Ибадулла Байджанов.

Муста?иллик меъморлари. (?исобат– лав?алар)скачать книгу бесплатно

© Ибадулла Самандарович Байджанов, 2016

© Рустам Ибадуллаевич Самандаров, фотографии, 2016


Редактор Абдулла Сафоев

Корректор Махмуд Ибадуллаевич Самандаров

Корректор М. Сафоева


ISBN 978-5-4483-4169-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Урганч ?урилиш касб-?унар коллежи ташкил ?илинганига 35 йил тўлди. Ушбу дарго? ра?бари, меъморчилик фанлари номзоди, Ўзбекистон Олий Мажлиси депутати И.С.Байджанов ана шу ?утлу? санага ба?ишлаб ёзган кўлингиздаги тўйёна китобда коллежда сўнгги ?исобот йилида амалга оширилган ишлар, келгуси режалар ?а?ида ?икоя ?илинади.

Китобнинг «Муста?иллик меъморлари» деб номланиши бежиз эмас. Зеро ?ар ким ўз касбининг чинакам меъмори бўлиб, буюк келажак йўлида сид?идилдан хизмат ?илишга бурчлидир. Шу жумладан Ўзбекистон муста?ил мамлакатимизни гуллаб яшнашига, буюк келажакни тобора я?инлаштиришга, исти?лол ?алабаларини муста?камлашга Урганч ?урилиш касб – ?унар коллежи а?ил жамоаси ?ам ўзига яраша муносиб ?исса ?ўшиб келмо?да.


Муста?илликни муста?камлашга ?исса
(Сўз боши)

Хоразм! Жа?онга не-не улу? зотларни етказиб берган бу кў?на ва нав?ирон во?а ўз бунёдкорлиги билан ?ам маълум ва маш?урдир. Бу ?адим юрт бўйлаб кезар экансиз, ?аётнинг бир ?икматидан ого? бўласиз. Меъморчилик бу ўлкада азал азалдан жуда катта ?адр-?имматга эга, энг ардо?ли ва фахрли касб. Во?а ?унармандчилигининг гултожи. Бир-биридан му?ташам ва муста?кам бинолар, саройлар, ?асрлар, меъморлар ва ?урувчиларнинг а?л – заковати, билим ва ма?орати ?аммасидан ?ам му?ими ўз она юртига ме?р ва садо?ати туфайли ?ад ростлаган. Биргина ?адим Хива обидалари буни исботлаб турибди. Кейинги йилларда, айни?са Ўзбекистон Республикасининг муста?илликка эришганидан сўнг ўтган ?ис?а давр мобайнида бунёд этилган замонавий иншоотлар эса бугунги авлодларнинг аждодларимизнинг улу? ишларини астойдил давом эттираётганлигидан далолат бериб турибди. А?оли исти?омат ?иладиган уйлар, ишлайдиган ёки ў?ийдиган дарго?лар, ?ўшма корхоналар, йўллар, кўприклар буларнинг барчаси ажойиб касбукорлик со?иблари – ?ўли гул ?урувчилар томонидан бунёд этилган ва бу эзгу ишлар узлуксиз давом эттирилмо?да.

Ушбу китобда Хоразмда меъморлар, ?урувчи кадрлар тайёрлаш борасида самарали фаолият кўрсатиб келаётган Урганч ?урилиш коллежининг иш тажрибалари тар?иб ?илинади. Кўплаб ёш йигит ?изларни малакали мутахассислар ?илиб етиштириб, муста?ил ?аётга йўллаётган билим юрти жамоасининг ибратли ишлари ани? ва чу?ур тахлил ?илинади. Факт ва ра?амларда ?айд этилади. Айни пайтда меъмор масъулияти, ?урувчи ?адри ?а?ида фикр муло?азалар билдирилади. Келажакда коллеж жамоаси олдида турган улу?вор вазифалар кўрсатиб ўтилганки, бу а?ил жамоанинг бундан буён ?ам ёш авлод баркамоллиги йўлида янада фаол, жўш?ин ва изланиш ташаббускорлик, ташкилотчилик билан, элим деб, юртим деб ёниб ишлашни кўнглига тугганлигидан ёр?ин нишона эканлигини ифода этади.

Китоб муаллифи ?а?ида икки о?из сўз: Ибадулла Байджанов – Хоразм вилоятининг и?тидорли меъмори.

Ўз со?асини чу?ур ва пухта билади. Во?а тарихида биринчи бўлиб меъморчилик фанлари номзоди даражасига сазовор бўлган. Ўзбекистон Республикасида кўзга кўринган и?тидорли мутахассис. Изланувчан исътедодли олим. Ташкилотчи ра?бар. У 15 йилдан оши? во?а маркази Урганч шахри бош архитектори вазифасида ишлаган пайтларидан бошлаб ўзидаги ишчанлик ва инсонийлик фазилатларини кўрсата олди. Унинг фидойилиги, тиниб – тинчимаслиги ?урувчилар билан бир тан, бир жон бўлиб ишлаши натижасида во?а маркази янада кўркам, чиройли манзара касб этди. У 1988 йилда Урганч ?урилиш технику

...

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно