Ыбырай Алтынсарин.

АТЫМТАЙ ЖОМАРТскачать книгу бесплатно

АТЫМТАЙ ЖОМАРТ

Атымтай жомарт ?зi есепсiз бай бола т?рып, к?н сайын бiр мезгiл ?стiне ескi-??с?ы киiм киiп, отын кесiп, ш?п тасып ж?мыс ?ылады екен. Бiр к?нi ?зiнi? жа?ын, таныстары с?рады дейдi:

– Жомарт, ??дай бергей д?улетi?iз бар, аш?а – тама?, жала?аш?а – киiм, ?йсiздерге – ?й болды?ыз, с?йтiп т?рып ?з басы?ызды кемшiлiкке салып, жете алма?ан жарлыша отын кесiп, ш?п тасы?аны?ызды? ма?ынасы не? – деп.

Жомарт айтты дейдi:

– Т?рт т?рлi себеп бар. ?уелгiсi: ?демi ат, асыл киiм, ас?ан д?улеттi ?не бойы ?дет етсе?, к??iлге жел кiргiзедi; сол желiккен к??iлмен ?зiмнен терезесi т?мен бейшаралардан жиренiп, к?з салмай, кем-кетiкке ж?рдем берудi ?мытармын деп ?ор?амын. Екiншiсi: бар бола т?рып мен ж?мыс ?ылсам, м?ны? кемшiлiк емес екенiн бiлiп, кейiнгiлер ?бiрет алсын деймiн. ?шiншiсi: к?н сайын ?з бейнетiммен тап?ан бiр-екi п?л?а нан сатып алып жесем де бойыма сол тама? болып тарайды, е?бекпен табыл?ан д?мнi? т?ттiлiгi, сi?iмдiлiгi болады екен. Т?ртiншiсi: ??дайта?аламны? берген д?улетiн ?зiмсiнiп, тиiстi орындарына жаратпай, к?бiсiн ?зiм iшiп-жеп, ?зiм т?тынсам, мал берген иесiне к?н?лi болармын деп ?ор?амын, – дедi.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно