Хамидулла Абдуллаев.

ЭЗОПскачать книгу бесплатно

Кириш сўзи

Хурматли китобхон биз ушбу тўпламга 3 та муста?ил асарни жойлашдик. Улар бир-бирларига ўхшамаслиги учун хайратга тушишингиз табиий, лекин ди??ат билан кузатиб борсангиз улар ўртасида албатта бо?ланиш бор. Бири олис ўтмиш, иккинчиси я?ин ўтмиш, учинчиси келажак тў?рисидаги. Ўтмиш хардоим келажакдан фар? ?илади, лекин мутло? эмас. Ўтмишнинг ижобий томонлари тинимсиз ўсиб ул?айганини гувохи бўламиз, афсуски ну?сонлар ?ам маълум даражада ўсади, биз истардикки ўтмишдаги жами нокисликлар йў?олиб борса.                                                      Буюк ватандошимиз Абу Наср Фаробийнинг фикрича бахт-саодат тушунчаси “фаол а?лга энг я?ин турган нарсадир, ва унинг маъно-мохияти фаол а?л билан ?ўшилувида яширингандир. Бахт-саодат фаол а?лнинг энг я?ин бос?ичига шиддат билан етишдирки, бу жойда рух моддий таянчга эхтиёж ?олмайди. Бахт-саодат хайрли ишнинг ўзгинаси бўлиб, хар бир инсон эришиши мумкин бўлган ма?садларнинг энг улу?идир. Барча фазилатларнинг ма?сади рухий хайрихохликдир. Демак барча рухий кечинмаларнинг сабаби ихтилоф ва ?арама-?аршиликдир. Инсон ?арама-?аршиликлар исканжасида ул?айиб, камолат ва камчиликларни эгаллайбошлайди. Демак ма?садларимизнинг энг улу?и инсониятнинг бахт-саодати учун, порло? келажаги учун ?ай?уриш ва ме?нат ?илиш.                                                Хозирги замонамизда илм ва тара??иёт шундай имкониятларни яратганки, у бутун башариятнинг асрий орзуси бўлган тўла бахт саодатни ер юзнинг ўзида яратиб беришга ?одир. Бу уч асарни ди??ат билан ў?иб чи??ан китобхоннинг кўз ўнгида, босиб ўтгани, шунга ?арамай у хар доим эзгуликни орзу ?илиб у томон одимлагани, ва айни чо?да о?ир юк остида бўлатуриб ?анчалик гўзаллашганини, ?анчалик муъжизалар яратганини гувохи бўлади.


Хотири жамлик


Со?ий ёнда бўлса ё?утлаб санам,

Узум бўлса, Хизр суви ?ам,

Зухро Мутриб Исо бўлсада Хамдам,

Шодлик бўлмас хотир бўлмас эса жам.


Бир диний уламо танишим шундай хикмат сўзлаб берган эди: Пай?амбаримиз Мухаммад (с.а.в) Парвардигорнинг хузурида бўлганларида, энг улу? неъмат тў?рисида сўраган эканлар. Олло? шундай жавоб берган экан:

Бандалар учун энг улу? неъмат танисихатлик ва хотирижамлик.                   Бу улу? неъматни бобокалонларимиз хардоим дуога ?ўл очиб Олло?дан сўраб келганлар.                                                                         Бу истакка етишиш йўлларини хамма ?ам билавермайди. Хўш унга ?андай етишиш мумкин. Энг аввалло нодон одамлар асло хотиржамликка эришаолмайдилар, чунки уларда нафс ?олиблиги о?ибатида, турли-туман жиноятлар ?илишга бўлган мойиллик кучли бўлади. Ана шунинг учун жиноятчиларнинг аксарият кўпчилиги нодон кишилардир. Наркоман, фохишабоз, ў?ри, ?иморбоз, порахўр кишилар хеч?ачон хотиржамликка эришаолмайдилар ва унга бориш йўлларини изламайдилар, ?адрламайдилар ?ам, хар доим нафс хохишини ?ондириш билан маш?ул бўладилар. Демак кишилардаги нокис сифатлар очкўзлик, каландимо?лик, хасидгўйлик, бахиллик, хиёнаткорлик кабилар хотиржамлик йўлини беркитиб ?ўяди.

