Ado Grenzstein.

M?ttesalmid





M?TTESALMID
A. Grenzstein

1

Adwokaat aab ?igust taga,
See on teada ammugi.
Selle juures m?rka aga,
Kuis l??b ?igus k?werdi:
Wargad, r??wlid, m?rtsukad
Oi, kuis wooruslikud nad!

2

Ah sa oled erapooletu?
Ei, sa oled ainult hooletu.
Leiaksid sa endas s?didust,
Erapool ei teeks sull t?dimust.

3

Ainult k?ige paremad
Rahwa ette k?lbawad.
Teised t?usku nende najal,
H??dgu ?hes nende kajal.

4

Ajaratas, alga sa
Hoopis uuest weerema:
Weere kord ka meie teljel,
Anna armu meie weljel,
Kelle kuklal k?llalt sa
Saanud juba weereda.

5

Aju, mis w?tsime s?ndides kaasa.
Ei ole sugugi tabula rasa11
Puhas tahwel.


[]
.
Paljugi headust ja halbdust ta sees.
Milledest kujuneb w?lja kord mees.

6

Andku armu taewa w?lw:
Meil on werewaene p?lw!
Kusgil pole prisket edu,
Kusgil ?iget salaredu:
Awalikul turul ta
K?sub kokku warjuna.
K?sin igat inimest:
Mis k?ll w?lja tuleb sest?

7

Annan m?tte peost pihku.
Siisgi midagi ei nihku.
Kumbale see teeb k?ll h?bi?
S?ber, seda katskem l?bi.

8

Armas Eesti rahwa sugu!
Mis on sinu ajalugu?
Tunne tema tumedust,
Ehk saad sellest jumedust.

9

Astusiwad halba rada,
Tahtsiwad mind kukutada:
Ei ma saanud langejaks,
Katsugu, sain kangemaks.

10

Astu w?simatal sammul,
See toob priskust sinu rammul.

11

Eesti elust awalikust
W?ta osa, suguwend!
Siis w?id loota tulewikust,
Et ta sulle paranend.

12

Ega hunt ei seda kisu,
Kellest temal pole isu.
Isu inimestgi aab,
Nii et murdja hunt tast saab.

13

Ega h?rja sarw tee h?bi,
Sarwe abil h?rg saab l?bi:
Kasin aju sarwe juurel
See teeb h?bi weiksel, suurel.

14

Ega lont ei parwe pea,
Niit ei elewanti wea:
Parw l??b ?hes londiga,
Niidikene tondiga.

15

Ega seda ei w?i laita,
Kui sul m?istust k?llalta;
Siisgi see sind weel ei aita
Teistel olgu teda ka.

16

Ei aatewaesed mehed
W?i aateid kaswata.
Ei leiba anna lehed
Kas sest ei aru saa?!

17

Ei inetumat pole muud,
Kui rumal sulub targa suud.

18

Ei kahepaikne kasu saa,
Et wees ja kuiwal elab ta:
Wees p?lgwad teda p?ris-kalad,
Maal puuduwad tal jooksuks jalad.

19

Ei kaswa kulda Eesti raal,
Ei mirri-marju Maarjamaal:
Mis teda mulle armsaks teeb.
On puhas arm, mis rinnus keeb.
Kust puhast armu leiad sa,
Seal palweta, seal p?ha maa!

20

Ei kirjukuue kandijat
Me ikka n?e m??dawat:
Ma tunnen kirjukuue meest,
Kes wendi kaupleb kasu eest.

21

Ei ma istu r??mulauda
Ega astu alla hauda,
Enne kui ma kangelast
N?en meile tulemast.
Kes mu hella Eestia
Paneb j?lle ?itsema,
Kes mu rahwa wigadest
Peastab wabaks igawest.

22

Ei meestel s?nni k?sida:
Kas truuduswannet wandus ta?
K?ll aga mehed k?siwad:
Kas truuduses nad p?siwad.?

23

Ei m?eltgi n?hta kaugele,
Kui ilm on ummis udune.

24

Ei m?gigi kuiwalt siis l?bi saa,
Kui uputus ulatab ?le maa.

25

Ei orja tule p?lgada,
Kui t?idab oma w?lga ta.
Mis siisgi seisgu p?lgduses,
On orja hing ta rindades.

26

Ei puhast pilti peeglist saa,
Kui peegli pind on mudaga.
See wana lugu ilma sees,
Kui kaunid perlid sea ees.

27

Ei sa edenda siis headust,
Kui sa kaitsed lambapeadust.

28

Ei seda ilmas leia sa,
Et rahul oldaks sinuga.
Kui soowid rahu, s?brake,
End lase kanda kalmule.

29

Ei seda redelit ma n?ind,
Mis ilma maata taewa l?ind.

30

Ei see t?henda w?i head:
Ninasarwik t?stab pead,
Pikak?rwa k?la kajab,
Paksnahk koonu sirgu ajab,
Kamel katsub k??ruga
Monopoli mopsida,
Juba n?ha lambapead:
Ei see t?henda w?i head.

