l az eg?szr?l Azt gondolta, hogy afest? megtudta ak?pekt?l, hogy gyakran b?m?szkodik itt ?s sok?ig k?mleli ?ket. Ezt teljesen lehets?gesnek tartotta, ugyanis afest?k ?s av?sznak k?z?tti k?l?nleges kapcsolatokr?l legend?kat mes?lnek az emberek. M?skor igyekezett ?vatosabb lenni, amikor elhaladt am?hely el?tt. Ez ut?n az ?lm?nye ut?n azok ak?pek m?g tasz?t?bb? v?ltak asz?m?ra, ?s biztos volt abban, hogy amesterrel egy?tt ?sszeesk?dtek ellene.

Ami?ta eld?nt?tte, hogy ?js?g?r? lesz, az?ta m?r k?t ?v telt el. Kezdetben rengeteget ?rt av?rosr?l. Egyebek k?zt le?rta az ?lm?ny?t akedvenc utc?j?r?l, ?s term?szetesen afestm?nyekr?l is. Minden nagyobb ?js?gnak elk?ld?zgette acikkeit. Napok, hetek, m?sf?l, majd k?t teljes h?napon ?t folytatta az ostrom akci?j?t. Rendesen sort?z al? vette alapokat. Mindenr?l ?rt, amit l?tott, amit tett, akikkel tal?lkozott. Sz?nh?zakr?l, t?rsulatokr?l, mindenki ?ltal dics?rt el?ad?sokr?l, fot? ?s m?s ki?ll?t?sokr?l. Astrat?gia bev?lt.

Ak?zv?lem?ny azt tartja, hogy minden valamire val? munkahely m?r foglalt aszerkeszt?s?gekben. Ez az ?ll?t?s, amit sz?vesen terjesztenek azok, akik csak foglalj?k amunkahelyeket r?szben az?rt igaz is. Meg nem is. ?s ez minden m?s szakm?ra is ?ppen ?gy igaz. Levit ez sem riasztotta el. ?gy ?rvelt, hogy az term?szetes, hogy minden ?js?gn?l szeretik az ?j anyagokat, vagyis am?s szemsz?gb?l megl?tott dolgokat. Ebben minden vezet? ?js?g f?szerkeszt?je ?rdekelt. Azt akarta, hogy m?sok is, mit m?sok, sz?zezrek tudjanak az ?lm?nyeir?l. Ami szem?lyesen ?rdekelte, azt at?rsadalom sz?m?ra is fontosnak tartotta, ?s esz?be sem jutott feladni az ?lmait mindj?rt az ?t elej?n. ?gy d?nt?tt, hogy min?l t?bb ?js?gnak k?ldi el az irom?nyait, ann?l jobban csiszolja saj?t mag?t amesters?gben. Nem tartja id?fecs?rl?snek, ha k?zben tanulja aszakm?t. Az hogy az ?ton van, m?r az is nagy ?lm?nyt jelentett neki. Nem akad?lyt, ink?bb tanul?si lehet?s?get l?tott akezdeti neh?zs?gekben.

Egy napon v?gre kapott visszajelz?st. Ezt m?ris kisebb gy?zelemnek nevezte, amely nagyobb gy?zelmek fel? viszi majd k?s?bb. Felk?rt?k az egyik napilapn?l ?rjon hetente egy r?vid cikket, abban ast?lusban, amit nekik k?ld?tt k?t h?napon kereszt?l. Lek?z?lt?k h?rom kor?bban bek?ld?tt cikk?t is. Heti egy cikk, 2500karakter. N?gynapi zsebp?nzt m?r megkeresett havonta.

Az els?, de legfontosabb l?p?st megtette az ?lmai fel?. Elhitte, hogy k?pes arra, amit szeretne csin?lni az ?let?ben. Di?k?veiben sokat sportolt, atl?tikai versenyeken k?pviselte az egyetemet. V?gigfutni, vagy ?ppen ?szni ?s c?lba ?rni, err?l sz?ltak aversenyek. Soha esz?ben sem volt feladni azt, amit sz?vesen csin?lt. Miel?tt lefutotta, vagy le ?szta at?vot, vizu?lisan elk?pzelte n?h?ny m?sodperc alatt az eg?sz p?ly?t ?s gondolatban v?gigcsin?lta. Szerette ezt agyakorlatot, mert megl?tta benne alehet?s?get agy?zelemre. Afeladat els? r?szek?nt v?giggondolta ap?ly?t, ezut?n csak megism?telte, de sokkal nagyobb er?bedob?ssal aval?s?gban. Teljesen ott volt asport?gban, ?s csak egy dolog l?tezett, ac?l.

