August Kitzberg.

Tuulte p??risesскачать книгу бесплатно

LEENA:

H??meelega, Kaarel. Mis sa weel k?sid. Mina ei taha mitte sinu jalgadele kamitsaks olla. Tee pulmad siis kui sa tahad, kui sinu meelest selleks paras aeg.

KAAREL:

Aga n??d pean ma minema, Leeni. Tule! (L?hewad k?sik?es ?ue w?rawani, s??l wiimane r??kimine, mida ei kuulda.)

III
JAAN
(tuleb s?rgi w?el toast ja istub l?we ette pingi p??le)
LEENA:
(tuleb w?rawa poolt, astub sammu ja kuulatab. Suwe ?? h??litsusi on kuulda: kaugelt karjapoisi pasunat, n?rka laulu ja harmonika t?mbamist. L?we ees kohkub ta, Jaani n?hes):

Mis sina weel walwad, kui magama ei l?he ?

JAAN:

Niisugune ??! K?ik ilm ?isatab ja mina peaksin magama?

LEENA:

?? on ju k?ll ilus…

JAAN:

Ja sina? – Ja t?istre peremees? Kuhu temal siis j?lle rutt oli?

LEENA
(salakesi ?hates):

Temal oma tuhat sekeldust. S?itis linna piimatalituse riistu wastu w?tma.

JAAN:

Siis pigistate ka perele piima wesiseks?

LEENA:

Aga Jaan! Kust ajast meie toit sulle s??a ei s?nni?

JAAN:

Teil ei olnud ju ka weel koorimise masinat.

LEENA:

Mine n??d ikka! See on ka niisugune moodi saanud jutt, mis need teile kuulutawad, kes muud ei oska, kui ?ssitada, ja ise teie tasku p??l elada tahawad, sest et mujal nende jaoks maad ei ole.

JAAN:

Seda oled sina j?lle Kaarli k?est kuulnud, kes seda tagurlaste tarkusest sisse on imenud. Teil on silmad p??s kinni, teie ei kuule ega n?e, sest et teie kuulda ja n?ha ei taha. Igal pool t?usewad inimesed teie wastu ?les.

LEENA:
(kergelt pilgates):

W?i n?nda. Mina olen naesterahwas, ja ei tea neist asjust palju, mis mehi huwitawad, aga – kui n??d n?nda tuleb, nagu sina seletad, siis oled sina muidugi esimene, kes…

JAAN
(nagu kohkudes, ?les t?ustes):

Mina? (Pikkamisi:) Mina? (Nagu iseeneses:) Mina… seisan tuulte keeru sees ja ei tea weel, kuhu poole… nad mind kaasa kisuwad.

LEENA
(jahedalt):

Ootame siis ?ra ja l?heme n??d magama. Aeg on hiline k?llalt. H??d ??d, Jaan. (Tahab minna.)

JAAN:

Leena!

LEENA
(waatab tagasi)
JAAN:

Mis asi sind ?ieti selle Kaarli k?lge seob, kes sind n?nda wiisi aastaid enese p??le oodata laseb ?

LEENA:

Ja mina k?sin, Jaan, misp?rast sina Kaarlit wihkad?

JAAN
(pahaselt):

Mina ei wihkagi teda.

LEENA:

Nooh!

JAAN
(urisedes):

Ise?ralist asja mul teda armastada ei ole.

LEENA:

Seda n??d ?ra r??gi, et sa teda ei wihka.

Sina oled mulle ?le?ldse m?istatus, Jaan.

JAAN:

Kuidas n?nda?

LEENA:

Ma k?sisin juba korra ja ei saanud wastust. Misp?rast sina tagasi tulid ja talu teenima hakkasid? (R??gib ikka nagu wastust oodates, peatustega.) Sinusugune, kes ilmas palju kuulnud ja n?inud, kellel lahtine p?? otsas ja k?igist asjust selge arusaamine? Kas sul t?esti muud hakata ei olnud? Seda ma kuidagi ei usu.

JAAN
(waikib)
LEENA:

Sa tuletasid lapsep?list tutwust meelde, r??gi ka ometi.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2