Нопок одамлар хеч?ачон хотиржамликка эришаолмай ўз умриларини фожеа билан ёхуд жазо олиш билан якунлайдилар. Хотиржамликдан махрум одамларга турмуш ?увончлари, хаёт гўзалликларини кўриш насиб ?илмайди, хеч?ачон ме?р кўрмай афсус ва надомат билан ўтадилар, ўзлари ?ам хечкимга самимий ме?р кўрсатмайдилар, Уларга тинимсиз хавотирлик, кўнгли ?ашлик насиб ?илади холос. Хўш хотиржамликка кимлар эришаоладилар?

Унга халол, ме?натсевар, илмли, маърифатли кишилар эришадилар ва ?увончли, унумли ?аёт кечирадилар. Хотир жам одамнинг уй?уси мири?арли, таоми тотли, кайфияти аъло, асаблари тинч, ?аёти фаолиятли ме?нати унумли, тани со?лом бўлади, чехраси чиройли, юзидан нур сочилади. Хаётимиз осойишта, серзав? ва мазмунли бўлиши учун юртимиз тинч бўлсин, миллатимиз хотири жам бўлсин, барчамизга Парвардигор ана шу улу? неъматни дари? тутмасин. Юртимизнинг юксалиши бунданда юксак бўлаверсин.


Инсон


Инсон ижтимоий жонзот, шундай бўлмаганда эди, бу даражада юксак, бу даражада ?удратли бўлаолмас эди. У бир-биридан ўрганиб, бир-бирига ўрганиб а?илли бўлади, ўрганмай а?илли бўлишнинг бош?а йўли йў?. Тинмай ўрганиб, тинмай ўргатиб, бутун умр ме?нат ?илиб толи?маган одам зоти тинимсиз тара??ий ?илиши ?ам ани?, ана шундай хусусият уни ?еч?ачон тарк этмайди, чунки унинг вужуди орзулар макони, асло орзу ?илишдан тўхтамайи, афсуски кўпгина холатларда орзулар армонлар билан алмашиб туради.

Энди хечнарса ёзмайман дейман асаримни якўнлаш олдидан, бироз вакт ўтадию яна ёзгим келиб ?олади, бундай холат кўп маротаба такрорланди, охир о?ибат хали анчагина асарлар ёзаман шекилли деган хулосага келдим, фикримча инсоннинг фикрлаши умрбод тухтамайдиган жараён экан. Аслида шундай бўлиб чи?ди, лекин фикрлашлар ?ам ўзгариб бориб бир ну?тага етканда ижод ?илиш учун яро?сиз холга тушиб ?олар экан. Бундай холат харкимда хархил даврда бошланса керак. Хуллас мен ёзаолмай ?олмо?да ман фикрларим ай?аш – уй?аш – хотира нураган, тини?лик мутла?о йў?олган, ?увончли кайфият ноёб ходисага айланган. Авваллари бирор нарса ёзиш зав? ба?ишласа, энди у зўрма – зўраки, илгарилари фикрлар ём?ири остида бўлган, энди томчи сув томмайдиган та?ир чўлдаман. Демак барча жараённинг умри бўлгани каби, ижод ?илишнинг ?ам ўз фурсати бор. Мен бу жараёнларни ёритишимдан ма?сад, ижодкор шошилмо?и. У имконияти ўз ихтиёридалигида кўп ишлаши, кўп ёзиши лозим.


Кириш сўзи


?ар?андай асарнинг чинакам хаками маърифатли ў?увчилардир. Муста?иллигимизниннг дастлабки йилларида анчагина маърифатпарвар кишилар гангиб ?олишди, бундай фойдаланган баъзибир кимсалар, чаласавод маддо?лар диний либосларга бурканиб олиб вайсай бошладилар, омманинг бир ?исми бунга кўникди ва ишона бошлади. Айни чо?да уларнинг баъзилари “оши?и олжи” е?инларда сў?батнинг тўрида, хаммани о?изларига ?аратиб амру-маъруф ?иладилар, авлиёлар номидан, дин номидан, яна алланималар номидан гапирадилар, махаллаларда уларни ?ечким тўхтатиб ?ўймайди, хатто танбех ?ам беришмайди, нимани лозим топса, нимани хохласа вайсайберади, телба – тескари гаплар, ё?имсиз бузук ривоятлар, зарарли насихатлар билан кишиларни чал?итади, фикрини бузади, дуога ?ўл очиб кишиларни алдайди.

Бир а?илли дўстим менга жуда музмунли саволлар билан мурожаат ?илди.

1) 

Инсон бахт-саодатга эришишга ?одирми?

2) 

Бахт-саодатга ?айси йўлдан юриб борилади?

3) 

Бахт-саодат нималигини инсоният ани?лаб олганми?

Жуда жўн кўринган ушбу саволларнинг ечими жуда мураккаб ва охирига етказилмаган.

Инсон бахт-саодатга эришишга ?одир, фа?ат мутло? эмас. Синовдан ўтган жавоб шуки, одамлар бахт-саодат чаманзорига маърифат ва маънавият каби тилсимларни ўрганиб, эгаллабгина ?араоладилар. Бу – ме?нат ва илм ўрганиш деганидир.

Бахт-саодатга одамийлик йўли билан донишмандлик билан борилади, албатта худбинлик ва очкўзликни енгиб.

?ар?андай муаммолар каби инсоният бахт-саодат нималигини ўз даврига монанд ани?лаб олган. Аслида бу йўл чексиз, демак бахт-саодат излаш ?ам инсоният учун абадий интилишдир, яъни кишилар баркамол бўлиб боришлари лозим. Баркамоллик тушунчаси ?ам тўхтамай ривожланадиган кўрсаткичдир, унга харбир давр ўз ну?таи – назари билан ?араган, лекин барча даврларда а?л билан фазилатлар бирлигина риоя ?илувчи гўзал кишилар маънавий баркамол хисобланганлар.

Иш?-му?аббат масаласига бўлган муносабат ?ам барча замонларда ўзига хос ва хилма-хил бўлган. Одамлар чинакам севгини тушунмаган, ?адрламаган даврлар ?ам бўлган, хукмрон синф томонидан аёлларни камситиш, да?ал муомала ?илиш узо? даврни ўз ичига олади, аёлларни муъжиза деб ?араган, уларни чинакам эъзозлаган шахслар ўтмишда жуда кам бўлган. Аёлларнинг юзларидаги чимматни олиб ташлаш, уларнинг ху?у?ларини ўрнига ?ўйиш учун бирнеча минг йиллар керак бўлган, ?анча-?анча фожеалар, ?онли во?еалар бўлиб ўтган, бугунги кундан аёлларимиз, ?ар?анча ?увонишса арзийди. Эркакларимиз ?ам худди шундай, ?ар?анча ?увонишга ха?лидир. Буларнинг бош сабаби биз миллат сифатида эркинбиз, юртимиз муста?ил. Бу неъмат ?ар?андай бойликдан афзал, бебаъхо, ?иёси йў?. Не-не муаммо-ю, изтиробларни кўрган миллатимиз бу йўлни узо? босиб ўтди, барча офату-балоларни, яна ?анча-?анча хотираларни кўрди. Етиб келган бу манзилимизни харбиримиз парваришлашимиз, ?адрлашимиз лозим.


Эзоп


Инсониятнинг босиб ўтган узо? ўтмиш йўлини ўрганиб чи?сак агар у хардоим муаммолар гирдобида ?ийинчиликлар исканжасида одимлаган, бехисоб тўси?лар хардоим хамрохи бўлган. Ана шундай бўлишига ?арамай тинимсиз олдинга интилган, орзулар о?ушида харакат ?илган. Табиат инъомлари мўл теварак атроф мусаффо бўлган ўша чо?ларда одамзот нега захматли ?аёт кечирган деган савол манти?ийир. Хали унинг а?ли-идро?и яхши ривожланмаган, керакли билимларга эга эмас эди. Ана шу сабабга кўра унинг кушандалари бехисоб, бири ?а?шат?ич из?иринлар бўлса, бири ём?иру-довуллар. Хеч ва?оси бўлмаган ярим ёввойи одамлар, ?орларда, ?ана?адир чайлаларда гурух-гурух бўлиб жон асрашар, ёл?из яшашликнинг иложи йў?, хар?андай кўргиликни кўпчилик бўлибгина енгиш мумкин холос. Ана шундай зарурат одамни ижтимоий жонзот сифатида майдонга тушишига сабаб бўлди. Табиат инъомлари, мевалар унинг эхтиёжини ?исман таъминлар, хайвонларни овлаш ор?али эса емиш ва ёпинчи? яратар, аста-секин хайвонларни ?ўлга ўргатиш, ерга ишлов беришни ўрганиб борди. Тош асри деб ном олган ўша даврларда инсоннинг ??уроли тош ва таё?лардангина иборат бўлиб, унинг ихтиёрида мулк хам бойлик хам йў?, ана шу сабабга кўра гурух ёки ?абила аъзолари бирхил ?аёт кечиришар, бир-бирига зулм ?илиш зарурати йў? эди. Тинимсиз, аста-секин ривожлана бошлаган инсон фикрлаши унга кўпгина нарсаларни ўргатабошлаш билан биргаликда, ?обилият шаклланишига сабаб бўлди, тинимсиз харакатлар, алла?анча неъматларни инъом ?илди. Узлуксиз ишлаш моддий неъматларни кўпайишига, асбоб-ускуналарнинг пайдо бўлишига олиб келди. Кўп минг йиллик изланишлар о?ибатида мулкчиликнинг дастлабки турлари яратилди. Мулкка эгалик ?илиш кимларнидир ?удратли ?илса, мулки йў? кишиларни уларга тоъбе ?илабошлади. Мулкчилик ривожланган сари зўравонлик ва тоъбелик ?ам авж олабошлади, айни?са хилма-хил урушлар кишиларни таба?алаб юборди. Хўжайинлар ва мазлумлар пайдо бўлди, худбинлик авж олган сари бу жараён ул?айиб, ?ул ва ?улдорлик деган тузум ту?илди ва ривожланабошлади. Бу тузум инсоният тарихидаги энг машъум тузим эди. Ўтмиш давр вакилини кейинги давр кишилари тушунмасликлари, хатто ё?тирмасликлари ?ам мумкин, чунки ўтмишнинг ну?сонлари келажакда осон ечилади ва я??ол кўринади, аслида ?арбир тузумнинг чир?ин ну?сонларини бартараф ?илиш учун бирнеча асрлар ўтмоги зарур бўлади. Бу тузум ?ар?анча шаф?атсиз бўлса ?ам ривожланиб бораолди. Ўша даврнинг ўз санъати, эъти?оди, мафкураси ва фалсафаси пайдо бўлиб, кишиларнинг эркинлигини сўндираолди. Узо? йиллар табиат кўйнида эркин фаолият кўрсатиб яшаган кишиларнинг бир ?исми ?улга айлантирилди, уларнинг салмо?и йилдан-йилга ошиб борар, урушлар ма?луб томонларни, хонавайронлик ночор одамларни ?улга айлантириб уларнинг сафларини кенгайтириб, бебош тузумни парваришлаб вояга етказар эди. Бедодлик намунаси бўлган ўша даврлар ?ам ўзининг даъхоларини етиштириб чи?арди. Кейинчалик кишиларни истеъдодлари билан хайратга солаолган машхур олиму-уламолар, доно-ю – файласуфлар ?ам дунё?арашлари билан ўз тузумларини адолатли эканини ?ул ва ?улдорларнинг бўлиши тў?ри эканини ё?лаб фаолият кўрсатишар эди. Хаттоки Афлотун, Арасту, Сенека, Цицерон каби файласуфлар ?ам ?улдорлик тузумининг тарафдорлари бўлишган. Барча янги пайдо бўлган ижтимоий фанлар – ху?у?шунослик, адабиёт, маданият, манти? кабилар хукмрон синф манфаати учун хизмат ?илар, тоъбелар мутла?о ху?у?сиз ва химоясиз эди. Адолатсизликнинг тимсоли бўлган, инсон табиатининг тубан ?исми худбинлик шарафланадиган янги тузум фаолият бошлаган, зуравонлик ва беъдодлик тўла хукмрон синфга айланиб ол?ишланадиган давр дунёга келган эди. ?ар?андай адолатсиз жараён хало?атга махкум, афсуски у маълум муддат яшайди. ?улдорлик тузумининг хамро?лари бўлган тубан майилликлар, хайвоний истаклар ?анча фурсат давр суришини ?ечбр кимса билаолмас, фаолият фаоллашиб борар, ?улларнинг сафи кенгайгандан кенгайиб авж олар, уларни хайвон ?атори олиб-сотти ?илишар, хамма ша?арларда ?ул бозорлари ташкил ?илинган эди.


***


Одамлар табиатан тенг эмаслар.

?ул билан ?улдор бамисоли хайвон билан инсондир.

Биринчиси жисмоний ме?натга ту?илган бўлиб,

бировларнинг истак-иродаларини амалга оширади.

Улар о?илликни тушунадилар, лекин ўзлари а?лга эга эмаслар

Арасту


Худди бош?а ша?арлар каби Дельфи ?ам ўзининг ?уллар бозори билан маш?ул. Бу ерга бош?а ўа?арлардан хилма-хил ?уллар олиб келинади. ?ул билан савдо ?илувчи олиб сотарлар уларни арзон нархда улгуржисига харид ?илиб, кейин аста-секин оширилган нархда сотишади. ?улнинг нархи унинг ?адди-?омати, ёши, жисмоний холатига бо?ли?. Харид ?илувчилар ?улни ечинтириб обдон кўздан кечирадилар, тишларидан тортиб, ?уло? буринларигача текшириб кўриб кейин савдолашабошлайдилар. Ишни тез битириш учун бир зумда пайдо бўлган далоллар терлаб-пишиб ишга киришадилар. Сотувчига кўзини ?исиб, харидорга ?улни ма?тайбошлайдилар. Тўти?ушга ўхшаб тинмай валдираб чунонам ма?тайдиларки, бу ма?товлардан ?улнинг ўзи ?ам ўзига ма?лиё бўлиб ?олади. Баъзан савдо касодга учраб баъзан нарх бирданига кўтарилиб ?айсидир ?ул ким ошар бўлиб талаш бўлиб кетади, айни?са ?адди-?омати чиройли, сўзлашлари ё?имли бўлса ?иймати бенихоя ошиб кетади, аёл ?улларни танлаш анча мураккаб. Уларнинг кўринишлари энг асосий кўрсаткич бўлса ?ам, мохирлиги, таом тайёрлаш, уй ишларига ?обилияти эътиборга олинади.


***


Овчилик харбий ишнинг бир ?исми бўлиб, ма?сади ёввойи жониворларни ва табиатан бош?аларга бўйсунадиган ?улларни овлашдан иборат.

Арасту


Дродо ўз аёли Милейкани жуда севади, шунинг учун унинг ?илган барча илтимосларини бажаришга харакат ?илади. У Дельфа ша?рини узо? сайр ?илди, айтилган барча нарсаларни харид ?илди. Энди ?ул бозорига бориб хотинининг илтимосини бажариши керак, у тайинлаганидек битта ?ул сотиб олиши лозим.

– 

Сиз ?андай ?ул харид ?илмо?чисиз? – деди жазман харидор келганини сезган ?улфуруш.

– 

Аёлим тайинлаганидек бир ?ул сотиб олмо?чиман, – деди Дродо – Сизда топилармикан?

– 

Нархига келишсак ?ар?андай ?улни топиб бераоламан – деди савдогар ё?имли илжайиб – гапираверинг.

– 

Аввало жуда чиройли, хотиним истаган барча юмушларни бажараоладиган, хамда ё?имли бўлсин.

– 

Сиз айтгандек бир ?ул бор-ку, лекин кўриниши кўркам эмасда.

– 

Йў? бўлмайди, фа?ат чиройли бўлсин.

– 

Менга ?аранг хужайин – деди ёл?из бир чеккада ўтирган ?ул – мени сотиб ола?олинг.

– 

Вой-бой – деди Дродо ?ул томонга ўгирилиб – сен жуда беўхшовсан-ку.

– 

Кўринишим шуна?а, лекин кўнглим кўпгина кишиларникидан гўзалро?.

– 

А?линг анчагина зукко кўринади.

– 

Хархолда бефаросат эмасман.

– 

Нима ишлар ?илаоласан?

– 

?ар?андай юмишни сифатли бажараоламан, айни?са кишиларни зерикиб ?олмасликлари учун улар билан сухбатлашиб ўтиришни ?ам эплайоламан.

– 

Кўринишинг беўхшов бўлмаганда айни мен ?идирган одам экансан.

– 

Аёлингиз айнан чиройли ?ул сотиб олишингизни тайинладими?

– 

Худди шундай.

– 

Нима учун эканлигининг сабабини ўйлаб кўрдингизми?

– 

Йў?, нега сен хотинимнинг хохишини суриштириб ?олдинг?

– 

Чунки ?ар?андай илтимоснинг заминида ?андайдир ма?сад ётади.

– 

Хўш, ?андай ма?сад бўлиши мумкин?

– 

Нега у ?улнинг айнан чиройли бўлишини хохлайди.

– 

Танишларига ма?таниш учун бўлса керакда.

– 

Топ?ир эмас экансиз хўжайин.

– 

?ани, нега эканлигини ўзинг айтиб бергинчи.

– 

Сўзим о?ир тегса уришиб бермайсизми?

– 

Айт, уришмайман.

– 

?ам ёш, ?ам чиройли бўлсин деганининг замирида яширин бир истак бор.

– 

Гапир, жуда чўзиб юбординг.

– 

Аёлингиз чиройлими?

– 

Бени?оя гўзал

– 

Ёши нечада?

– 

Мендан йигирма ёш кичкина.

– 

Сиз сафарларда бўласизми?

– 

Албатта, ишим сафарда юриш билан ўтади.

– 

Ундай бўлса аёлингизга ?ул эмас ўйнаш керак.

– 

Эй ахмо? ?ул ?андай хаддинг си?ди менинг латофатли аёлим тў?рисида шундай дейишга.

– 

Сиздек ёши ўтиб ?олган беўхшов эркакнинг ёшгина хушрўй аёл учун нима кераги бор.

– 

У мени севади.

– 

Йў?, у атайлаб шундай дейди холос.

– 

Сен бе?аё сўзларни гапиряпсан.

– 

?ул бе?аёлик ?илаолмайди, унинг барча хохишлари кишанлаб ?ўйилган.

– 

Аёлимга ўйнашнинг нима кераги бор?

– 

Сизнинг унга нима керагингиз бор.

– 

Сўзларинг бироз ўйлантириб ?ўймо?да.

– 

Мени сотиб олинг, аёлингизни асл ма?сади аста-секин фош бўлади.

– 

Яна нима ишлар ?ўлингдан келади?

– 

Масаллар айтиб бераоламан.

– 

?ул бўлатуриб масал ?ам айтаоласанми?

– 

?обилият хаммада бор, уни биз ?уллардан тортиб олишади-да, кейин тинимсиз камситишади.

– 

?ани бир эшитайлик, сўзла.

– 

Сизга маъ?ул бўлармикан?

– 

Аввал эшитайликчи.

– 

Масаллар харкимга ?ам бирхилда ё?абермайди.

– 

?андай одамларга ё?ади?

– 

Жуда ?ам а?илли одамларга ё?ади холос.

– 

Сенинг наздингда мен а?илли одамга ўхшамайманми?

– 

Унчалик ?ам а?илли кўринмайсиз, лекин о?кўнгил эканлигингиз ани?.

– 

Нега бундай хулосага келдинг.

– 

Чунки хотинингиз нима деса ишонаберар экансиз.

– 

Сен ?улвачча хийла а?илли кўринасан.

– 

Тў?ри сўз ёки а?илли бўлиш ?ул учун орти?ча хусусият ва?ти келса кўргиликдир.

– 

Тў?ри айтасан, ?ал сен учун хатто зарарли, хужайинингга нисбатан а?илли бўлсанг ?оласан балога.

– 

Бундай кўргиликларга кўп учраб калтакни тайида ?олган пайтларим кўп бўлган.

– 

Майли, кўп гапириб юбордик энди масал айтиб мени бир ?увонтирсанг сени сотиб оламан.

– 

Бир эмас бир неча масал айтганим бўлсин


ПРОМЕТЕЙ BA ОДАМЛАР


Прометей Зевс амри билан лойдан одамлар ва хайвонлар-ни яратди. Бирок Зевс кўрдики, онгсиз хайвонлар анча купайиб кетибди. У ?айвонларнинг бир ?исмини нобуд килиб, одамлар ясашни буюрди. Прометей топшири?ни бажарди; аммо окибати шундай бўлдики, ?айвонлардан кайта ясалган одамлар инсон киёфасини олган эсалар-да, ?алблари ?айвон тахлитлигича колаверди.

Масал купол ва нодон кимсаларга карши каратилган.


ГЎНГKAPFA БИЛАН ТУЛКИ


Гўнгкарга бир бўлак гўштни илиб кетиб дарахтга ?унди. Буни кўрган тулкининг ўша гўштни егиси келди, гўнг?арганинг тў?рисида туриб олиб ма?товларни ё?дира кетди: у на?адар улу?, на?адар чиройли, барча кушлар устидан подшо бўлса бош?алардан яхширок подшолик ?илишига хеч шубха йу?, албатта, овози ?ам бўлганда шундай бўлиши турган гan эди. Гўнг?арга ўзининг овози борлигини жуда кўрсатгиси келиб, ?аттик. ?а?иллаб юборди, шу онда гўшт о?зидан тушиб кетди. Тулкихон эса югургилагенча гўштга ёпишди-да, шундай деди: «Эх, ?ар?авой, агар каллангда аклинг хам булгандами, подшохлик ?илиш учун сенга бош?а хеч нарса керак бўлмасди».

Масал ла?ма одамга нисбатан ўринлидир.


ЭМАН ВА ?АМИШ


Эман билан ?амиш, ким кучли, деб бахслашибдилар. Кучли шамол турганда ?амиш унинг шиддатидан ерга ?апишиб, омон ?олибди; эман булса шамолни бутун , куксини тутиб ?арши олибди, кучли шамол уни илдиз-пилдизи билан ?упориб ташлабди.

Масал кудратлилар билан бахслашмаслик жоизлигини кўрсатади.


АРСЛОН ТЕРИСИНИ ЁПИНГАН ЭШАК


Эшак арслон терисини ёпиниб, нодон ?айвонларнинг утакасини ёриб, у ёчдан бу ёкка юра бошлади. Тулкихонни куриб уни ?ам ?ур?итмокчи бўлди; биро? тулкихон унинг ?анграшини эшитиб, деди: «Амин бўлки, агар ?анграшингни эшитмаганимда, сендан ?ур??ан бўлардим!»

Баъзи калтафа?млар вахима кўтариб, ўзларининг нархини оширмо?чи бўладилар, биро? гап-сўзлари билан кимлигини фош килиб ?уядилар.


ЙУЛОВЧИ БИЛАН ГАЗАНДА


Йуловчи киш пайти йулда бораётиб сову?дан тиришиб, улаётган бир илонга кўзи тушди. Ра?ми келиб уни ердан олдида, ?уйнига солиб исита бошлади. Илон карахтлигида жим ётди, биро? жон кириб, тирилгани захоти халоскорининг ?орнидан ча?ди. Ажали етаётганини англаган йуловчи пушаймон бўлиб деди: «Ўзимни худо урган: нега ўлаётган газандани ?уткардим, у хатто тирик бўлса ?ам ўлдириш керак эди-ку?»

Масал ёвуз одам хеч ?ачон яхшиликка яхшилик билан жавоб ?айтармаслиги, биро? иложини топса валинеъматига ?арши бош кўтариши му?аррарлигидан огох этади.


– 

Масалларинг жуда ибратли, сен мени хайратга солабошладинг.

– 

Шунинг учун мени сотиб олинг деяпманда.

– 

Нима учун айнан менинг сотиб олишимни истаяпсан?

– 

Сиз бироз инсофли одамга ўхшайсиз.

– 

Бош?алари инсофсизми?

– 

Нафа?ат инсофсиз, ўта бешаф?ат ва золим бўлишади – деди у кўйлагини кўтариб – манабу ?алтак изларини кўриб ўзингиз хулоса ?иларсиз.

– 

Бай-бай, со? жойинг ?олмабди-ку.

– 

Биз ?улларнинг нафа?ат бадани, тах?ир ва ха?оратлардан дилларимиз пора-пора бўлиб тилинган.

– 

Эх бечора ?ул, ўзинг ?ам бу кўргиликларга сабабчи бўлгандирсан.

– 

Албатта ўзим ?ам айбдорман.

– 

Нима айбинг бор?

– 

Фа?ат тў?ри сўзлайман холос.

– 

Нега ёл?он ишлатмайсан?

– 

Борди-ю ёл?он ишлатсам у ошкор бўлиб ?олса ?атти? жазолашади, ўлдириб юборишлари ?ам мумкин.

– 

Яна бош?а масалларни ?ам биласанми?

– 

Бе?исоб масаллар биламан.

– 

?ани яна эшитайликчи


ЧОЛ В А АЖАЛ

Бир куни чол ўтин ?илгач, уни ор?алаб уйига жўнади; йўл узо? эди, жуда чарчади, ўтинни ерга отиб ташлаб, ўзига ўлим тилай бошлади. Шунда ажал пайдо бўлиб, нега ча?ирдинг, деб сўради. «Мана бу ўтинни елкамга ?уйиб юборсанг, деб ча?ирдим», – деди чол.

Масал одам ?ар ?анча бахтсиз бўлса ?ам, хаётни яхши кўражагига ишорадир.

?ОБОН ВА ТУЛКИХОН

?обон дарахтнинг остида туриб тишини ?айрашга киришди. Тулкихон унинг нега шундай ?илаётганини сўради: овчилар ?ам кўринмайди, бош?а бирор фалокатдан ?ам дарак йўк, лекин сен тишларингни ?айраётирсан? ?обон жавоб берди: «?аракатим бехуда эмас: фалокат бостириб келганда, тишларимни ўткирлашга ва?т сарфлаб ўтирмайман, тайёр турган бўламан».скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4