Minden nap foglalkozik valamennyit az ?js?g?r?ssal. Ez lehet egy szakirodalom olvasgat?sa, vagy ?ppen ?rogat?sok, al?nyeg, hogy kapcsolatba legyen aszakm?val. Tapasztalatb?l tudja, hogy agondolatok materializ?l?dnak, mint asportban ?t?lhette azel?tt, hogyan v?lna val?s?gg? az ?let?nkben. Olyan k?miai reakci?kat ind?tanak be az agyunkban, amit?l k?pesek vagyunk ajelenben ?lni, minden figyelemelterel?d?s n?lk?l. Mivel egy pillanatban csak egy dologra tudunk, ?sszpontos?tottan oda figyelni, Levi ez?rt maxim?lisan megpr?b?lja, kihaszn?lja az ebben rejl? lehet?s?geket.

K?sedelem n?lk?l ?nk?pz?sbe kezdett. ?gy ?rvelt, hogy amit m?sok megval?s?tottak az ?let?kben, ahhoz neki is meg van ak?pess?ge, csak afelsz?nre kell seg?teni. El?sz?r meg kell tanulnia, m?sok hogyan kezdtek bele, ?s mit?l v?ltak olyan profiv? amesters?g?kben. Minden ebben rejlik. Nem m?lt el ?gy nap, hogy valami ?jat meg nem tanult volna az ?js?g?r?sr?l. Mindent elolvasott at?m?ban, amir?l ?gy gondolta, hogy seg?t t?k?letes?teni atud?s?t ebben at?rgyban. Agondolataira is vigy?zott. Csak arra akart odafigyelni, ami el?bbre viszi majd ac?lja fel?, ?s nem h?tr?ltatja, vagy t?r?ti m?s ir?nyba az ?tr?l, amire r?l?pett miut?n legy?zte af?lelm?t az ismeretlen el?tt. Nem mag?t?l az ismeretlent?l f?lt, hiszen azt nem ismeri. ? azzal af?lelemmel k?zd?tt, amelyet akkor ?rz?nk, ha am?r ismertb?l egy m?sik ?tra t?r?nk.

Ah?nyszor csak ?r, mindig aszavak erej?re gondol. Arra, hogy atetteket, gondolatok ?s szavak el?zik meg. ?gy teh?t nem csak agondolat, asz? is testet ?lt. Vannak nyelvek, amelyeken asz?, dolgot is jelent. Afolyamat tapinthat?. Amit r?lunk gondolnak m?sok, azt szavakba foglalj?k, ?s minden, amit azut?n mondanak r?lunk, az tulajdonk?ppen meghat?rozza ahelyzet?nket at?rsadalomban, az ?letben. ?s mint tudjuk, alegt?bben nem hajlamosak am?sok j? oldalaira ?sszpontos?tani, ehelyett ahi?nyoss?gokat k?nnyebben megl?tj?k, s?t vannak, akik keresik m?sokban, meg is tal?lj?k ?s akkor am?sokr?l kimondott sz? m?r fegyverr? v?lik akez?kben. K?nny? elk?vetni ezt anagy ostobas?got, ha nem vigy?zunk.

Ha valakir?l hallunk ah?rad?sban, hogy gyilkoss?got k?vetett el, akkor legt?bben azt mondjuk: hogy tehetett ilyet?. Pedig sokan csak az?rt nem k?vetnek el gaztettet, mert f?lnek az igazs?gszolg?ltat?st?l, ami utol?ri ?ket. Vagy nem? Olyan ez, mint annak afiatalembernek atette, aki fejbe l?tte mag?t, ?s nem halt meg. Agoly? az agy?t nem s?rtette meg, ?gy ?letben maradt. Kock?zatos lenne megism?telni atett?t ?s ?gy k?vetkeztetni, hogy h?tha nek?nk is siker?l ?letben maradnunk, csak az?rt mert ? nem halt meg. Legt?bben f?lnek ab?ntet?st?l, ?s nem az?rt nem ?lnek, mert erk?lcs?sek.

Milyen gyakran k?v?njuk mi emberek egym?s hal?l?t. Ha biztosak lenn?nk abban, hogy senki nem b?ntet meg majd ?rte, hanem m?g tal?n helyeslik is, akkor sz?rnyekk? v?ln?nk. Vagy pedig ?ldozatt?. Levi sokszor ?gy aludt el olvas?s, vagy ?r?s k?zben, mint ezen az est?nis.

3

Minden szerz? szereti ?nt?mj?nezni mag?t. Dics?s?gre, meg h?rn?vre is v?gyik. Ami h?s?nk sem kiv?tel ez al?l. Legkevesebb annyit szeretne, hogy mindenki elolvassa ajegyzeteit ?s alegn?zettebb ?llami ?s kereskedelmi tv csatorn?kon beolvass?k ?ket ?s persze ar?di?ban. Amikor forgalmi dug?ba k?nyszer?lnek, az emberek az aut?jukban csak ezt hallhass?k.