31

Ei sind hellitada taha waenlane,
Ei sind hellitada tohi s?brake:
T?lis ja tules sa kaswatad j?udu.
Saad oma siibadel suuremat s?udu.

32

Ei s?bralt silma n?ua ma.
Kui s?dame mul annab ta.
Silm sihib wahest eksiteel,
Kus s?da, seal on teod, meel.

33

Ei talu m?isast m?nu saa,
M?is m?tleb talust m?isana.

34

Ei tea, mis tulewik toob,
Kas paremaid p?iwi ta loob?
Kui ise sa paremaks saad,
Ka tulewad paremad aad;
Kui aga sa endiseks j?ed,
Siis endisi p?iwi sa n?ed.

35

Ei totta kielt?? saa
Ei t?tt saa keelata?
T?tt w?ib just neelata!

36

Ei tunne ?htgi rahwast ma,
Kes elas ilma tormita.
Kes neist ei ole tormi n?ind,
Weel pole rahwa teedel k?ind.

37

Ei w?sast muidu metsa saa.
Kui lase kaua kaswada.

38

Eks inime seep?rast ju
Ei ole suur ja m??ratu,
Et taewas, maa ja p?rgu ka
On teda hakand p??dema.

39

Eks sa n?e latre meest
Kasi ?ra p?ikse eest!

40

Elada ja edeneda,
S?ber, k?ll sa soowid seda;
Kuid see n?uab sinult higi,
Muidu sinu soow ei sigi.

41

Elust hoopis eemal j??da,
S?ber, see on w?imata:
Sammud w?ta siia s??da,
Kui sa saad ka s?imata.

42

Elu woolab wastu lainet
Tahab elu s?nnita;
Surm meil n?itab surma ainet
Ujub ?hes lainega.

43

Emaj?gi, mine lahti,
Neela jandajate jahti.
Wii nad ?ra t?hja randa,
Kus neid w?idaks mulda panda
Lase lained laksuda,
Peasta, peasta isamaa!

44

Enne ainult ?lewelt
Kirikute tornidelt
Helistati rahu, rahu!
N??d ju iga m?tta alt
H??taks rahu! magusalt,
Igal weskel rahu-jahu.
Miks k?ll rahu! h??takse?
Warjusurma p??takse.

45

Ennemuistene Byzanz,
T?na k?ib weel sinu tants:
?lespoole lakutakse,
K??ras sabarakutakse,
Alla poole, seal on jalg,
Iga inimese salg.

46

Et elu w?iks meil kosuda,
Seks uuekss?ndmist ootan ma.
Kes on, kes wana hauda wiiks,
Et elurammu saaks meil priiks?

47

Et Juudas w?tku w?itlemist
Ja s?bruskonna s?itlemist
M?? sugujagu ?ra:
Nad teewad kohe k?ra!

48

Et m?nda haigust paranda,
Sa pead haiget haawama.

49

Et sind rahwas k?tel kannaks,
Sulle au ja kiitust annaks,
See ei s?nni mehele.
Mehel tuleb rahwast kanda,
Rahwal elurammu anda
Ainult see on mehine.

50

Et sinu oma ojake
On pisut segasogane,
Sest ?ra m?tle, kallis Jaan,
Et segane on okean.

51

Et s?da peast ?le k?ib,
See otse w?imata mul n?ib.
Kust w?tab s?da tarkuse,
Kui pea ei aita j?rele?

52

Europa armas haridus
On k?imas rasket jalga:
Tal rasked tunnid tulemas
Ei tohtrid seda salga
K?ib wahest ?le ema j?u
Ja ?le tohtri kunsti n?u
Mis raske tund saab tooma?
Saab k?ik ta uueks looma?

53

G?the ?igest ?petab,
Otsimise l?petab:
S?ber, ?ra raiska higi,
Waata, hea on ikka ligi.
Selle t?ttu leidsid sa
?pemeistri murina,
Kes sind kannab ainetel
Targutuste lainetel.
Kui sa n??d ei targaks saa,
Ole rumal auuga.

54

Haugub koer mul aia taga,
Rahulist w?in olla waga.
Tuleb aga ta ja pureb,
Olgu rahul, kui ta sureb.

55

Hiiglapuu, su eluase,
Sinu ?mbrus, muld ja maa,
Kui need sind ei kaswa lase:
K?ngu j??d sa armuta.

56

Hiilgust, hiilgust! h??takse,
Kuulsust k?tte p??takse.
Kui see hiilgaw omakasu
?kskord halba neil ei tasu!

57

Hoitke k?rges k?rge aate lippu,
Et ei madalus te peale kippu!
K?rges aates elab jumalus.
Madaluses toorus, rumalus.

58

Hull karjane, su kanikas
On iga tahes kadumas:
Nii kui ei aita petlik keel
Ta kaob w?giwalla teel.

59

H?da me tunneme ammugi,
Abiks ei astu me sammugi.
Alles ehk siis weel, kui pankrott ju majas,
H?da k?ik h?rjad ju kaewusse ajas,
Kui ju on imemas kuklas meil kupp
Siis wast ehk ?tleme: S??dlane nupp!

60

H?llilaulu laulsid nad
Kuni kooris magawad.
H?rg ei j?ua ?ratada,
Pikne ?les k?ratada.
Ehk w?in hauarahust ma
M?ned ?les ?rata:
Unistajad rahuga
J??wad j?rjest magama.

61

H?be kuljus kuulutas:
Kuldsed p?ewad tulemas!
Kui nad k?tte j?udsiwad,
Kulda meilt nad n?udsiwad.

62

Igal asjal oma aru!
H??dis merel m?ssaw maru
Ning siis awas oma s?le
Laine uhtus laewast ?le!
Nii ta oma aru n?itis
Ning ta wiibimata t?itis.

63

Igamees, kes selgest teab,
Mis ta tahab ?ieti,
Midagi ka korda seab,
Walab walmis midagi.

64

Iga s?bra kiidus
T?hi aja wiidus.
Kiidab waenlane
Silmad wallale:
Sind ta s?brana
Tahab t?ssata.

65

Igat istet ilmas usku,
See toob sagedaste tusku.

66

Igatsed hoida sa kulukest,
?ra siis s?tita tulukest.

67

Igawene hinge rahu,
See ei minu sisse mahu.
Igawene leegi loit,
See on hinge s?raw koit.

68

Ikka waimuelu maadel
Walitsemas waimu-aadel;
K?netoolis lonkajad
Kuulajateks n?rakad.

69

Imetaw ja imeja
Muud ei tunnud Maarjamaa.

70

Inimene, kas sul aru:
?huteled tuult ja maru!
Ise m?rjal mere teel,
Kallas kaugel, kaugel weel!

71

Ise enesele sa
Auusammas ehita,
K?ll siis kannetakse hoolt,
Et saad teise teiste poolt.

72

Ise mees, ise meheke,
Ise leht, ise leheke,
Ise puu, ise puuke
Nagu p?ike ja kuuke.

73

Isu ilma ?les peab,
Teda sinna t?nna weab.
S?ber, kas sa arwad nii?
Ehk on ?ige osaltgi?

74

Jumal, mehi ?rata
Riigiisa teenima;
Aga anna s?dant ka
Neile, rahwast aidata.

75

J?ud magab peidus l?wina
Kuis w?ime teda ?rata?
Kes paneb k?rbe kuninga
Kord j?lle m?nul m?irama?
Oh taaralased taewa all,
Mul kostke kooril kohawal:
Ei seda tee siin keegi muu
Kui ainult oma sulg ja suu!

76

Kaasinimene neil k?ll kallis,
Kuid kallim s?bra hobu tallis:
Kui k?laliseks tuleb see
Linn, liiwaauk tal walmis tee!

77

Kadunud on orjap?li,
S?da, tuksu r??muga!
S?brad, otsigem n??d ?li,
Et ta haawu paranda.

78

Kahe talu koerana
K?ll ei k?lba elada:
Muudgu j?lgud, karwa ajad,
Rikud m?lemate rajad.

79

Ka liiwa k?lija
W?ib nisu l?igata.

80

Kaljuwald, kus kadund sa
K?ige k?rge aatega!
Sinu kaljukanged mehed
Kadunud kui puude lehed;
Waprus langend waremeks
Armsad aated rusudeks.

81

Kanged kaebamise kajad
Kostwad kaarest kaarele:
Auu ja raha taga ajad
Sina wilets inime!
Aga siisgi kisendad:
Kisast auu nad otsiwad,
Turutrummil nende majad
Raha w?lja trotsiwad.

82

Kartus kaswis juba ammu
Asi l?heb halwaste!
N??d on n?htud selge sammu,
W?rgitseja w?llake:
Meie wend, me oma mees
Weab w?era wankri ees.

83

Kas ei taha, kas ei suuda
Asjast aru saada ta,
See ei lugu palju muuda
Udu heljub uduna.

84

Kas kalew Sortsilt luba t?i,
Kui tema Sortsi maha l?i!

85

Kas mind raudne pael wangi weab?
Kiwim??r mind wangis kinni peab?
Kui mu rind ei ole wangikoda,
Ei mind k?ita w?i siis piik, ei oda.
Kellel kindlust pole rinnus leida,
Seda kiwist wangikotta heida.

86

Kas Saaremaalt ehk p?rit sa?
Nii w?tad t?lpsast k?sida.
Oh k?si parem narrilt sa:
Kas Afrika su isamaa?

87

Kass ei k??si w?ljas kanna,
Kui ta tahab r?ugeid panna.

88

Kas ?nn ehk h?da ?le maa,
Lipp laske k?rgel lehwida!
Koit kumab teil siis kullalla
Ja mure magab mullalla.

89

Keda sina k?tel kandsid,
Kellel s?dant, suud sa andsid
Kas sa seda tunned ju?
S?ber, keda waljust wandsid.
Kellele sa keppi andsid

.

.

, .

Visa, MasterCard, Maestro, , , , PayPal, WebMoney, ., QIWI , .

.
( ). , .

rtf, mobi, fb2, epub, txt ( 14 )