Ибадулла Байджанов.

?умо ?ўнган ша?ар. Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 ва Му?аммад Ризо Эрниёзбек ў?ли Ога?ийнинг 190 йиллиги юбилейларига ба?ишланадискачать книгу бесплатно

© Ибадулла Самандарович Байджанов, 2016

© Рустам Ибадуллаевич Самандаров, фотографии, 2016


Редактор Абдулла Сафоев

Корректор Махмуд Ибадуллаевич Самандаров

Корректор Рустам Ибадуллаевич Самандаров

Корректор Ме?рибон Сафоева


ISBN 978-5-4483-5005-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Байджанов Ибадулла Самандарович


?умо

Улу?лар ру?и мададкор

Сўз боши


Хоразм! Бу биргина калимани тилга олишимиз билано? кўз ўнгимизда жаннатмакон ўлка намоён бўлади, ?албларимиз фахр-ифтихор туй?уларига тўлиб тошади. Ўз ба?рида Аль-Хоразмий, Беруний, Па?лавон Ма?муд, Шайх Нажмиддин Кубро, Аз-Замахшарий, Ога?ий, Жалолиддин Мангуберди каби улу? зотларни камолга етказган ва улар ор?али ўзбекнинг шон-шу?рати, а?л заковати, ирода ва жасоратини жа?онга танитган бу табаррук тупро?нинг ?ар ?аричи кўзга тўтиё, му?аддас. Президентимиз И. А. Каримов Хиванинг 2500 йиллиги юбилейи тантаналарида сўзлаган табрик нут?ида «Хоразм му?аддас замин, ўзбек давлатчилигининг тамал тошлари бундан 2700 йил му?аддам айни Хоразм во?асида ?ўйилган. Хоразм тарихи ўзбек давлатчилигининг асоси, унинг ?удрати ва ?адимийлигининг тасди?идир» деган эди. Юртбошимизнинг ишонч билан айтган бу сўзлари ?ар бир хоразмлик ?албини тўл?инлантириб, ота-боболаримизга муносиб бўлиб яшашга ундайди.

Агар кў?на Хоразм харитасининг ўтмиши ва бугуни билан танишадиган бўлсак, унинг маркази Урганчда ?ам улу?вор ишлар амалга оширилганлигининг гуво?и бўламиз. Бир-биридан му?ташам бинолар, йўллар, хиёбонлар, бо?лар барпо этилди. Аэропорт, вокзал, кинотеатр, ме?монхона, муста?иллик шарофати билан ?урилган ?ўшма корхоналар – Урганч кўрки, Хиванинг 2500 йиллиги, Урганчнинг 350 йиллиги муносабати билан во?а маркази янада гўзаллашди, обод, кўркам, хушманзара масканга айланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг ?арорига кўра 1999 йилда бирданига икки улу? сана – Ватан озодлиги йўлида жонини фидо ?илган довюрак курашчи, миллий ?а?рамон, жа?он хал?лари тарихида ўчмас из ?олдирган Жалолиддин Мангубердининг 800 йиллиги ?амда хал?имизнинг миллий маданияти, маънавияти ва маърифати тара??иётига улкан ?исса ?ўшган ато?ли шоир, тарихнавис, таржимон, давлат арбоби Му?аммад Ризо Эрниёзбек ў?ли Ога?ий таваллудининг 190 йиллиги тантаналари ?ам айнан Хоразм маркази Урганч ша?рида кенг нишонланади. Ана шу юзадан чи?арилган ?арорлар бўйича бу улу? анжуманларга ?арата тайёргарлик ишлари алла?ачон бошланиб кетди. Белгиланган тадбирларга кўра кенг кўламда бунёдкорлик, ободонлаштириш, ташви?от ишлари олиб борилади.

Хоразм, бу му?аддас масканда камолга етган улу? инсонлар, Урганч ва урганчликлар ?а?ида ?атор рисолалар чоп этилади. Шулар ?атори ушбу китоб ?ам икки улу? айёмга арзугулик тўёна ?исобланади. Бу китобда во?а юраги ?исобланган Урганч мисолида му?аддас заминимиз Хоразмда ту?илиб, камолга етган буюк инсонлар, ота-боболаримизга бўлган муносабат чин дилдан из?ор этилади, Урганчнинг ўтмиши бугуни ?а?ида фахр билан ?икоя ?илинади.

Китобнинг иккинчи ?исмида эса ша?ар му?итида уйсозлик, ?урилиш жараёнлари, атроф худудни ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, иморат ва иншоотларни таъмирлаш, безаш, турли лойи?алар тайёрлаш ва танлаш, ша?арларнинг меъморий санъатга оид маданияти каби му?им масалалар юзасидан ?имматли фикр – муло?азалар билдирилади, ани? ва фойдали, ?улай таклифлар ўртага ташланади. Бу жи?атдан ушбу китоб ?окимликлар, меъморлар, лойи?ачилар ша?ар таъмирланиши ва янги ?урилишлар билан бо?ли? ташкилотлар, ?урилиш со?аси мутахассислари тайёрлайдиган ў?ув юртлари талабалари учун му?им услубий ?ўлланма бўла олади.

Китоб муаллифи ?а?ида икки о?из сўз: Ибадулла Байджанов – асли Урганч ша?рида ту?илган. Хоразмнинг и?тидорли меъмори. Ўз со?асини чу?ур ва яхши билади.

Хоразм тарихида биринчи бўлиб меъморчилик фанлари номзоди унвонига сазовор бўлди. Республикада ўз ме?нати, ижодий изланишлари билан кўзга кўринган талантли мутахассис, истеъдодли олим. Ташкилотчи ва ташаббускор ра?бар. Мен узо? йиллар ?атор ?урилиш ташкилотларида ра?бар бўлиб ишлаганлигим сабабли Ибадулла Байджановни ?урувчилик, бунёдкорлик ишларига ?ўшган ?иссасини яхши биламан. Айни?са 15 йилдан зиёд Урганч ша?ар бош архитектори вазифасида ишлаб, во?амиз марказини чиройли ва кўркам манзара кашф этишида жонбозлик кўрсатди. Аэропорт, вокзал, марказий универмаг, ?атор маданий – маиший бинолар, микрорайонлар бунёд ?илинишида И.С.Байджановнинг хизматлари катта. 1988 йилдан буён Урганч ?урилиш колледжи директори вазифасида сид?идилдан фаолият кўрсатиб келмо?да. Унинг бевосита ташкилотчилиги ва ташаббуси билан техникум колледжга айланди. «Архитектура», «Хал? хўжалигини ривожлантириш ва и?тисод», «?урилишни кўкаламзорлаштириш», «?урилишда тижоратчилик», «Хўжалик ?у?у?шуноси», «Молия», «Менежмент» каби мутахассисликлар бўйича янги бўлимлар очилди. Янги ў?ув биноси ?ад ростлади. Бо?, хиёбон, гулзорлар яратилди.

Ибадулла Байджанов «Урганч ша?ар архитектураси», «Диплом лойи?алаш услуби», «Меъморлар маскани» каби ?атор рисола, монографиялар, республика ва?тли матбуотда босилган 120 дан оши? илмий оммабоп ма?олалар муаллифи ?амдир. Унинг ушбу янги китоби икки улу? анжуманга муносиб тўёна бўлиши билан бирга энг му?ими ўз она юртига, ота-боболаримизга, муста?ил диёримизга бўлган ме?р-му?аббат ифодаси ?амдир.

Мен урганчликларни, Хоразм а?лини икки улу? анжуман —Жалолиддин Мангубердининг 800 ?амда Му?аммад Ризо Эрниёзбек ў?ли Ога?ийнинг 190 йиллиги шодиёналари билан чин дилдан ?утлайман. Ушбу китоб муаллифи, ташаббускор ва ижодкор ра?бар, Ўзбекистон Олий Мажлисининг депутати И.С.Байджановнинг хайрли ишларида зафарлар тилайман.

