S?kt ?aj? br?d? – Debija Makombera

книга S?kt ?aj? br?d? автора Debija Makombera

Оценить: 
 (текущая оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]

Описание книги:

Notikumu centr? ir juriste un darbaholi?e Libija Morgana, kura p?k??i zaud? darbu un ir spiesta s?kt dz?vi no jauna – s?kt tie?i ?aj? br?d?! Mek-l?jot izeju no negaid?t?s situ?cijas, Libija gan neatrod to, ko bija mekl?-jusi. T? viet? vi?a iem?c?s baud?t dz?vi vis? dabiskum?, s?k m?l?t sevi un atrod k?du, ar ko dal?ties sav? jaunieg?taj? laim? un sen lolot? m?lest?b?. Protams, pa ce?am uz savu laimi Libija paman?s izgl?bt un sasild?t ne vienu vien mazo sirsni?u… Viena no ??m sird?m, iesp?jams, pieder?s ar? Jums!

Es pati zinu, ko noz?m? ilg?ku laiku b?t bez darba. Gad?, kad mums ar v?ru piedzima meita, vi??, b?dams celtniec?bas elektri?is, palika bez darba gandr?z devi?us m?ne?us. V?rs ?o laiku izmantoja lietder?gi, apmekl?jot kursus koled??, kam?r es r?p?jos par m?su vec?ko meitu un atradu simtiem veidu, k? ilg?k iztikt ar bezdarbnieka pabalstu. Vairumam no mums bijis k?d? br?d? j?tiek gal? ar l?dz?g?m dz?ves situ?cij?m, un, lai gan tas nekad nav jautri, t?s daudz ko iem?ca. Ceru, ka Jums patiks iepaz?t Libiju un to, k? vi?a ierauga pasauli, skatoties uz to atv?rt?m ac?m un atkl?jot draudz?bas un m?lest?bas j?gu. Tagad iek?rtojieties ?rt?k, p?r??iriet lapas un baudiet st?stu. S?ciet ?aj? br?d?!

Sirsn?b?,

Debija Makombera

Информация о книге:

Автор:
Название: S?kt ?aj? br?d?
Жанр: Приключения
Перевод: Krist?na Blaua
Издательство: SIA “J.L.V.”
Язык книги:
Язык оригинала: английский
Город издания: R?g?
Год издания: 2015
ISBN: 978-9934-11-713-8

Предложения интернет-магазинов:

Скачать книгу S?kt ?aj? br?d? из библиотеки на данный момент нельзя. Размещение запрещено автором или издательством.

Ваше имя/nickname: 
Введите код с картинки:  


О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.
Алфавитный каталог
Авторы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Книги:    А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Поделиться ссылкой на выделенное