Ибадулла Байджанов.

Камолот кошонаси. Урганч ?урилиш касб-?унар коллежи иш тажрибасиданскачать книгу бесплатно

© Ибадулла Самандарович Байджанов, 2016

© Рустам Ибадуллаевич Самандаров, фотографии, 2016


Редактор Абдулла Сафоев

Корректор Хайитбой Абдуллаев

Корректор Махмуд Ибадуллаевич Самандаров

Корректор Зевар Махмудова


ISBN 978-5-4483-2788-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сўз боши

Хоразм беба?о маънавият, илм-у маърифат, бетакрор санъат гўшаси, буюк ?адриятлар гултожи бўлмиш «Авесто» асари яратилган ўлка, жахонга Ал-Хоразмий, Беруний, Зама?шарий, Нажмиддин Кубро, Па?лавон Махмуд, Ога?ий каби улу? зотларни етказиб берган кў?на ва нав?ирон во?а. Бу ?адим юртда бунёдкорлик хам азалдан ардо?ланиб, во?а шу?ратини аланга таратилишида му?им а?амият касб этиб келган. Меъморчилик Хоразмда энг фахрли касб сифатида ?адр ?иммат топган. Бир-биридан му?ташам ва муста?кам бинолар, саройлар, ?асрлар, мачит – мадрасалар, миноралар фикримиз исботи. Осмон остидаги очи? музей деб эътироф этилган Хива обидалари меъморлар ме?нати ва ва ма?оратини ўзида мужассам этиб турибди. Кейинги йилларда, айни?са Ўзбекистон Республикаси муста?иллигига эришилган 14 йил ичида бунёд этилган ?атор замонавий иншоотларда ?ам ота-боболаримизнинг бунёдкорлик, меъморчиликка ме?р-у садо?ати, ихлос ва му?аббати мужассам эканлиги намоён бўлиб турибди.

Урганч курилиш касб-?унар коллежи жамоаси мана 40 йилдирки ?урувчи кадрлар тайёрлаш борасида самарали ме?нат ?илиб келмо?да. Ушбу китобда билим ва касб-хунар дарго?ининг босиб ўтган йўллари, иш тажрибалари, юту?лари, ибратли ишлари та?лил этилади. Китоб муаллифи, Хоразмда илк бора меъморчилик фанлари номзоди унвонига сазовор бўлган Ибадулла Байджанов во?ада ўзининг ташкилотчилиги, ташаббускорлиги, за?маткашлиги ва фидоийлиги билан танилган инсон. Ўн беш йилдан оши? Урганч ша?ри Бош меъмори вазифасида ишлаб во?а марказини кўркам, чиройли, серфайз бўлишига катта ?исса ?ўшган. 1988 йилдан буён Урганч ?урилиш Техникуми (?озирги пайтда коллеж) директори сифатида фаолият кўрсатиб келмо?да. Унинг ташкилотчилиги ва ра?намолиги билан коллеж республикадаги намунавий ў?ув ва касб-?унар дарго?ларидан бирига айланди.

И. Байджанов и?тидорли ижодкор хамдир. Ўндан оши? рисола, 120 дан оши? илмий-оммабоп ма?олалар муаллифи, «?умо ?ўнган ша?ар» китоби «Олтин мерос» хал?аро жам?армасининг Хоразм вилояти бўлими мукофотига сазовор бўлди. Унинг мамлакатимиз муста?иллигининг 14 йиллигига ба?ишланган навбатдаги китоби айни пайтда ўзининг 40 йиллигини нишонлаётган ?адрдон жамоасига, она юртига ме?р-му?аббати, садо?ати нишонасидир.

Мен муаллифни ва у ра?бар а?ил жамоани ?ўша шодиёналар билан ?утлаб, муста?кам со?лик, ишларига ривож, барака тилайман.


Р.М.А?медов,

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган архитектор.


Ибадулла Самандарович Байджанов Архитектура номзоди

Шонли йиллар, шарафли ишлар

Хоразм азалдан бунёдкорлар эли.

?адим аждодларимиз томонидан бунёд этилган му?ташам иморатлар, салобатли саройлар, ?асрлар, масжид – мадрасалар, миноралар, карвонсаройлар, бозорлар ота-боболаримизнинг ?анчадан ?анча ме?нати, за?мати, ма?орати, маша??ати эвазига ?ад ростлаган. Бу интилишлар, изланишлар, за?матлар эса ўз самарасини бериб, яхшилик ва гўзаллик тимсоли бўлган кўпдан кўп бунёдкорлик ма?суллари бизгача етиб келган. Табиийки йиллар ўтган сайин жамиятнинг ривожлана бориши натижасида архитектура иншоотлари, бинолар, йирик ?урилиш мажмуалар турлари ва уларнинг кўриниши ?ам ўзгариб, замонавийлик касб эта боради. Хал?нинг турмуш шароити, маданияти, табиий шароит бунёд этиладиган иншоотларда ўз ифодасини топади. Миллий услублар замонавий жи?атдан бойитилиб, сай?ал топиб туб а?оли манфаатларига мос иншоотлар, бинолар ?ад ростлайди. ?ар ?андай замон, давр му?итига кўра ?урилиш со?асида ?илинадиган ишларга талаб, з?тиёж ошиб бораверади. А?оли сонининг йилдан йил ошиб бориши шуни та?озо ?илади. Бу эса ўз-ўзидан битта муаммо ечимини топиш заруриятини келтириб чи?аради: малакали мутахассислар тайёрлаш! Бунинг учун эса махсус билим юрти очиш керак!

1965 йил 28 августда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камаси ?арорига асосан Хоразм вилояти ижроия комитети кенгаши 323 – сонли ?арор чи?арди ва Урганч ша?рида ?урилиш техникуми сентябр ойидан бошлаб фаолият кўрсата бошлади. Хоразм ДавлатПедагогик институти Урганч ша?рининг 42– кварталида ?урилган янги бинога кўчиб, олдинги бинода ?урилиш техникуми жамоаси жойлашди.

Техникумга тажрибали муаллимлар танланиб, жамоанинг педагогик кадрлари сафи муста?камланди. 167– ?урилиш трести жамоаси талабалар учун ёто?хона ?урилишини ?ис?а муддатда тугаллади.

Дастлабки даврларда ?атор ?ийинчиликларга дуч келинган. Ў?ув ?уроллари, кўргазмали воситалари, дарсликлар етишмаслиги ў?ув-тарбия, касб-?унар ўрганиш жараёнларига ўз таъсирини ўтказмасдан ?олмаган. Кабинетлар ў?итувчи ва талабаларнинг ўз кучи билан зарур кўргазмали ?уроллар билан таъминланган. 1968 йил 3 апрелда Ўзбекистон ?укуматининг «Республикада ўрта махсус таълимни яхшилаш чоралари тў?рисида»ги ?арори барча ў?ув юртлари ?атори Урганч ?урилиш техникуми директор ўринбосари Ж. Жабборов, кафедра мудирлари Н. Тальванов, Э. Худойберганов, муаллимлар А. Соди?ов, Х. Фатхуллаев, И. Б. Цой, О. Машарипова, бўлим мудири З. ?акимов каби ўнлаган устозларни фахр билан тилга олишга бурчлимиз.

Техникумда тўпланган тажрибалар эътироф этила бошлаган. Соби? Иттифо? Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Фахрий Ёрли?и, Ўзбекистон ?укуматининг кучма ?изил байро?и, Бутуниттифо? хал? хўжалиги юту?лари кўргазмаси совринига сазовор бўлган. Билим дарго?ининг бу мав?еи тобора муста?камлана бориб, ?озирги кунда республика ўрта махсус, касб-?унар таълими Маркази буйру?ига кўра тажриба синов майдонига айлантирилган. Моддий – техника базасини мустахкамлашда, ў?итувчи кадрлар сони ва малакасини оширишда му?им а?амият касб этди.

1969 йилда 157 талаба илк бора илк бора 157 талаба битказиб чи?ди. Улар йўлланма бўйича республикамизнинг турли зарбдор ?урилишларига ишга юборилдилар. Биринчи битказувчилар орасида С. Исмоилов, Ж. Маткаримова, А. ?урбонов, А. Кондратьева, П. Петренко каби соби? талабалар бўлиб, улар кейинчалик техникумда олган билимларини янада мустахкамлаб, турли лавозимларда ишлаганлар.

Техникум иш бошлаган йилдан бошлаб, бу дарго?да узо? йилда фаолият кўрсатган 1965 йилдан 1988 йилгача директор булиб ишлаган педагогика фанлари номзоди С. И. Оллаберганов, 1990 йили Ўзбекистон олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги билим юртимизда олиб боирлаётган ибратли ишларни, и?тисодий исло?отларни ?аётга изчиллик билан ?илинаётганини жиддий, чу?ур ўрганиб чи?ди, ю?ори ба?олади. Бунинг натижасида билим юртимизга мамлакатимизда биринчи бўлиб коллеж ма?оми берилди. Бу эса бизга чексиз фахр ба?ишлаш билан бирга, зиммамизга катта масъулият юклади. Негаки, эндиликда фаолиятимизда кескин ўзгаришлар юз берди. Олдинги даврга нисбатан ўргатиладиган фан маш?улотлари сони ошди, касб-?унар эгаллаш малакаларини янада такомиллаштириш имкониятлари яратилди.

?озирги кунда 10 та йўналиш бўйимча мутахассислар тайёрланмо?да. Булар ?уйидагилардир: ?урилиш пардоз ишлари, умум?урилиш ишлари, дурадгорлик ва паркет ишлари, газ таъминоти системаси жихозларини йи?иш ва уларни таъмирлаш, интерьерлар ва жихозлар архитектураси, менежмент, молия, бухгалтерия ?исоби, соли? ва соли??а тортиш, ?у?у?ий хўжалик фаолияти. Бу кундузги бўлим бўйича. Сирт?и бўлимда эса

талабалар «Бино ва иншоотлар ?урилиши», «Газ таъминоти системаларини жихозлаш ва эксплуатацияси», «?урилишда бухгалтерия ?исоби, назорат ва хужалик фаолияти та?лили», «Менежмент», «Хўжалик ?у?у?и» мутахассислигини эгаллашлари мумкин.

Му?тарам Президентимиз И. А. Каримов коллежлар нафа?ат билим оладиган, касб-?унар ўрганадиган дарго?, балки ?орижлик ме?монларга кўрсата оладиган энг ибратли, намунали иншоот бўлишини ишонч, ?урур ва фахр билан тилга олган эдилар. Бу борада мамлакатимиз, шу жумладан вилоятимизда ўам кенг ?амровли ишлар олиб борилди ва бу борадаги хайрли ?аракатлар изчиллик билан давом эттирилмо?да. Турли йўналишдаги янги коллежлар ?урилди ва ?урилмо?да.

Мамлакатимизнинг ?айси бир ша?ар ёки ?ишло?ига борманг, кўнгилларни яйратувчи му?ташам коллежларни кўриб ?увонасиз, ба?ри дилингиз очилади. Уларда оддий де??он, ишчи хизматчиларнинг фарзандлари илм олишяпти, касб-?унар ўрганишяпти. 1999 – 2000 ў?ув йилидан бошлаб касб-?унар коллежи ма?омини олган ў?ув дарго?имиз во?а кўрки, ёшларнинг севимли масканига айланди. Бу ерда талабаларнинг давр талаблари асосида илм олишлари, касб-?унар ўрганишлари учун барча шароитлар яратилган. Икки ?аватли ва унга ёнма-ён тўрт ?аватли ?ўш бино, спорт зали ва очи? спорт майдончалари, 300 ўринли ёто?хона, шинам ошхона, 40 мингга я?ин китоб фондига эга катта кутубхона, ў?ув зали талабалар хизматида. Янги замонавий ў?ув жи?озлари, техник асбоб-ускуналар сотиб олинди. Радиоузел ташкил ?илинган эди. Кейинчалик тўрт каналли ички телестудияга ?ам эга бўлдик. Ало?ида ў?ув ишлаб чи?ариш устахонаси ?урилиб, ишга топширилганлиги эса айни?са ди??атга сазовордир. Эндиликда талабалар умум?урилиш, дурадгорлик ишлари, газ таъминоти, жи?озларни йи?иш ва таъмирлаш, ?урилиш-пардозлаш ишлари бўйича олинган назарий билимларини ана шу устахонада амалий жи?атдан тўла -тўкис муста?камлаш имкониятига эгалар. Чунки ў?ув ишлаб чи?ариш устахонаси энг замонавий, ?улай жихозлар иблан таъминланган. 54 номда лотин ёзувига асосланган дурадгорлик, ?ишт териш, пардозлаш, пайвандлаш, газ таъминоти, ганжкорлик бўйича рангли катта плакатлар тайёрланиб, устахона файесига – кўзга кўринарли жойларга илиб ?ўйилган.

?укуматимиз ва Осиё Тара??иёт банки томонидан имзоланган «Ўрта махсус касб-?унар таълимини ривожлантириш» лойи?асига биноан коллежимиз ?ам киритилган. Ушбу нуфузли Банкнинг бош режасига мувофи? «Таълим самарадорлигини ошириш йўллари», «Ба?олаш услублари», «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури фалсафаси, давлат таълим стандартлари» каби мавзуларда ў?итувчи ва мураббийларнинг барчаси семинар-тренинглардан муваффа?иятли ўтиб, махсус сертификат олдилар. Бу эса шу банк доирасида берилаётган жи?озларни, ў?ув техника воситаларини, кўргазмали ?уролларни ў?ув-тарбия, касб-?унар жараёнига тезлик билан жорий этишга имкон яратади. ?амкорлик натижасида келтирилган 70 миллион сўмлик компьютер ва бош?а асбоб ускуна,

жи?озлар иш фаолиятимизни янги педагогик технологиялар асосида олиб боришимизда му?им а?амият касб этмо?да. Мазкур лойи?а беш бос?ичда амалга оширилиши мулжалланган. Интилишларимиз, изланишларимиз зиммамиздаги катта вазифаларни масъулият билан адо этишга ?аратилганлиги барча бос?ичларда юту?ларга эришиб, я?ин келажакда коллежимизнинг дунё андозаларидаги энг замонавий коллежлардан бирига айлантиришдан далолат бериб турибди. Буни коллежимизга ташриф буюраётган хорижий ?амкасбларимиз ?ам бир неча бор эътироф этишди.

Педагог, мураббийлар етарли малакага, билим, тажрибага эга. Етти нафар фан номзоди, ўн икки нафар олий тоифали, 47 нафар биринчи тоифали ў?итувчилар самарали ме?нат ?илаётирлар. Улар ўз билимлари савиясини ошириш ма?садида мунтазам равишда ўз устларида иш олиб бормо?далар. Ўрта махсус касб-?унар таълимини ривожлантириш институти, бир ?атор олий ў?ув юртларининг малака ошириш курсларида ўз ма?орати, билимини муттасил ошириб боряптилар. Х. Чориев, М. Самандаров, Б. Жонпўлатов, ?. Абдуллаевлар хорижда – Австралия ва Индонезияда бўлиб, у ерлардаги ўзига хос касб-?унар тизимига ?иёслаган ?олда ижобий томонларини ?аётга татби? ?илмо?далар.

Ме?нат шартномаси асосида бажарилиши лозим бўлган ишлар рейтинги ишлаб чи?илиб, жорий ?илинганлиги жўш?ин ижодий му?ит яратилмо?да. Рейтинг кўрсаткичлари йилдан йилга ошиб боряпти. Р. Машарипова, О. Жуманиёзова, О. Ё?убов, М. Жабборова, ?. Рўзматов, К. Отабеков, ?. ?ўч?оров, Р. Махмудова, Б. Жонпўлатов, Р. Ражабова, Г. Эгамбердиева каби ў?итувчи, мураббийлар иш тажрибалари оммалаштирилди.

Турли маданий– маърифий, шу билан бирга касб ма?оратига оид танловлар ўтказим одат тусига кирган. «Камолот» ёшлар ижтимоий ?аракати вилоят бўлими билан ?амкорликда ?ар йили ўтказиладиган «Ёш лойи?ачи-меъмор» танлови ана шундай самарали тадбирлардан бири. Бу тадбир ор?али Хоразм меъморчилиги анъаналарини замонавий услублар билан бойитган ?олда амалий маш?ларни пухта бажарган талабалар ани?ланиб, моддий ва маънавий ра?батлантириб борилади. Х. Юсуповнинг «Келинчак ?овлиси», Б. Тоировнинг «Замонавий турар жой», Ш. Дўстжоновнинг «Бе?руз ўйинго?и» каби лойи?алари меъморчилик со?асида катта билим ва малакага эга ?акамлар томонидан ю?ори ба?оланди. Вилоят, республика ми?ёсида ўтказилаётган фанлар олимпиадаларида ?олиб чи?аётган ў?увчиларимиз сафи йилдан йилга кенгайиб боряпти.

Талабаларни бўш ва?тларини мазмунли ўтказишга ало?ида эътибор берилмо?да. Клуб, кутубхона, спорт заллари ва майдонлари талабалар хизматида. Ўндан оши? тўгараклар ишлаб турибди. Маънавият ва маърифат хонасида, ёто?хонада радио, телевизор, газета-журналлар тахтламлари, китоблар мавжуд. Тарихий жойларга, музейларга саёхатлар уюштирию турилади. Шоирлар, ёзувчилар, санъаткорлар, тани?ли спортчилар билан учрашувлар, талабаларимизга зав?-шав? ба?ишлаб, уларни баркамол инсонлар бўлиб етишишга ундайди.

«… кўпчилик одамлар яхши англайдики, фа?ит замон билан тенг ?адам ташлаётган, тез ўзгараётган дунёнинг ?атъий шарт ва талабларига жавоб беришга интилаётган мамлакатнингкелажаги ёру? бўлиши мумкин.» Бу ?аётбахш фикрлар мамлакатимиз Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси ?онунчилик палатаси ва Сенатининг ?ўшма мажлисидаги маърузасида билдирилган эди. Чиндан ?ам замон билан ?амнафаслик, даврнинг шиддаткор талаб-э?тиёжлари даражасида ишлаш, фидойилик кўрсатиш ?ар бир жамоанинг, ?ар бир фу?аронинг даъватига айланса юртимиз янада обод, кўркам, турмушимиз ?ам тобора фаровон бўлиб бораверади. Республикамиздаги бош?а ў?ув юртлари каби бизнинг ?урилиш касб-?унар коллежимизда ?ам асосий йўналиш, барча интилиш ва изланишларимиз ана шу эзгу ма?садга ?аратилган.

Коллежимиз босиб ўтган 40 йиллик шонли йўл сабо?лари ?ам бизни замон билан ?ам?адам, ?амнафас бўлишга даъват этмо?да. Демак, шарафли ишлар ?из?ин давом этади. Янги педагогик технологиялардан, мамлакатимиздаги ва хориждаги турдош коллежлар иш тажрибаларидан, интернет тизими имкониятларидан кенг фойдаланган ?олда муста?иллигимизни муста?камлашга ?адар мутахассислар тайёрлаш учун ?атъият, сабот, фидойилик кўрсатиш – асосий ма?садимиздир.


?АМКАСБЛАР ИШ ТАЖРИБАЛАРИДАН


?айитбой АБДУЛЛАЕВ,

ў?ув ишлари бўйича директориўринбосари, олий тоифали ў?итувчи, Ўзбекистон касб-?унар таълими аълочиси. 1961 йилда ?он?а туманида ?урувчи оиласида ту?илган. 1979 йили ўрта мактабни олтин медал билан битказиб, шу йили Абу Рай?он Беруний номли Тошкент Политехника институтига ў?ишга кириб, ?урувчи-мухандис мутахассислиги бўйича олий маълумот олди. 1983 йилдан 1990 йилгача Урганч ?урилиш техникумида махсус фан ў?итувчиси бўлиб ишлади. 1990—91 йилларда ?он?а туман ижроя ?ўмитаси ташкилий бўлим мудири бўлиб хизмат ?илди. 1991 йилдан буён яна Урганч касб-?унар ?урилиш коллежида фаолият кўрсатиб келмо?да. Махсус фан ў?итувчиси, бўлим мудири, касбий таълим бўйича директор ўринбосари вазифаларида ишлади. 2005 йил май ойидан ў?ув ишлари бўйича директор ўринбосари. Австралия, Малайзия мамлакатларида малака ошириб ?айтган. Бир неча услубий ?ўлланмалар, вилоят ва республика матбуотларида ёритилган илмий-оммабоп ма?олалар муаллифи.

– Коллежимиз малакали ?урувчи кадрларни хал? хўжалиги со?асига етказиб бериб келаётган республикамиздаги намунали ў?ув вакасб-?унар дарго?ларидан бири ?исобланади. Мен ўз иш фаолиятимни мана шундай нуфузли дарго?да бошлаганимдан фахрланаман.

Коллежимиз ўзининг 40 йиллик тарихида шонли йўлни босиб ўтди. Биз ?урматли узтозларимиз Н.С.Голованов, К.Д.Хен, Э. Худойберганов, М. Собурова, М.Б.Цой (Ру?лари шод бўлсин!) ?амда ?озирги кунда ?ам билим ва тажрибалари билан бизга ?амкор, мададкор бўлаётган М. Ваисов, Р. Каримов, Р. Матё?убовлар бошлаб берган йўлдан бориб, уларга бўлган ?урмат-э?тиром, садо?атимизни ў?ув, илмий, услубий, тарбиявий ишларни янада яхшилаш, такомиллаштириш билан намоён этишга ?аракат ?илмо?дамиз.

Коллеж юксалиш йўлидан боряпти. Айни?са муста?иллик йилларида икки ча?ири? бўйича Олий Мажлис депутати бўлган меъморчилик фанлари номзоди И.С.Бойжонов ра?барлиги, ташаббускорлигида янада кўркам, файзли ?иёфа касб этди, моддий техника базаси муста?камланди. Малакали мутахассис кадрлар жамоаси шаклланди.

1999 йилда коллеж тўла таъмирланиб, ?ар иккала бино – ў?ув хоналари, лабораториялар, устахоналар, кутубхона, спорт зали, ошхона замонавий талаблар асосида жи?озланди. 2000 йилда мамлакатимиз хукумати ва Осиё тара??иёт Банки ?амкорлигида амалга оширилган ўрта махсус касб-?унар таълимини ривожлантириш лойи?асига киритилди. Бу эса янги имкониятлар уф?ини очди. «Таълим самарадорлигини ошириш йўллари», «Ба?олаш методлари», «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури фалсафаси», «Давлат таълим стандартлари» каби мавзуларда ў?итувчи, мухандис– педагогларимизнинг барчаси махсус семинар-тренинглардан ўтиб, сертификат олдилар. Бу эса шу банк доирасида берилаётган жихозларни, ў?ув-техника воситаларини, кўргазмали ?уролларни ў?ув тарбия жараёнига тезлик билан самарали жорий ?илишга катта ёрдам бераётир. Шунингдек, таълим технологиялари мо?иятини, ў?итиш моделларини, услублари ва шаклларини тў?ри танлаш, улардан фойдаланиш малакасини, анъанавий ва ноанъанавий ў?итиш моделларининг афзалликлари ва камчиликларини, таълим жараёнининг технологик харитасини ва дарс ишланмасини ишлаб чи?иш, таълимнинг асосий техник ва ахборот воситаларидан фойдаланиш, ўз йўналиўлари бўйича давлат таълим стандартларига асосан янги ба?олаш мезонларини ишлаб чи?иш малакаларини чу?ур ўрганиб олдилар. Ўз навбатида бу ўрганганларини амалда самалари ?ўллаб келмо?далар.

Ў?ув хоналари, лабораториялар, химия, физика, биология фанлари бўйича янги кўргазмали ?уроллар, асбоблар, жи?озлар, ?ўлланмалар, воситалар билан бойитилди. Худди шунингдек ў?ув ишлаб чи?ариш устахонаси моддий техника базаси муста?камланди.

«Таълим тў?рисида»ги ?онун, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг сифат бос?ичи педагогик жамоамиз олдига ёшларни ў?итиш ва тарбиялашда

ўта масъулиятли вазифаларни ?ўйди. Буни дилдан англаганимиз ?олда ил?ор педагогик технологияларни ў?ув жараёнларига жадал жорий ?илиб, талабаларни билим ва касб-?унар эгаллашларига бўлган ?изи?ишини ошира бориш – бош ма?садимиз бўлмо?да. Мамлакатимиз муста?иллигини янада муста?камлашга ?одир малакали мутахассислар тайёрлаш борасидаги изланишларимиз изчил давом этади.


Зеваржон МА?МУДОВА,

маънавият ва маърифат ишлари бўйича

директор ўринбосари.

1946 йилда Урганч ша?рида ишчи оиласида ту?илган. Тошкент Давлат Чет тиллар институтини тугаллаган. Урганч ша?ар Хал? Таълими бўлимига ?арашли №2-, №12– мактабларда ў?итувчи, Алишер Навоий номли №9-мактабда ўн икки йил директор бўлиб ишлаган. 2003 йилдан буён Урганч ?урилиш касб-?унар коллежида маънавият ва маърифат ишлари бўйича директор ўринбосари вазифасида ишлаб келмо?да.

* * *

– ?ар ?андай жамоада барча юту?лар, яхши хушхабарлар замирида маънавият ётади. Азал-азалдан маънавияти юксак инсонлар жамият фахри бўлиб келганлар. «Мамлакатнинг и?тисодий ?удратини, унинг эртанги кунини, борингки, та?дирини ?ам пировард натижада а?л-заковат, маънавият ?ал ?илади. Маънавият инсоннинг, хал?нинг, жамиятнинг, давлатнинг куч-?удратидир. У йў? жойда бахт-саодат ?ам бўлмайди». Му?тарам юртбошимиз И.А.Каримовнинг бу доно фикрлари ?амиша маънавиятни ?адрлашга, улу?лашга, бу беба?о сарчашмадан ба?раманд бўлишга ундаб туради.

Коллежимизда энг аввало маънавий жи?атдан етук, билимдон, баркамол мутахассислар тайёрлаш учун астойдил ?аракат ?илишмо?да. Чунки маънавияти бой кадрларгина эгаллаган мутахассислиги билан эл-юртга наф келтиради. Камтарлик, самимийлик, ме?р-о?ибатли бўлиш, ишчанлик каби инсоний фазилатлар ?ам маънавият сабо?ларидан ?анчалик кўп ва хўп ба?раманд бўлишга бо?ли?.

Коллежимизда ?айси фан ў?итилмасин ёки амалий маш?улот ўтказилмасин хал?имизнинг маънавий ?адриятлари ёшлар онгига чу?ур сингдириб борилади. Бу эса ўзининг ижобий самарасини бермо?да. Ёшлар аъло ў?иш билан бирга жамоатчилик ишларида фаол ?атнашишга ?аракат ?илмо?далар.

Ўзбекистон Республикаси «Маънавият ва маърифат» марказининг Хоразм вилояти бўлими томонидан коллежимиз «Энг намунали маънавият хонаси» танлови совриндори бўлди ва биринчи даражали диплом билан та?дирланди. Худди ана шундай диплом маънавият, маърифат ишларининг фаол тар?иботчиси сифатида коллеж ра?бари И.С.Байджановга ?ам берилди.

Маънавий-маърифий ишлар намунали йўлга ?ўйилганлиги учун коллежимиз республика ўрта махсус касб-?унар таълими марказининг махсус буйру?ига кўра таълим стандартлари, ў?ув режа ва дастурларини тажрибадан ўтказишга мўлжалланган синов майдонига айлантирилди. Шу муносабат билан турли кўрик-кенгашлар, йи?илишлар ўтказилиб, ўзаро тажриба алмашиш одат тусига кириб ?олди.

2004 йилнинг январ ойида Олий ва ўрта махсус таълим Вазирлиги, ўрта махсус касб-?унар маркази ва унинг вилоят бош?армаси билан ?амкорликда ў?ув муассасаларидаги маънавият ва маърифат ишлари бўйича директор ўринбосарларининг кенгаши бўлиб ўтди. Унда Хоразм вилояти ва ?ора?олпа?истон Республикасидаги барча коллеж, академик лицейларнинг маънавият ва маърифат ишлари бўйича директор ўринбосарлари иштирок этдилар. Бу катта анжуманда коллежимизда маънавиятга дахлдор ишлар мисол ?илиб кўрсатилди, тажрибаларимиз алмаштирилди.скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2