Эргаш Юсупов
Урганч ша?ри ?окими

Со?илдаги ша?ар

Урганч. Хоразмдек кўхна, жа?онга маълум ва маш?ур, му?аддас масканга шу ша?ардан кириб борилади. Гўё у бу табаррук заминнинг бош дарвозаси. Во?анинг ?айнаб-жўшиб уриб турган юраги. Вилоят маркази. Кундан-кунга чирой очиб жамоли ва камоли кўзларни ?увонтириб, ?албларга фахр-?урур ба?ишлаётган Урганч муста?ил Ўзбекистонимизнинг кенжа нав?ирон ша?арларидан бири ?исобланади. Амударёнинг ?уйи о?ими чап со?илида жойлашган. Ша?ар ўртасидан ўтган Шовот канали Урганчни шимолий ва жанубий ?исмларга ажратиб турибди. Ша?арнинг шимолий ?исмида асосан турар жой бинолари, илмий маданий —маърифий муассасалар, ташкилотлар, маиший хизмат кўрсатиш корхоналари, жанубий ?исмида эса ишлаб чи?ариш корхоналари ?ад ростлаган. ?ар иккала со?илни баланд, катта, замонавий кўприклар ?удди мустахкам занжир ?ал?асидек бир-бири билан бо?лаб турибди. Во?а марказига аэропорт, темир йўл вокзали, автобуслар шо?бекати ор?али Ўзбекистонимизнинг турли вилоятларидан, хорижий мамлакатлардан ме?монлар келиб Хоразм во?аси билан, унинг гуллаб яшнаётган ша?ри Урганч билан я?индан танишмо?далар.Урганч кўчаларини кезар экансиз, я?ин-я?инларда бу кўчаларнинг ?ишда лой, ёзда чанг босиб ётганига сира-сира ишонгингиз келмайди. Равон йўллар, кенг кўчалар, кўркам турар жойлар, серфайз бо?лар-у гулзорлар, фавворалар ша?ар ?уснига ?усн ?ўшиб турибди. Айни?са тунги Урганч жамоли кўзларни яшнатади, турфа рангдаги сон-сано?сиз чиро?лар, шиорлар, рекламалар, тасвирлар… Булар Урганч о?шомини янада файзли, шуку?ли ?илиб юборган. ?умо ?уши ?анот ?о?иб турган муста?иллик майдони ўзгача ?урур, ифтихор ба?ишлайди.

Урганч илм-фани санъат ва маданияти, саноати юксалиб бораётган нав?ирон ша?арлардан бири. Бугунги кунда бу ша?ри азимда бешта ?урилиш трести, олтита дирекция, 24 дан оши? ?ўшма механизациялашган колонна, бешта очи? турдаги ?иссадорлик жамияти, 16 дан оши? бош?арма ва бўлимлар, 7 та ў?ув ишлаб чи?ариш комбинати, учта ?урилиш таъмирлаш бош?армалари, 9 та ?урилиш участка, 7 та корхона, 4 та завод фаолият кўрсатиб, и?тисодий ижтимоий ривожланишга ўз ?иссаларини ?ўшмо?далар.

Кейинги йилларда Республикамиз Президенти ва ?укуматимиз муста?илликни ?ўлга киритган диёримиз учун малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш масаласига ало?ида эътибор ?аратмо?да. Олий ва ўрта махсус таълимнинг моддий техника базасини муста?камлаш, таълим-тарбия самарадорлигини ошириш ва такомиллаштириш тадбирлари кўрилмо?да.

Урганч ша?рида 50 га я?ин бо?ча ясли, 28 та мактаб ва 4 та ?унар техника билим юртлари мавжуд.

Педагогика ва тиббиёт билим юртлари, гидромелиорация ва автомобиль йўллари техникумлари, ?урилиш ва банк коллежлари, муси?а билим юртида кўплаб йигит-?излар та?сил олмо?далар.

Республика Вазирлар Ма?камасининг «Ўзбекистон Республикаси минта?авий олий ў?ув юртларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тў?рисида» ги ?арорига асосан Урганчда Тошкент хал? хўжалиги ва тиббиёт институтларининг филиаллари иш бошлади. Бу эса во?а марказида малакали мутахассислар тайёрлаш борасида янги имконият уф?ларини белгилаб берди. ?озирги кунда ана шу филиаллар базасида даволаш иши, педиатрия иши университетда эса и?тисодиёт факультетлари ташкил ?илинди. Кучли билимга, и?тидорга эга мутахассисларнинг бир жойга тўпланиши натижасида информатика ва электрон ?исоблаш техникаси, инглиз тили, кимё бўйича малакали кадрлар тайёрлашни янада яхшилаш имкониятлари яратилди. Урганч илм-фан тара??ий топаётган зиёбахш масканга айланди. 1986 йилда ишга туширилган «Китоблар уйи», 1987 йилда фойдаланишга топширилган ?урбон ота Исмоилов номли вилоят кутубхонаси, 1991 йилда бунёд этилган янги замонавий босмахона биноси ?ам Урганчдаги маърифат сарчашмалари ?исобланади.
Мутахассислигим меъмор бўлганлиги боис Урганчда амалга оширилаётган бунёдкорлик жаб?аларини эътибор билан кузатаман. Ён дафтарларимда ша?арда ?урилган биноларнинг, турли корхоналарнинг яратилиш тарихига оид ?айдлар кўп. Республика ва?тли матбуотда Урганчдаги бунёдкорлик жаб?алари ?а?ида ?икоя ?илувчи «Кўркам бинолар ?урайлик», «Урганч бугун ва эртага», «Ша?ар чирой очмо?да», «Тез ва соз ?урайлик», «Ша?ар му?ити муаммолари» номли ва яна ўзбек ва рус тилларида ўнлаб ма?олаларим эълон ?илинган Ушбу рисолани ёзишдан олдин ана шу ма?олалар тукумини бир ?атор кўздан кечирдим. Аён бўлдики, уларда айтилган фикрлар, муло?азалар, режалар, муаммолар ?ал этилиб, орзу умид ?илганимиздек Урганч кўркам, замонавий, чиройли ша?арга айланмо?да.

Гуллаб-яшнаб бораётган она ша?римда амалга оширилган ишлар, фидойи инсонлар, хуллас Урганчнинг бугуни ва эртаси ?а?ида ?икоя ?илишни ният ?илдим

Меъморлар масъулияти

?ар ?андай ша?ар ёки ?ишло?нинг ?ад ростлаши, гўзал ва кўркам манзара касб этиши энг аввало меъморлар ме?натига бо?ли?. Меъморлар том маънода гўзаллик яратувчи бунёдкорлар ?исобланади. ?ар бир даврнинг ўз меъмори бунёдкорлари бўлган. Замонлар ўтиши билан моддий техник ва бадиий эстетик имкониятлар кенгайгани сайин меъморчилик услублари ?ам такомиллашиб, ю?ори по?оналарга кўтарила борган. Урганчда ?ам улу? меъморлар самарали ме?нат ?илганлар.

Урганчнинг бугунги жамолида, фойдаланишга топширилган кўплаб иншоотлар, саноат корхоналари, турар жой бинолари, мактаблар болалар муассасалари ?амда шифохоналар ?урилишида фидокорлик кўрсатиб ишлаётган кўп сонли ?урувчилар ?иссаси катта, албатта.

Аммо бунда лойи?ачилар ва архитекторларнинг хизматлари ?ам ди??атга сазовор. Хоразм вилояти меъморлари бўлиб ишлаган Чумаев Ф. А., Виталий Прокофьевич Скорочкин, Ринат Ма?судович А?медов. (У «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган архитектор» унвонига сазовор бўлган. 24 йил вилоят бош архитектори вазифасида ишлаган.) ва ?озирги кунда бу лавозимда фаолият кўрсатаётган Шавкат Хусаиновлар ?ам во?а марказини миллий услублар асосида кўркам, ихчам ?олда шаклланишига ?исса ?ўшганлар.

Урганч ша?рида 1964 – 1973 йилларда бош архитектор бўлиб ишлаган Суюн Йўлдашев ?ам изланувчан ва фидоий меъморлардан бири эди. У ишлаган даврда ша?ар бош режаси асосида якка тартибда хўжаликларнинг уй-жой ?урилиши учун имкониятлар яратиб берилди. Тошкент лойи?алаш институти билан биргаликда Урганч марказининг бирлашган маъмурий бинолари ?исобланган кенгашлар уйи бунёд этилди. Инженерлик коммуникациялари ?урила бошланди.

1973 йилдан 1988 йилгача Урганч ша?ар бош меъмори вазифасида ишлаш масъулияти ушбу сатрлар муаллифи зиммасида эди. Ўн беш йил бу лавозимда фаолият кўрсатган даврларни эсласам, во?а маркази кўркига кўрк бўлиб турган кўплаб му?ташам иншоотларни ?ад ростлашига ?ўшган ?иссамни ?албдан ?ис ?илиб, ?ам юртларим хизматига камарбаста бўлганлигим билан фахрланаман. Лойи?алар тайёрлаш, ?урилиш ишларини изчил йўлга ?ўйиш, сифатини кўздан кечириш учун ва?т билан ?исоблашмай ишлашга тў?ри келган. Бунинг устига ?урилишларни сифатли лойи?а смета ?ужжатларини ма?аллий шароитнинг ўзида тайёрлаш учун биронта лойи?алаш ташкилоти тузилмаган. Дуч келинадиган катта-кичик масалаларни ?ал этиш учун кўп ва?т ва мабла? сарфлаб пойтахтга бориб келишга тў?ри келар эди.

Ша?ар табиати гўзаллигига туташ турар жой бинолари мажмуасини бунёд этиш учун изчил изланишлар олиб борилди. Урганч уйсозлик комбинатининг имкониятлари кенгайтирилди. ?урилиш конвейерларида биргина 146 – серияли эмас, 76 сериялардаги уй блоклари чи?ариш йўлга ?ўйилди. Ша?ар меъморчилигида йирик панелли ?иштдан уйлар тиклаш ?ояси амалга оша бошлади. 2, 3, 4, 6 микрорайонлар барпо этилди. Катта магистрал йўллар, темир йўл устидан ўтадиган учта баланд кўприк ?урилди. Инженерлик коммуникациялари ?урилиши ривож топиб, марказий водовод ёт?изилди.

Йирик коммуникация ?увурлари ?урилиши амалга оширилди. Кўплаб янги насос станциялар ишга туширилди.Урганч ша?рининг савдо зонасида «Марказий универмаг», «Болалар дунёси», спорт дўконлари, «Китоблар дунёси» магазинлари ?урилди. Янги ?урилган кўп ?аватли биноларнинг биринчи ?аватида а?оли э?тиёжини ?ондириш ма?садида ози?-ов?ат ва бош?а рўз?орбоп буюмлар сотиладиган дўконлар ишлай бошлади.

?атор маъмурий бинолар ?амда вилоят ?окимлиги, «Урганчтрансгаз» биноси, «Почта, телефон, телеграф», вилоят су?ориш тармо?лари, вилоят касаба уюшмалари бинолари, ?озирги Тошкент тиббиёт институти филиали жойлашган бинолар ша?ар салобатини оширди. Ога?ий театри, «Хоразм» кинотеатри, «Жай?ун» ме?монхонаси каби улкан иншоотлар Урганч ?уснига ?усн ?ўшди.

Ша?арсозлик тугунлари таркиб топди. Урганч ша?ар ?окимияти биноси ва унинг атрофидаги бинолар, темир йўл вокзали биноси ва унинг атрофидаги бинолар, аэропорт биноси ва унинг атрофидаги бинолар.Бинолар ?урилишида битта катта ?оя – бир бутун яхлит ансамбллар ташкил ?илиш бош ма?сад ?илиб ?ўйилди. Натижада бир-бирига уй?ун ?олда бунёд этилган биноларда композиция, ритм, пропорция, пластика масалалари тўла ?ал этилганлиги кўзга ташланди.

Кенг ми?ёсда амалга оширилган ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш тадбирлари натижасида Аль-Беруний кўчасидан ўтган ёп бетон плиталар билан ?опланди, йўлаклар, ари?лар, тартибга келтирилди. Шовот канали бўйларида, ша?ар марказидаги катта кўл атрофларида янги дам олиш зоналари, болалар учун кичик «ша?арчалар» ташкил этилди.

1988 йилдан 1997 йилгача Комил Матчанов, Матё?уб Полвонов, Алишер ?одиров, ?амид Худайбергановлар бош меъмор бўлиб хизмат ?илдилар. ?озирги кунда Абдулла Байджанов шу вазифада фаолият кўрсатмо?да. Бу меъморлар иштирокида ?ам муайян ишлар амалга оширилди. Айни?са ?адимий Хиванинг 2500 йиллигининг кенг ми?ёсда нишонланиши бутун Хоразм, хусусан Урганч учун ?ам му?им во?еа бўлди. «Хива юбилейи Урганчдан бошланади» деган шиор остида 1997 йил бошидан бунёдкорлик, ободонлаштириш ишлари ?из?ин давом этди. Чунки чиндан ?ам Хива зиёрати, тўйига ташриф буюрадиган ме?монлар аввало Урганч ша?рига келишади. Ме?мон келадиган уй, кўча чиннидай озода, ораста бўлиши – хал?имизнинг ?он-?онига сингиб кетган азалий одати. Тўйга тўёна ?озирлаш барча урганчликларнинг ягона орзуси бўлиб ?олди. Бунга барча ташкилот муассасалар ўз ?иссаларини ?ўшдилар. «Хоразмйўл» ?иссадорлик жамияти ало?ида ?иммат кўрсатишди. Йўлсозлар 6—13 ма?алла кўчалари йўллари ва йўлакларини бепул асфальт ?илиб беришди. Саноат фу?аро ?урилиши механизациялашган колоннаси бунинг учун минг куб метр тош беришди.

Энг му?им муаммо сув тан?ислиги эди. ?ир?изёпга учта насос ўрнатилиб дарахтлар, экинларни гуркираб ўсишига имкон яратилди. Кўмилиб ?олган ари?лардан ?ам сувлар шар?ираб о?а бошлади. Кўчатларга, йўлакларга файз кирди. Янги гулзорлар, хиёбонлар ташкил этилди. Катта кичик фавворалар ўрнатилди. Аль-Хоразмий кўчасининг икки ёнидаги йўлаклар таниб бўлмас даражада кўркам ?иёфа касб этди. На?шинкор, ихчам, бежирим плиталар йўлакларга тўшалиб, ша?арликлар ва ме?монлар пойи ?адамида аввалгиларга ўхшамас ажойиб йўлак пайдо бўлди. ?аммасидан ?ам ?увончлиси ме?монлар бутунлай янгидан таъмирланган аэропортда кутиб олинди. Юбилей муносабати билан Ўрта Осиёда узунлиги жи?атдан ягона «Урганч – Хива» троллейбус тармо?и ишга тушди.

Келажаги порло? ша?ар

Ша?арнинг 350 йиллиги муносабати билан бунёдкорлик ишлари, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш давом эттирилди ва ?увонарли ишлар амалга оширилди. Бу борада янада сер?ирра тадбирлар белгиланди. Чунки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг ?арорига кўра яна икки улу? сана Урганчда нишонланади. Миллий ?а?рамонимиз, буюк ватанпарвар Жалолиддин Мангубердининг 800 ва улу? шоир ва аллома Му?аммад Ризо Эрниёзбек ў?ли Ога?ийнинг 190 йиллиги шодиёналари во?а маркази Урганчда байрам ?илинади. Демак, бунёдкорлик, яратувчанлик, тенгсиз гўзалликлар кашф этиш яна жадал давом этади. Бу жаб?аларда меъморлар ўз зиммаларидаги масъулиятни сезганлари ?олда олдинги сафларда борадилар. Му?ташам бинолар, сайлго?лар гулзорлар, хийбонлар яратишда ўзларининг бутун ижодкорлик ?обилиятларини ишга соладилар.

Урганч яхши кунлар ?ўша юбилейлар шарофати билан янада улу?ворлик, гўзаллик касб этиши шак шуб?асиздир. Бу ша?ри азимда Хоразм во?аси, бинобарин а?ли ўзбек хал?и мардлиги, ватанпарварлиги, яратувчанлигининг тимсоли она Тўмарис ?айкали ?ам ?ад ростлайди. Аль-Хоразмий, Аль-Берунийдек буюк боболаримиз шарафига бо?лар барпо этилади, уй – музейлари ?ад ростлайди. Рамзий ма?баралари бунёд этилиб, му?аддас зиёратго?га айлантирилади. Усти ёпи? бозор элдошларимиз, ме?монлар хизматида бўлади.

Шовот ва ?ир?изёп каналлари ?айта таъмирланиб, атрофида сўлим оромго?лар ташкил ?илинади. Амир Темур номли маданият ва истиро?ат бо?ида ?ам ?атор ?урилишлар, таъмирлаш ишлари амалга ошади. Кўчаларга, хиёбонларга рангли неон чиро?лари, катта чиройли реклама кўргазмалар ўрнатилади. Урганч ?ўша юбилейгача ўзгача тароват, гўзаллик кашф этади.

Урганч асосчиси

Урганч марказида ?ад ростлаган бу ?айкалга ?амша?арларимиз ?ам, во?а марказига ташриф буюрадиган ме?монлар ?ам ўзгача ме?р, эътибор ди??ат билан назар ташлайдилар. Соби? шўролар даврида бу ерда эл-у юртимизга ало?аси бўлмаган бош?а бир миллатига мансуб кишининг ?айкали узо? йиллар анча жойни эгаллаб турди. Унинг ?илган ишларини ?еч ким тилга олмади. Хоразм умуман Ўзбекистон ?а?ида тасаввурга ?ам эга бўлмаган бу зотнинг ?айкали, ни?оят, исти?лолнинг илк йилиё? кўздан йиро?лашди. Ва энг му?им, унитилмас, ?увончли во?еалар шу бўлдики, бу ер кенгайтирилиб, атрофи гулзорга айлантирилиб, салобатли, улу?вор бир ?айкал бунёд этилди. Бу ўзбек миллатининг жа?онга танитишда, довру?ини оширишда муайян тарихий хизматлар ?илган улу? инсон Абул?озий Ба?одирхоннинг ?айкалидир.

?айкал муаллифи Шавкат Усманов бу гал ?ам ўз истеъдоди, и?тидорининг янги ?ирраларини ёр?ин намоён эта олган. Абул?озий Ба?одирхон отдан тушганича юртдошларга миннатдор бо?иб, гўё ўз юртининг буюк келажагига пойдевор ?ўйишга ?озирланаётгандай. ?ўлида ўро?ли? харита. Шуб?асиз бу ўзи асос солган янги Урганч харитаси. Ва унда акс этган исти?бол режаларини тезро? амалга ошириш учун узо? сафардан етиб келиб, юртида тўхтаб, отдан со?инч ва ишонч билан тушганича ?ал?ига пешвоз чи?иш ла?заси бир умрга му?рланиб ?олгандай. Мен бу фикримни, маш?ур хайкалтарош элдошим, фикрдошим, биз меъморларнинг энг я?ин дўсти Шавкат Усмановга айтганимда у тўл?инланиб шундай деди;

Тў?ри англабсиз. Мен Урганч асосчиси Абул?озий Ба?одирхон сиймосини яратиш устида узо? изландим. Ўн еттидан оши? эскизлар тайёрладим. Улардан бирида Абул?озийнинг отнинг устида турган пайти ?ам тасвирланган эди. Лекин мен кўп ўйланиб бу фикримдан воз кечдим. Ўзбекистонда ва бош?а юртларда от устида турган инсонлар сиймоси гавдаланган ?айкаллар бор. Шулардан нусха бўлиб ?олмасин дедим. Сиз айтгандай, юрт эгаси, буюк хон отдан тушиб, элдошлари, ?ал?ига пешвоз чи?иб, уларга яхши бир хуш хабар айтишга шошилаётган ла?засини яратишга жазм ?илдим. Бу бадиий кенгаш аъзоларига ?ам ра?барларимизга ?ам маъ?ул тушди. Агар оз бўлсада мен шундай улу? элдошимиз сиймосини яратишга ?исса ?ўшган бўлсам ўзимни бе?ад бахтиёр ?исоблайман.

Мен олим меъмор сифатида бу ?айкал ша?римиз кўркига кўрк ?ўшиб ?уснига холдай ярашиб турганлигини ?ис ?иламан. ?ар гал ?айкал ёнидан бефар? ўта олмайман. Унга синчков ниго? ташлайман. Улу?ворлик, салобат, юртга ме?р, янги бунёдкорлик ишларига даъват, ?амма-?аммаси ?айкалда мужассам. Унга бо?иб, маш?ур элдошимиз ?а?ида мушо?адага бериламан: Абул?озий Ба?одирхон Хоразмнинг мард жасур фарзанди. Мо?ир лашкарбоши, зукко олим, теран фикрли тарихчи. У асосий бойлик – ?ал?нинг си?ат-саломатлиги деб билган. Шу боис шо? бўлсада табиблик билан ?ам ном таратган. ?ал? табобатига оид тўрт ?исмдан иборат «Манофи ул инсон» рисоласини ёзиб ?олдирган. Унда шифобахш гиё?ларни экиш, парвариш ?илишдан тортиб, улардан турли дори-дармон тайёрлашгача батафсил зикр этилган. Бу асар ?озирги замон тиббиётида ?ам энг нодир ?ўлланма ва йўлланмалардан бири сифатида ў?иб ўрганилмо?да, ундаги ?имматли фикрлар ?аётга тадби? этилаяпти.скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2