K?t h?nappal az ut?n, hogy megjelentek az els? ?r?sai, elhat?rozta, hogy seg?t munk?t tal?lni azoknak, akik nehezen tal?lj?k meg azt, amit igaz?n szeretn?nek csin?lni az ?let?kben. Pr?b?lt anyagot ?sszegy?jteni, majd publik?lt is at?m?ban, de ?gy ?rezte enn?l t?bbet is tehet. Legf?bb c?lja ugyanis az volt, hogy ne munk?t, hanem az ?lmaikhoz visszavezet? utat seg?tsen megtal?lni m?soknak. Akkor m?r volt egy kev?s tapasztalata az ?r?sban, b?r m?g t?bbnyire csak elm?letben ?rtette ahivat?sa l?nyeg?t, de v?gre egy igazi szerkeszt?s?gben dolgozhatott. Rovatvezet?st aj?nlottak neki, mert ahogyan azt kor?bban felt?telezte, minden ?js?g vezet?s?g?nek ?rdeke, hogy ?j ?r?sokkal friss?ts?k ?s ?gy id?r?l id?re tov?bb lend?ts?k az ?js?gjukat. Csak ?ppen err?l, nem raknak ki hirdet?st sehol. Mi?rt? Tal?n azt abenyom?st szeretn?k kelteni az olvas?kban, hogy n?luk minden rendben van. De aval?s?g az sokkal nyomor?s?gosabb, ?s aszerkeszt?s?geknek minden nap meg kell k?zdeni?k al?tfennmarad?suk?rt.

Anapilap hetente k?tszer k?z?lte le az ?r?sait. Av?ros tele volt t?m?kkal. Ezt nem mindenki l?tta meg, f?leg nem az ? koll?g?i, mert azok k?z?l alegt?bben szenz?ci?s dolgok ut?n hajh?sztak. Ajobbn?l jobb anyagok viszont ott hevertek al?baik alatt, csak le kellett hajolniuk ?rt?k. Igen, le kellett hajolni ?rt?k, ?s erre csak egy kezd?, nem m?sok ?zl?se form?lta fiatal ?js?g?r? k?pes. Mindenr?l, ami ?t lelkes?tette, arr?l ?rt. Hamarosan, pedig ?tvitte agyakorlatba aterv?t, hogy m?sok is ?lvezhess?k v?gre az ?let?ket, ?s mondjanak hat?rozott nemet ahaszontalan elfoglalts?goknak.

Levi nem vesztegette az idej?t. Nem v?rta meg, m?g megtanul mindent aszakm?r?l ?s az ?letr?l. Elhat?rozta h?t, hogy nem lenne etikus ?lbe tett k?zzel n?zni m?sok siker?t, m?g asaj?t ?lete ?szrev?tlen?l elillan mellette. Nem akart ?r?k fogyaszt?v? v?lni, akinek m?sok adj?k el aterm?keiket, b?rmir?l legyen is sz?. Ez?rt azonnal megrajzolta at?rk?pet, amelyen b?r nem kis akad?lyok g?rd?lnek az utaz? el?, de legal?bb visszavezeti aszem?lyt ?nmag?hoz, ?s ha az ember b?tran az ?tra l?p, v?gre nem m?sok, hanem asaj?t ?let?t ?li majd.

Hetente egy alkalommal egy pincehelyis?gben el?ad?st tartott fiatal p?lyakezd?knek. N?h?ny sz?k, egy ?cska asztal ?s egy iskola t?bla volt aberendez?s. Ahelyis?gben kit?n?nek csak avil?g?t?st lehetett nevezni. Af?ny p?tolt minden m?s hi?nyoss?got, ez?rt vid?mnak l?tta ezt ahelyet. Olcs? volt aterem b?rl?se ?s els? alkalommal hatan j?ttek el az el?ad?sra. Aszerkeszt?s?gben nem tudott senki semmit aterv?r?l. Nem is volt erre sz?ks?g, ?gyis csak g?nnyal ?s hitetlenkedve n?zn?nek adologra, ez pedig negat?v hat?ssal lenne r?. Tal?n le is t?rn?, ?s elkedvetlen?ten? att?l, hogy v?ghezvigye aterv?t. Levi nemcsak ebben adologban volt ?vatos, m?s foglalatoss?gait sem mondta el m?soknak, addig, am?g meg nem val?s?totta azokat. Az els? el?ad?s t?m?j?t h?rom m?sik ?js?gban hirdette meg. Ott tanfolyamnak nevezte. Fiatalokat c?lzott meg ahirdet?ssel, akiknek nem csak tetszik az ?r?s, hanem, akik komolyan szeretn?nek ?js?g?r?ssal foglalkozni.

: 1 2 3