Ш?к?рім ??дайберді?лы.

Талап пен а?ылскачать книгу бесплатно

Талап пен а?ыл

 
Талап деген бір ж?йрік т?лпар сынды,
Бабын таппай мінгенді ?ылар жынды.
Тау?а ?ра ма басы?ды, тас?а ?ра ма,
Ал енді о?ан кісі ?айтіп мінді?
 
 
Талап шапса а?ыл?а мініп алып,
Жа?сы, жаман б?ріне бірдей салып,
Аны? а?ыл адымын аштырмайды,
Еш н?рсе одан ??тылмас жетпей ?алып.
 
 
Талап деген ындынмен ентелемек,
Ой?а алып, ?ызы??анын ?ылсам демек.
Ол ісі орайлы ма, орайсыз ба,
Ойланып оны а?ыл?а салса керек.
 
 
Тап?ыш ой ?ой а?ылды? ма?ынасы,
Т?бі – ж?рек, болады мида басы.
Орынсыз?а ?мтылтпай то?тату?а
Талапты? алты т?рлі бар но?тасы.
 
 
Ынсап, рахым, ар, ?ят, сабыр, са?ты? –
Талап?а алты т?рлі но?та та?ты?.
Алтауыны? ішінде ынсап ?діл,
?згесіні? тізгінін со?ан ?статты?.
 
 
ЬІнсап деген аспайды, кем ?алмайды,
Орнын таппай ол, сір?, ?оз?алмайды.
Рахым жа?сы к?реді ая?анды,
Адам?а ?аттылы?ты ой?а алмайды.
 
 
Ар демек – адамшылы?, намыс деген,
Ары? кетпес жа?ы?а ?арыс деген.
Теріс ??ып ж?рмесін м?ны біреу,
С?з емес к?ншіл болып, алыс деген.
 
 
Намыс сол – ?зі? ?орлан кемдігі?е,
??рбы?мен ?мтылып ба? те?дігі?е.
Алмай ?с алды??ыны? ая?ынан,
Со?ты?пай ?зі? іздеп е?бегі?е.
 
 
?ят сол – аула?та ?ял к?ргендей-а?
?рла?ан малы? шы?ып, бергендей-а?.
Орынсызды істеуге ?лгенше ?ял,
«?ят к?шті ?лімнен» – дегендей-а?.
 
 
Сабыр деген – ?р іске шыдамдылы?,
?атты керек адам?а б?л бір ?ылы?.
?олы жетпей талай жан ізденеді,
Осыдан к?п шы?ады адамшылы?.
 
 
Са?ты? деген – ?р ?ашан бай?ап ж?рмек
Пайда ма, не залал ма, ескерілмек.
К?ргенін, естігенін есепке алса,
Сонда о?ай ?рбір істі ойлап білмек.
 
 
Ойменен, талаппенен болды сегіз,
Айтылмай енді ?алды неменеміз?
?зге жа?сы мінезді? б?рі-да?ы
Шы?ады осылардан т?гел де?із.
 
 
Сабыр, са?ты?, ой, талап болма?ан жан
Аны? т?мен болмай ма хайуаннан.
Ынсап, рахым, ар, ?ят табылмаса,
?лген арты? д?ниені был?а?аннан!
 
* * *
 
К?рілік – шал деген бір, ат ?ыл?андай,
Айнадай а?ылы?ды тат ?ыл?андай.
Же?ілді ауыр, алысты жа?ын ?ылып,
Бір туыс?ан жа?ынды жат ?ыл?андай.
Бойда?ы бар ?уатты? б?рін алып,
?айрат, ?нер, талап?а ?ат ?ыл?андай.
Ойым – у, ?мірім – су, ?мітім – бу,
?алмады бір с?йеніш шат ?ыл?андай.
То?таусыз т?мендетті к?ннен-к?нге
Т?рі жо? аз ?ана аял, д?т ?ыл?андай.
Шатыраш ойнап ?тыл?ан сы?ылданып,
Бай?аймын, кешікпей-а? мат ?ыл?андай.
Ойлай берсем ?ай?ы емес оны? б?рі,
К?п жаса?ан ?оя ма болмай к?рі.
?кініш сол – ?мірді бос?а ?ткіздім,
?лсем ойдан кетер ме соны? з?рі.
Білген адам баянсыз іс ?ылар ма,
?олда болып т?р?анда ы?тияры.
?мірден ?ымбат н?рсе бар ма адамда,
Орынды?а ж?мсаса? ?лмес д?рі.
?асиетін ?мірді? білу керек,
Басында ми бар болса, бетінде ары.
«?лермін, шал болармын» ойында жо?,
Мал, мансап, сауы?, тама?, с?йген жары.
Те?лік бар, тексеру бар деп ойламай,
He зорлы?шыл, не болар ?ры-?ары.
Т?бесінен ?р?анын бір-а? білер,
Арамды?пен шы?а алар кім жо?ары.
Кім жал?ыз, б?л жал?анда – есті жал?ыз,
М??дасар болма?ан со? бір сы?ары.
Жалта?дап жал?ыз Абай ?ткен жо? па,
?аза?тан табылды ма соны? пары?
?ле?імен ж?батты ?зін-?зі
Е?бегі еш, іші беріш, ж?зі сары.
С?зін ??ып, а?ылын алма?ан со?,
Патша ?ойса не керек ?аза? шары.
He ?ылса да шыдады, білдірмеді,
Сол десе?ші сабырлы ?аза? нары.
 

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу в rtf, mobi, fb2, epub, txt (всего 14 форматов)скачать книгу бесплатно